• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wanneer paren problemen ervaren in hun relatie, moeten zij kunnen rekenen op de hulp en de begeleiding van de Kerk. De pastoraal van de naastenliefde en de barmhartigheid streven naar het herstel van personen en relaties. De ervaring laat zien dat met een passende hulp en met de verzoenende werking van de genade een groot percentage van huwelijkscrises op voldoende wijze wordt overwonnen. Weten te vergeven en zich vergeven voelen is een fundamentele ervaring in het gezinsleven. De vergeving tussen gehuwden maakt het mogelijk een liefde te ervaren die voor eeuwig is en nooit voorbijgaat. Vgl. 1 Kor. 13, 8 Soms blijkt het echter moeilijk voor wie de vergeving van God heeft ontvangen, de kracht te hebben om een authentieke vergeving aan te bieden die de persoon herboren doet worden.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 171; non placet - 7 -> aangenomen.

Op de synode heeft duidelijk de noodzaak weerklonken van moedige pastorale keuzes. Door krachtig de trouw aan het evangelie van het gezin opnieuw te bevestigen en te erkennen dat uit elkaar gaan en scheiding altijd een wonde zijn die de echtgenoten die ze meemaken, en de kinderen veel verdriet doen, hebben de synodevaders gewezen op de dringende noodzaak van nieuwe pastorale wegen, die uitgaan van de effectieve werkelijkheid van de zwakheden van het gezin, in de wetenschap dat deze vaak meer met lijden worden “ondergaan” dan dat hiervoor in volledige vrijheid is gekozen. Het betreft situaties die verschillend zijn hetzij door persoonlijke, hetzij door maatschappelijk-economische factoren. Er is een gedifferentieerde blik noodzakelijk, zoals de heilige Johannes Paulus II suggereerde. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 84

183 Synodevaders aanwezig: placet - 165; non placet - 15 -> aangenomen.

Naar ieder gezin moet vóór alles worden geluisterd met respect en liefde door tochtgenoten te worden, zoals Christus met zijn leerlingen op de weg van Emmaus. Voor deze situaties gelden in het bijzonder de woorden van Paus Franciscus:

“De Kerk zal haar leden - priesters, religieuzen en leken - in deze “kunst van het begeleiden” moeten inwijden, opdat allen leren altijd de sandalen uit te doen voor het heilige land van de ander. Vgl. Ex. 3, 5 Wij moeten aan onze tocht het heilzame ritme geven van de nabijheid, met een respectvolle blik vol medeleven, die echter tegelijkertijd geneest, bevrijdt en aanmoedigt te leven in het christelijk leven." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 169

183 Synodevaders aanwezig: placet - 171; non placet - 8 -> aangenomen.

Een bijzondere onderscheiding is onmisbaar om hen die uit elkaar zijn gegaan, gescheiden, in de steek gelaten zijn. Vooral moeten wij ons het lijden aantrekken – en dit tot zijn waarde laten komen – van hen die ten onrechte uit elkaar gaan, scheiding of in de steekgelaten worden hebben moeten ondergaan of door mishandelingen van de echtgenoot gedwongen zijn het samen leven te verbreken. Vergeving voor geleden onrecht is niet gemakkelijk, maar het is een weg die de genade mogelijk maakt. Vandaar de noodzaak van een pastoraal van verzoening en bemiddeling door gespecialiseerde, door in de bisdommen te vestigen luistercentra. Eveneens dient altijd te worden onderstreept dat het absoluut noodzakelijk is zich loyaal en constructief te belasten met de gevolgen van het uit elkaar gaan of de scheiding voor de kinderen, die in elk geval de slachtoffers zijn van de situatie. Zij mogen geen “object” zijn dat men elkaar betwist, en er moeten betere vormen gezocht te worden, opdat zij het trauma van de splijting van het gezin kunnen overwinnen en op een zo sereen mogelijke wijze kunnen groeien. De Kerk zal in elk geval altijd het onrecht moeten benadrukken dat vaak voortkomt uit een toestand van scheiding. Bijzondere aandacht dient te worden geschonken aan de begeleiding van eenoudergezinnen, in het bijzonder dienen de vrouwen te worden geholpen die alleen de verantwoordelijkheid voor het huis en de opvoeding van de kinderen moeten dragen.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 164; non placet - 12 -> aangenomen.

Een groot aantal vaders heeft de noodzaak onderstreept de procedures voor de erkenning van de zaken van nietigverklaring meer toegankelijk en soepeler, zo mogelijk kosteloos, te maken. Onder de voorstellen is er gewezen op: het afschaffen van de noodzaak van het dubbele conforme vonnis; de mogelijkheid om een administratieve weg onder verantwoordelijkheid van de diocesane bisschop in te stellen; een summier proces, op te starten in de gevallen van evidente nietigheid. Enkele vaders verklaren zich echter tegen deze voorstellen, omdat zij niet een betrouwbaar oordeel zouden garanderen. Er moet benadrukt worden dat in al deze gevallen het gaat om het vaststellen van de waarheid betreffende de geldigheid van de huwelijksband. Volgens andere voorstellen zou verder de mogelijkheid in overweging genomen dienen te worden om de rol van het geloof van de toekomstige echtgenoten met betrekking tot de geldigheid van het huwelijk duidelijk te laten uitkomen, waarbij men eraan vasthoudt dat tussen gedoopten alle geldige huwelijken sacrament zijn.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 143; non placet - 35 -> aangenomen.

Omtrent huwelijksprocessen vereist een stroomlijning van de procedure, zoals door velen gevraagd, behalve de voorbereiding van voldoende behandelaars, clerici en leken met die zich met voorrang hieraan wijden, een benadrukken van de verantwoordelijkheid van de diocesane bisschop, die in zijn bisdom daarvoor speciaal opgeleide consulenten zou kunnen belasten die kosteloos de partijen over de geldigheid van het huwelijk raad kunnen geven. Deze functie kan door een bureau of gekwalificeerde personen worden uitgeoefend. Vgl. Pauselijke Raad voor Wetsteksten, Instructie over de richtlijnen waaraan men zich in de kerkelijke rechtbanken moet houden bij de huwelijkszaken, Dignitas connubii (25 jan 2005), 113. 1

183 Synodevaders aanwezig: placet - 154; non placet - 23 -> aangenomen.

Personen die gescheiden, maar niet opnieuw gehuwd zijn en die dikwijls getuigen zijn van huwelijkse trouw, dienen aangemoedigd te worden in de eucharistie het voedsel te vinden dat hen ondersteunt in hun toestand. De lokale gemeenschap en de herders moeten deze personen begeleiden met zorg, vooral wanneer er kinderen zijn of hun toestand van armoede ernstig is.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 169; non placet - 8 -> aangenomen.

Ook de situatie van hen die gescheiden en opnieuw gehuwd zijn, vereisen een aandachtige onderscheiding en een begeleiding van groot respect, waarbij ieder taalgebruik en iedere houding die hun het gevoel geeft gediscrimineerd te worden, vermeden dient te worden en hun deelname aan het leven van de gemeenschap bevorderd dient te worden. De zorg voor hen op zich nemen is voor de christengemeenschap geen verzwakking van haar geloof en haar getuigenis omtrent de onontbindbaarheid van het huwelijk, integendeel, juist in deze zorg brengt zij haar naastenliefde tot uitdrukking.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 155; non placet - 19 -> aangenomen.

Er is nagedacht over de mogelijkheid dat zij die gescheiden en opnieuw gehuwd zijn, toegang hebben tot de sacramenten van de verzoening en van de eucharistie. Verschillende synodevaders hebben met aandrang gepleit ten gunste van de huidige leer krachtens de constitutieve relatie tussen de eucharistie en de gemeenschap met de Kerk en haar onderricht betreffende het onontbindbaar huwelijk. Anderen hebben zich uitgesproken voor een niet algemeen toelaten tot de tafel van de eucharistie in bepaalde bijzondere omstandigheden en op zeer precieze voorwaarden, vooral wanneer het onomkeerbare en met morele verplichtingen jegens de kinderen samenhangende gevallen betreft, die onterecht daaronder te lijden zouden hebben. Een eventueel naderen tot de sacramenten zou voorafgegaan dienen te worden door een weg van penitentie onder verantwoordelijkheid van de diocesane bisschop. De kwestie moet nog uitgediept worden, waarbij men het verschil voor ogen moet houden tussen objectieve toestand van zonde en verzachtende omstandigheden, gegeven dat “de toerekenbaarheid van en de verantwoordelijkheid voor een daad verminderd of zelfs opgeheven kunnen worden”. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1735

183 Synodevaders aanwezig: placet - 104; non placet - 74 -> verworpen N.v.d.r.: Paus Franciscus heeft toch om opname van dit punt in het rapport gevraagd

Enkele vaders hebben verdedigd dat personen die gescheiden en opnieuw gehuwd zijn of samenwonen, met vrucht hun toevlucht kunnen nemen tot de geestelijke communie. Ander vaders hebben zich afgevraagd, waarom zij dan niet mogen naderen tot de sacramentele. Derhalve dient te worden aangedrongen op een uitdieping van de thematiek om de bijzonderheid van de twee vormen en hun verband met de theologie van het huwelijk naar voren te doen komen.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 112; non placet - 64 -> verworpen N.v.d.r.: Paus Franciscus heeft toch om opname van dit punt in het rapport gevraagd

De problemen betreffende het gemengde huwelijk zijn dikwijls teruggekomen in de interventies van de synodevaders. Het verschil van de leer inzake het huwelijk van de orthodoxe Kerken zorgt in enkele contexten voor problemen waarover op oecumenisch vlak moet worden nagedacht. Zo zal ook voor interreligieuze huwelijken de bijdrage van de dialoog met de godsdiensten belangrijk zijn.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 145; non placet - 29 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO SYNODI - FAMILIESYNODE 2014
3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 18 oktober 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam