• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een priester moet tot celebreren of concelebreren van de Eucharistie "toegelaten worden, ook al is hij aan de rector van de kerk niet bekend, mits hij "van de Apostolische Stoel of van zijn Ordinaris of Overste "een aanbevelingsbrief" (vert.: 'celebret') kan voorleggen, die zeker nog geen jaar tevoren uitgereikt is, of ook als men wijselijk mag veronderstellen dat celebreren hem niet ontzegd is". Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 903 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 200 De bisschoppen dienen erop toe te zien dat tegengestelde gebruiken worden uitgeroeid.

De Mis wordt gevierd in het Latijn of een andere taal, mits de liturgische teksten worden gebruikt die volgens het recht zijn goedgekeurd. Met uitzondering van de vieringen van de Mis die volgens het rooster op de door het kerkelijk gezag vastgestelde tijdstippen in de volkstaal moeten plaatsvinden, is het priesters te allen tijde en overal geoorloofd het Misoffer in het Latijn op te dragen. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 36. § 1 Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 928

Wanneer de Mis door meer priesters wordt geconcelebreerd, dan dient bij het uitspreken van het eucharistisch gebed de taal te worden gebruikt die tegelijkertijd alle concelebrerende priesters en het verzamelde volk kennen. Waar het gebeurt dat er onder de priesters sommigen zijn die de taal van de viering niet kennen, zodat zij de hun toekomende gedeelten van het eucharistisch gebed niet op de verschuldigde wijze kunnen uitspreken, dienen zij niet te concelebreren, maar veeleer naar de normen in koorgewaad de viering bij te wonen. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 114

"Het is gebruikelijk dat groepen, bewegingen, verenigingen en ook kleine, religieuze gemeenschappen in de Zondagsmis van de parochie als 'eucharistische gemeenschap' ook aanwezig zijn." Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de heiliging van de zondag, Dies Domini (31 mei 1998), 36 Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de Eredienst van de Eucharistie, Eucharisticum Mysterium (25 mei 1967), 27 Ook al is het geoorloofd voor bijzondere groepen volgens het recht een Mis te vieren, Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de heiliging van de zondag, Dies Domini (31 mei 1998), 36 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Over HH. Missen in bijzondere bijeenkomsten, Actio Pastoralis (15 mei 1969) niettemin zijn deze groepen geenszins vrijgesteld van een trouwe naleving van de liturgische normen.

Afkeurenswaardig is het misbruik dat de viering van de heilige Mis ten behoeve van het volk in strijd met de normen van het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Missale Romanum
Editio typica tertio emendata 2002/2008 (6 oktober 2008)
en de gezonde traditie van de Romeinse ritus willekeurig wordt opgeschort onder het voorwendsel "het eucharistisch vasten" (het zich onthouden van de Eucharistie) te bevorderen.

Missen mogen in strijd met de norm van het recht niet worden vermenigvuldigd en inzake het aangeboden stipendium dient alles in acht genomen te worden wat anders rechtens in acht dient te worden genomen. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 905.945-958 Vgl. Congregatie voor de Clerus, Decreet met richtlijnen "betreffende het aannemen van misstipendia door priesters", Mos Iugiter (22 feb 1991)

Document

Naam: REDEMPTIONIS SACRAMENTUM
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Francis Kardinaal Arinze
Datum: 25 maart 2004
Copyrights: © 2004, Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam