• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het heilig vaatwerk dat bestemd is om het Lichaam en Bloed van de Heer te bevatten, dient strikt naar de norm van de traditie en de liturgische boeken te worden vervaardigd. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 327-333 De Bisschoppenconferenties wordt de bevoegdheid gegeven om te beslissen of het na goedkeuring van de besluiten door de Apostolische Stoel gepast is ook heilig vaatwerk van ander degelijk materiaal te vervaardigen. Het is echter wel strikt vereist dat dergelijk materiaal naar de algemene opvatting van iedere streek werkelijk edel is, Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 332 zodat door het gebruik ervan aan de Heer eer wordt gebracht en het gevaar geheel wordt vermeden dat voor de ogen van de gelovigen afbreuk wordt gedaan aan de leer van de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistische Gedaanten. Daarom is voor de viering van de Mis welk gebruik dan ook af te keuren van gewoon vaatwerk of van vaatwerk van een mindere kwaliteit, of van vaatwerk dat elke kunstzinnigheid mist, of van eenvoudige mandjes of ander vaatwerk van glas, aardewerk, klei en ander materiaal dat gemakkelijk breekt. Dit geldt ook voor metalen en ander materiaal dat gemakkelijk wordt aangetast. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 332 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Over de aanbidding van het Eucharistische Mysterie, Inaestimabile donum (3 apr 1980), 16

Heilig vaatwerk dient door de priester te worden gezegend volgens de in de liturgische boeken voorgeschreven riten alvorens gebruikt te worden. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 333 Vgl. Appendix IV. Ordo benedictionis calicis et patenae intra Missam adhibendus, pp. 1255-1257 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Orde van dienst voor kerk- en altaarwijdingen (fragmenten), Ordo Dedicationis ecclesiae et altaris, editio typica (29 mei 1977). Typis Polyglottis Vaticanis, 1977, cap. VII, pp. 125-132 Het is prijzenswaardig, indien de zegening geschiedt door de diocesane bisschop, die zal beoordelen of het vaatwerk geschikt is voor het gebruik waarvoor het wordt bestemd.

Wanneer de priester na het uitdelen van de Communie naar het altaar is teruggekeerd, reinigt hij, staande aan het altaar of bij de credens, de pateen of de ciborie (pyxis, hostieschaal) boven de kelk, vervolgens reinigt hij de kelk overeenkomstig de voorschriften van het missaal en veegt hij de kelk schoon met het kelkdoekje. Waar een diaken aanwezig is, keert deze met de priester terug naar het altaar en reinigt hij het vaatwerk. Het is echter geoorloofd om het te reinigen vaatwerk - vooral als het veel is - op passende wijze bedekt achter te laten op het altaar of op de credens staande op het corporale; dit kan dan onmiddellijk na de mis, na de wegzending van het volk, door de priester of de diaken worden gereinigd. Eveneens helpt een officieel aangestelde acoliet de priester of de diaken bij het reinigen en het in orde brengen van het heilig vaatwerk bij het altaar of bij de credens. Bij afwezigheid van een diaken brengt een officieel aangestelde acoliet het heilig vaatwerk naar de credens en daar reinigt hij het op de gebruikelijke wijze en veegt het schoon en brengt het in orde. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 163.183.192

De herders dienen ervoor te zorgen dat het altaarlinnen, en vooral het linnen waarop de heilige Gedaanten zullen worden geplaatst, altijd wordt schoongehouden en volgens de overgeleverde gewoonten vrij vaak wordt gewassen. Het is prijzenswaardig dat het zó gebeurt, dat het water van de eerste wasbeurt, die met de hand dient te gebeuren, in een heilig putje (sacrarium) van de kerk of op een passende plaats op de grond wordt uitgegoten. Hierna kan opnieuw een wasbeurt plaatsvinden op de gebruikelijke wijze.

Document

Naam: REDEMPTIONIS SACRAMENTUM
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Francis Kardinaal Arinze
Datum: 25 maart 2004
Copyrights: © 2004, Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam