• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

NIEUWE FASE IN DE BETREKKINGEN TUSSEN KATHOLIEKEN EN EVANGELISCHE CHRISTENEN
Bij de ontvangst van de Evangelische Wereldalliantie

Dierbare broeders en zusters in Christus,

“Genade voor u en vrede vanwege God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zich heeft gegeven voor onze zonden om ons te ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, volgens de wil van onze God en Vader” (Gal. 1, 3-4). De apostel Paulus verwoordt in deze termen ons gemeenschappelijk geloof, onze gemeenschappelijke hoop. Ik wens dat mijn heil dat belijdt dat Jezus Christus Heer en Verlosser is, ook de leden van uw gemeenschappen bereikt.

Door geheel onze wil, met een vernieuwde liefde voor de dienst aan het Evangelie aan te bieden, helpen wij de Kerk steeds meer in Christus en met Christus te worden, de vruchtbare wijngaard van de Heer “totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte man, tot de gehele omvang van de volheid van de Christus” (Ef. 4, 13). Deze werkelijkheid heeft haar fundament in het Doopsel, waardoor wij deelhebben aan de vruchten van de dood en de verrijzenis van Christus. Het Doopsel is een onschatbare gave Gods die wij gemeen hebben. Vgl. Gal. 3, 27 Daardoor leven wij niet meer alleen in de aardse dimensie, maar in de kracht van de Geest.

Het Sacrament van het Doopsel herinnert ons aan een fundamentele en zeer troostende waarheid: dat de Heer ons met Zijn liefde en genade voorafgaat. Hij gaat onze gemeenschappen vooraf; Hij gaat voor, Hij anticipeert en bereidt de harten van hen die het Evangelie verkondigen en van hen die het Evangelie van het heil ontvangen.

“Bij het lezen van de Schriften, blijkt overigens duidelijk dat het aanbod van het Evangelie niet alleen bestaat in een persoonlijke relatie met God. En ons liefdesantwoord zou evenmin mogen begrepen worden als een simpele som van kleine persoonlijke gebaren voor iemand in nood, wat een soort van “naastenliefde à la carte” zou kunnen zijn, een opeenvolging van handelingen alleen met het oog op het geruststellen van ons geweten. Het aanbod is het Koninkrijk Gods Vgl. Lc. 4,43 ; het gaat erom God te beminnen die in de wereld heerst.” Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 180

Het Koninkrijk Gods gaat ons altijd vooraf. Zoals het mysterie van de eenheid van de Kerk ons voorafgaat.

Van bij het begin was er verdeeldheid onder de Christenen, en er blijven helaas nog rivaliteiten en conflicten tussen onze gemeenschappen tot op vandaag. Deze toestand verzwakt onze capaciteit om het gebod van de Heer te vervullen, het Evangelie aan alle volken te prediken. Vgl. Mt. 28,19-20 De realiteit van onze verdeeldheid vergalt de schoonheid van het ene gewaad van Christus, maar vernietigt de diepe eenheid niet helemaal die door de genade in alle gedoopten verwekt wordt. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 13 De efficiëntie van de christelijke verkondiging zou zeker groter zijn indien de Christenen hun verdeeldheid zouden overstijgen, samen de sacramenten konden vieren, samen het woord Gods verspreiden en van de naastenliefde getuigen.

Het verheugt mij te vernemen dat katholieken en evangelische christenen in verschillende landen ter wereld relaties van broederlijkheid en samenwerking hebben aangeknoopt. Bovendien hebben de gezamenlijke inspanningen van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de Christenen en van de Theologische Commissie van de Evangelische Wereldalliantie nieuwe perspectieven geopend, door misverstanden op te helderen en wegen te wijzen om de vooroordelen uit de weg te ruimen. Ik wens dat deze consultaties ons gemeenschappelijk getuigenis en onze inspanningen voor de evangelisatie kunnen blijven inspireren:

“Als wij werkelijk geloven in de vrije en edelmoedige werking van de Geest, kunnen wij zo veel van elkaar leren! Het gaat er niet alleen om inlichtingen over de anderen in te winnen om hen beter te kennen maar op te vangen wat de Geest in hen heeft gezaaid ook als een gave voor ons”. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 246

Ik wens ook dat het document “Christelijk getuigenis in een multi-religieuze wereld: aanbevelingen voor het beleidN.v.d.r.: uitgewerkt door de deelnemers aan de derde consultatie onder Christenen, georganiseerd in Bangkok, Thailand, van 25 tot 28 januari 2011 een inspiratiebron kan worden voor de verkondiging van het Evangelie in een multi-religieuze context.

Dierbare broeders en zusters, ik vertrouw erop dat de Heilige Geest die met Zijn krachtige adem de Kerk moed inblaast om te volharden en ook om nieuwe methodes voor de evangelisatie te zoeken, een nieuwe fase kan inluiden in de betrekkingen tussen Katholieken en evangelische christenen. Een fase die toelaat het verlangen van de Heer om het Evangelie tot aan de uiteinden der aarde te brengen, vollediger te verwezenlijken. Vgl. Hand. 1, 8 Ik verzeker u daarvoor van mijn gebed en vraag u ook voor mij en mijn ambt te bidden. Dank u.

Document

Naam: NIEUWE FASE IN DE BETREKKINGEN TUSSEN KATHOLIEKEN EN EVANGELISCHE CHRISTENEN
Bij de ontvangst van de Evangelische Wereldalliantie
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 6 november 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam