• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De inspanning welke de Kerk doet om bruggen te slaan met de verschillende uitingen van het sociale leven waarin de afzonderlijke individuen werken met de onuitputtelijke last van hun persoonlijke rijkdommen, heeft geen ander doel dan de opbouw van een ongestoord, constructief. vreedzaam en vreugdevol sociaal leven: een samenleving op de maat van de mens.

Daarvoor heb ik getracht met alle kracht betrekkingen aan te knopen met alle vertegenwoordigers en alle bewerkers van deze samenleving: met de opvoeders van de jongeren op school, met de mensen van de massamedia die ook door hun zeer delicate functie gehouden zijn aan een juiste plichtenleer en een duidelijke morele code; met de mensen van de gevaarvollere sociale diensten (ik denk aan de brandweerlieden die ik ieder jaar ontmoet), met de militairen en hun officieren van verschillende rangen en specialisaties; met het spoorwegpersoneel; met de atleten die bij verschillende sportactiviteiten zijn betrokken. Allen heb ik - het spoor volgend van mijn voorgangers, vooral van het onvermoeibare onderricht dat Pius XII, in de meest delicate fase van de wereldwederopbouw, geen sociale categorie heeft onthouden - aan de plicht herinnerd bij te dragen, ieder naar eigen mogelijkheden, eigen vorming en verantwoordelijkheid, om te maken dat de wereld waarin wij leven steeds vollediger het spoor draagt van de eerste vreugde welke God de Schepper smaakte toen zijn blik op de grootheid van ce schepping viel en Hij zich verheugde in de intieme schoot van zijn drieëne leven: 'En God zag dat het goed was' Vgl. Gen. 1 ; 'dat het heel goed was' (Gen. 1, 31). Moge ook de hedendaagse mens weten dat 'de vreugde van de Heer onze kracht is'. Vgl. Neh. 8, 10  

Het gezin

De mens vindt, boven iedere zelfs hoogste intellectuele of sociale activiteit uit, zijn volle ontwikkeling, zijn algehele verwezenlijking en zijn onvervangbare rijkdom in het gezin. Hier speelt zich werkelijk meer dan op ieder ander terrein van zijn leven, de lotsbestemming van de mens af. Daarom blijft de Kerk de warmste en meest belangstellende aandacht wijden aan de prachtige werkelijkheid van het gezin. In onze herdersharten is nog de zeer levendige herinnering aan de dagen van de vijfde algemene vergadering van de bisschoppensynode die gewijd was aan dit grote probleem dat vitaal is niet alleen voor de Kerk maar ook voor de gehele mensheid. De problemen die door de bisschoppen met helder realisme en met vaderlijke bezorgdheid werden aangepakt, waren talrijk, en de verschillende episcopaten hebben zich er de vertolkers van gemaakt door over de weerklank van de situaties welke aan de verschillende delen van de wereld eigen zijn, te berichten. Om deze problemen te behandelen draaide de synode 'om deze twee kernen - zo heb ik de conclusies van de vergadering kort samengevat - namelijk de getrouwheid aan het plan van God met het gezin en de pastorale benadering waaraan een barmhartige liefde en eerbied eigen is jegens de mensen en hen geheel omvat ten aanzien van hun 'zijn' en hun 'leven''. H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Bij de sluiting van de 7e Bisschoppensynode (over het Gezin) (25 okt 1980), 6 Zo zijn namelijk de beginselen van de huwelijksethiek bevestigd waarop de gezinsinstelling rust overeenkomstig de vaste punten die door Paulus VI zijn behandeld in zijn encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
en zijn tegelijk met , harten van herders en vaders de moeilijkheden onder ogen gezien, de angsten en soms drama's van zoveel gezinnen die hun trouw aan het evangelie ongeschonden willen bewaren en de eeuwige normen van de natuurlijke ethiek niet willen overtreden, evenals de onaantastbare wet van God die in het hart van de mens is gegrift. Het gezin bereikt vandaag het misschien meest acute punt van een crisis zonder precedent, welke gerijpt is door het samengaan van verschillende permissieve geesteshoudingen en theorieën die in naam van een zich aangematigde autonomie van de mens ertoe komen de zending te loochenen welke door God de Schepper aan de mens zelf is toevertrouwd in het oorspronkelijke plan van de mededeling van het leven Vgl. Gen. 1, 28 : dit plan heb ik het volledigst mogelijk trachten te verklaren in de loop van het hele jaar, reeds sedert de zomer van 1979, juist met het oog op de viering van de synode en in het kader van haar leerstellige opzet. De wet van God vernedert de mens niet, maar verheft hem en roept hem tot een bijzondere medewerking met Hem in de zending en de vreugde van het verantwoorde vaderschap en moederschap. Tegenover de verachting van de hoogste waarde van het leven, waardoor men ertoe komt de onderdrukking van het menselijk wezen in de moederschoot te rechtvaardigen; tegenover de huidige ontbinding van de gezinseenheid, de enige waarborg voor de volledige vorming van de kinderen en de jongeren; tegenover de ontwaarding van de klare en zuivere liefde, het ongebreidelde hedonisme en de verspreiding van de pornografie moet luid herinnerd worden aan de heiligheid van het huwelijk, de waarde van het gezin en de onaantastbaarheid van het menselijk leven. Ik zal nooit nalaten deze zending te vervullen die naar ik meen geen uitstel duldt, terwijl ik profiteer van mijn reizen, ontmoetingen, audiënties, boodschappen aan personen, instellingen, verenigingen, raadgevers die zich met de toekomst van het gezin bezighouden en het tot voorwerp van hun studie en actie maken. Nogmaals vraag ik God met de woorden van het gebed dat bij gelegenheid van de synode werd gebeden, 'moge de liefde, bevestigd door de genade van het sacrament van het huwelijk, sterker blijken dan de zwakheid en de crisis die soms hun stempel op onze gezinnen drukken. Tot besluit vragen wij U, op voorspraak van het heilig huisgezin van Nazareth, dat de Kerk, onder alle volkeren der aarde, vruchtbaar haar zending kan vervullen in het gezin en voor het gezin' Archief van de Kerken 35 (1980), 904.

De jongeren

Ik kan niet eindigen zonder ten minste een zinspeling op de onuitputtelijke en veelbelovende levenstaak en opdracht tot sociale vooruitgang, die de jongeren vandaag zijn voor de Kerk en de wereld. Zij zijn de eerst begunstigden van de vormende en tot medeverantwoordelijkheid brengende werkzaamheid van het gezin; maar zij zijn ook de eerste slachtoffers van de verwarringen en onevenwichtigheden die het leven vandaag ondermijnen. Ik heb andere keren over dit onderwerp gesproken en volsta met er alleen aan te herinneren. Terwijl ik eraan terugdenk, dat ik in Afrika en in Brazilië werkelijk jonge naties heb bezocht, omdat hun bevolking voor het grootste deel wordt gevormd door jongeren, kan ik niet nalaten aan deze mensen van de toekomst te denken die de samenleving van het jaar tweeduizend in handen zullen hebben. Het is een onmetelijke menselijke mogelijkheid die veel van ons en van heel de samenleving verwacht: naar hen kijkt Christus met grenzeloze liefde, met oneindig vertrouwen, terwijl Hij hen een voor een in de ogen kijkt, zoals Hij gedaan heeft met zijn apostelen, met de kinderen, met de rijke jongeling van het Evangelie.

Jongeren, ik zeg jullie, Christus wacht op jullie met open armen; Christus rekent op jullie om de rechtvaardigheid en de vrede op te bouwen, om de liefde te verbreiden. Evenals in Turijn zeg ik vandaag nog eens: 'Jullie moeten terugkeren naar de school van Christus ... om de echte, volle en diepe betekenis van deze woorden terug te vinden. De noodzakelijke steun voor deze waarden bestaat alleen in het bezit van een vast en oprecht geloof, een geloof dat God en de mens omvat, de mens in God ... Er kan geen passender, geen diepere afmeting worden gegeven aan dit woord 'mens', aan dit woord 'liefde', aan dit woord 'vrijheid', aan dit woord 'vrede' en 'rechtvaardigheid': er is geen ander, dan alleen Christus' lnsegnamenti, III, 1, blz. 905 v..

Ja, zeergeliefde jongeren, die ik op al mijn reizen heb ontmoet - en hoe zou ik de symbolische ontmoeting in het Parc des Princes in Parijs vergeten? H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de jongeren van Frankrijk in het stadion Parc des Princes, Parijs, Vragen aan de Paus (1 juni 1980) - jongeren die ik op alle breedtegraden van de wereld heb gezien, in de volkrijke steden en op het platteland, in de stadions en op de pleinen, in de missen in de Sint Pieter en ook in bijzondere instellingen zoals die van Casal del Marmo Archief van de Kerken 35 ( 1980), 782: ja, universitairen, arbeiders en sportlieden; ja, jongeren die ontvlucht zijn aan de vangarmen van de drugs: er is alleen maar Christus, de Verlosser van de wereld! Weest ervan overtuigdl En zeg het luid om jullie heen. 

Document

Naam: TOT DE KARDINALEN BIJ GELEGENHEID VAN HET UITWISSELEN VAN KERSTWENSEN
Zaal van het Consistorie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 december 1980
Copyrights: © 1981, Archief van Kerken p. 411-428
Indeling en tussentitels: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam