• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

BEPALINGEN

OVER HET AFSTAND DOEN VAN DIOCESANE BISSCHOPPEN

EN HOUDERS VAN EEN PAUSELIJK AMBT

Het zware gewicht van de gewijde bediening, te begrijpen als dienstbaarheid (diakonia) aan het heilige Volk van God, vereist van hen die zijn toevertrouwd om het uit te voeren, dat zij al hun energie eraan besteden. Met name de rol van de bisschop, die geconfronteerd wordt met de uitdagingen van de moderne samenleving, vereist een grote bekwaamheid, vaardigheden en menselijke en geestelijke gaven.

In dit verband hebben de Vaders van het Tweede Vaticaans Concilie zich in het Decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Christus Dominus
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
(28 oktober 1965)
 uitgesproken: "Vanwege het grote belang en de zware verantwoordelijkheid van hun herderlijk ambt worden de diocesane bisschoppen en anderen, die krachtens het recht met hen op één lijn staan, dringend verzocht om, wanneer zij ten gevolge van hun vergevorderde leeftijd of wegens een andere ernstige reden, minder geschikt zijn geworden voor de vervulling van hun taak, hun ontslag aan te bieden, hetzij uit eigen beweging hetzij op verzoek van het bevoegde gezag. Neemt het bevoegde gezag dit ontslag aan, dan zal het voorzien in een passend onderhoud van de betrokkenen en ervoor zorgen, dat hun bijzondere rechten worden erkend." 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 21

In antwoord op de uitnodiging van het Tweede Vaticaans Concilie heeft mijn voorganger, de Zalige Paulus VI, op 6 augustus 1966 het Motu proprio H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Ecclesia Sancta
Bekrachtiging van een aantal Decreten van het Tweede Vaticaans Concilie (6 augustus 1966)
 afgekondigd, dat in Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Potissimum institutioni
Richtlijnen over de vorming in religieuze instituten (2 februari 1990)
van Pars Prima de bisschoppen en anderen die met hen gelijkgesteld zijn, met klem uitnodigt om "spontaan, uiterlijk op 75 jarige leeftijd, het aftreden uit het ambt te presenteren". Deze bepalingen werden vervolgens zowel door Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, als door Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
geaccepteerd.

Hetzelfde criterium werd ook gevolgd met betrekking tot de eigenlijke functies van de kardinalen, via het Motu proprio H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Ingravescentem aetatem
Voor Kardinalen wordt een leeftijdsgrens bepaald om bepaalde taken te mogen uitoefenen
(21 november 1970)
van de zalige Paulus VI van 21 november 1970 (AAS 62 (1970) 810-813) en, meer in het algemeen, met betrekking tot de functies van de bisschoppen die in de Romeinse Curie dienen, met de wijze bepalingen die de heilige Johannes Paulus II in H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)
van de Apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)
 van 28 juni 1988 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 354 wilde invoegen.

Rekening houdend met het bovenstaande en met de aanbevelingen van het Raad van Kardinalen die de Heilige Vader bijstaan in de voorbereiding van de hervorming van de Romeinse Curie en in het bestuur van de Kerk, worden de volgende bepalingen opgesteld:

Document

Naam: RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI - INZAKE HET AFSTAND DOEN DOOR DIOCESANE BISSCHOPPEN EN HOUDERS VAN EEN PAUSELIJK AMBT
Soort: Raad voor de Openbare Aangelegenheden - Staatssecretariaat
Auteur: Pietro Kard. Parolin
Datum: 3 november 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2019, Vert. vanuit Engelstalige versie: dhr. W. van Winden
Bewerkt: 9 maart 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam