• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De synodale dialoog is blijven stilstaan bij enkele meest urgente pastorale kwesties die in eenheid “cum Petro et sub Petro” ter concretisering in de lokale Kerken moeten worden toevertrouwd. De verkondiging van het evangelie van het gezin vormt een dringende noodzaak voor de nieuwe evangelisatie. De Kerk is geroepen deze te verwezenlijken met de tederheid van een moeder en de duidelijkheid van een lerares Vgl. Ef. 4, 15 , in trouw aan de barmhartige kenosis van Christus. De waarheid wordt vlees in de menselijke broosheid, niet om haar te veroordelen, maar om haar te redden. Vgl. Joh. 3, 16-17

183 Synodevaders aanwezig: placet - 176; non placet - 7 -> aangenomen

Evangeliseren is de verantwoordelijkheid van heel het volk van God, ieder overeenkomstig zijn eigen dienstwerk en charisma. Zonder het vreugdevolle getuigenis van echtgenoten en gezinnen, huiskerken, loopt ook een juiste verkondiging het gevaar niet te worden begrepen of te verdrinken in een zee van woorden die onze maatschappij kenmerkt. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 50 De synodevaders hebben meermaals onderstreept dat het katholieke gezin krachtens de genade van het sacrament van het huwelijk geroepen is zelf een actief subject te zijn van de gezinspastoraal.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 178; non placet - 2 -> aangenomen.

Het zal van doorslaggevend belang zijn het primaat van de genade, en dus de mogelijkheden die de Geest in het sacrament schenkt, op de voorgrond te plaatsen. Het gaat erom te laten ervaren dat het evangelie van het gezin vreugde is die “het hart en het hele leven vervult”, omdat wij in Christus zijn “bevrijd van de zonde, de droefheid, de innerlijke leegte, het isolement”. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 1 In het licht van de parabel van de zaaier Vgl. Mt. 13, 3 is het onze taak mee te werken bij het zaaien: de rest is het werk van God. Wij mogen evenmin vergeten dat de Kerk die preekt over het gezin, een teken van tegenspraak is.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 175; non placet - 4 -> aangenomen.

Daarom wordt van heel de Kerk een missionaire bekering gevraagd: het is noodzakelijk niet te blijven stilstaan bij een puur theoretische verkondiging, die losstaat van de problemen van de mensen. Men mag nooit vergeten dat de geloofscrisis een crisis van huwelijk en gezin met zich heeft meegebracht en dientengevolge de overdracht van het geloof zelf van ouders op kinderen zelf vaak onderbroken is. Tegenover een sterk geloof heeft het opdringen van sommige culturele perspectieven die het gezin en het huwelijk verzwakken, geen invloed.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 176; non placet - 5 -> aangenomen.

De bekering betreft ook het taalgebruik, wil dit daadwerkelijk veelzeggend zijn. De verkondiging moet doen ervaren dat het evangelie van het gezin een antwoord is op de diepste verwachtingen van de menselijke persoon: zijn waardigheid en de volle verwezenlijking in wederkerigheid, gemeenschap en vruchtbaarheid. Het gaat er niet alleen om een stelsel van normen te presenteren, maar waarden voor te houden en zo te beantwoorden aan de behoefte hieraan die men vandaag ook in de meest geseculariseerde landen vaststelt.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 175; non placet - 7 -> aangenomen.

Het Woord van God is bron van leven en spiritualiteit voor het gezin. Heel de gezinspastoraal zal zich innerlijk moeten laten modelleren en de leden van de huiskerk moeten vormen door het biddend en kerkelijk lezen van de Heilige Schrift. Het Woord van God is niet alleen maar een blijde boodschap voor het privé leven van personen, maar ook een criterium van beoordeling en een licht voor het onderscheiden van de verschillende uitdagingen waarmee echtgenoten en gezinnen worden geconfronteerd.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 180; non placet - 1 -> aangenomen.

Tegelijkertijd hebben veel synodale vaders aangedrongen op een positievere benadering van de rijkdommen van de verschillende religieuze ervaringen zonder de moeilijkheden te verzwijgen. In deze verschillende religieuze werkelijkheden en in de grote culturele diversiteit die de naties kenmerkt, is het opportuun eerst de positieve mogelijkheden te waarderen en in het licht daarvan beperkingen en gebreken te beoordelen.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 164; non placet - 17 -> aangenomen.

Het christelijk huwelijk is een roeping die men met een passende voorbereiding op een route van het geloof, met een rijp onderscheidingsvermogen aanneemt, en mag niet alleen maar worden gezien als een culturele traditie of een maatschappelijk of juridisch vereiste. Daarom is het noodzakelijk trajecten te verwezenlijken die de persoon en het paar zo te begeleiden dat met het meedelen van de inhoud de levenservaring die door de hele kerkgemeenschap wordt geboden, gepaard gaat.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 177; non placet - 1 -> aangenomen.

Herhaaldelijk is er herinnerd aan de noodzaak van een radicale vernieuwing van de pastorale praktijk in het licht van het evangelie van het gezin, waarbij de individualistische zienswijze die haar nog kenmerken, wordt overwonnen. Daarom heeft men meermaals aangedrongen op een vernieuwing van de opleiding van de priesters, de diakens, de catechisten en andere pastorale werkers door de gezinnen zelf hier meer bij te betrekken.

183 Synodevaders aanwezig: placet - 175; non placet - 2 -> aangenomen.

Eveneens is de noodzaak onderstreept van een evangelisatie die vrijmoedig culturele, maatschappelijke, politieke en economische omstandigheden, zoals de overdreven ruimte die wordt gegeven aan de logica van de markt, die een authentiek gezinsleven belemmeren en daardoor discriminatie, armoede, uitsluiting, geweld met zich meebrengen, aanklaagt. Daarom dient een dialoog en een samenwerking met de maatschappelijke structuren te worden ontwikkeld en dienen leken die zich als christenen inzetten op cultureel en politiek-maatschappelijk vlak, te worden bemoedigd en ondersteund./p>

183 Synodevaders aanwezig: placet - 178; non placet - 1 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO SYNODI - FAMILIESYNODE 2014
3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 18 oktober 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam