• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI - INZAKE ONTSLAG INDIENEN DOOR BISSCHOPPEN EN LEDEN VAN DE ROMEINSE CURIE

{...}

Art. 1

De huidige gedragslijn in de Latijnse Kerk en in de “sui iuris” Oosterse Kerken, waarin diocesane en eparchische Bisschoppen, en zij die geacht worden van een gelijkwaardig ambt te zijn in overeenstemming met de canones Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
, zowel als coadjutors en hulpbisschoppen, worden uitgenodigd hun ontslag uit hun pastorale ambt aan te bieden bij het bereiken van de leeftijd van vijfenzeventig jaar, wordt bevestigd.

Art. 2

Ontslag uit bovengenoemde pastorale ambten is pas van toepassing vanaf het moment dat het is geaccepteerd door de wettelijke Autoriteiten.

Art. 3

Met het aanvaarden van het ontslag uit de voornoemde ambten, leggen de betrokken partijen ook ieder ander ambt op nationaal niveau neer, dat is toegekend voor een bepaalde periode samenvallend met het voornoemde pastorale ambt.

Art. 4

Het signaal van een Bisschop die, op grond van motieven van liefde of de wens de gemeenschap beter ten dienste te staan, het noodzakelijk acht ontslag te nemen van de rol van Herder voordat hij de leeftijd van vijfenzeventig jaar bereikt vanwege ziekte of andere ernstige redenen, moet een kerkelijke waardering waardig worden geacht.

In dergelijke gevallen worden de gelovigen verzocht solidair te zijn met en begrip te tonen voor hun vroegere Herder en voor stipte bijstand te zorgen, overeenkomstig de principes van naastenliefde en rechtvaardigheid, in overeenstemming met Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
.

Art. 5

In enkele bijzondere omstandigheden kunnen de bevoegde Autoriteiten het nodig achten een Bisschop te verzoeken zijn ontslag uit het pastoraal ambt aan te bieden, na hem te hebben geïnformeerd over de oorzaak van dit verzoek, en met aandacht zijn redenen horend, in broederlijke dialoog.

Art. 6

Kardinalen die Hoofd van een van de Dicasterieën van de Romeinse Curie zijn, alsmede andere Kardinalen die een functie bekleden op grond van pauselijke benoeming, zijn ook verplicht om bij het bereiken van hun vijfenzeventigste verjaardag, hun ontslag uit het ambt aan te bieden aan de Paus, die, na volledige inhoudelijke beoordeling, zal handelen.

Art. 7

Hoofden van Dicasterieën van de Romeinse Curie die geen Kardinaal zijn, alsmede secretarissen en bisschoppen die een dienst vervullen door een benoeming van de Paus, verliezen het recht tot uitvoeren van die taken bij het bereiken van het vijfenzeventigste levensjaar; zij die lid zijn van een Dicasterie verliezen hun lidmaatschap bij het bereiken van de leeftijd van tachtig jaar. Degenen die lid zijn van een Dicasterie op basis van het hoofd zijn van een andere Dicasterie, zullen ook niet langer meer lid zijn.

Document

Naam: RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI - INZAKE ONTSLAG INDIENEN DOOR BISSCHOPPEN EN LEDEN VAN DE ROMEINSE CURIE
Soort: Raad voor de Openbare Aangelegenheden - Staatssecretariaat
Auteur: Pietro Kard. Parolin
Datum: 3 november 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2019, Vert. vanuit Engelstalige versie: dhr. W. van Winden
Bewerkt: 20 januari 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam