• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HET EVANGELIE, TEGENGIF VOOR DE HEDENDAAGSE WANHOOP
Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming - Daejeon, Zuid-Korea

Dierbare broeders en zusters in Christus,

In eenheid met heel de Kerk vieren wij de Tenhemelopneming van de Maagd Maria, met lichaam en ziel, in de heerlijkheid van de hemel. De Tenhemelopneming van Maria toont ons onze eigen bestemming van aangenomen kinderen van God en leden van het lichaam van Christus. Zoals Maria, onze Moeder, zijn wij geroepen om ten volle deel te nemen aan de overwinning van de Heer over zonde en dood en met Hem in Zijn eeuwig Rijk te heersen. Het “grote teken” uit de eerste lezing – een vrouw bekleed met de zon en gekroond met sterren Vgl. Openb. 12, 1 – nodigt ons uit Maria te schouwen die in heerlijkheid troont naast Haar Goddelijke Zoon. Het nodigt ons ook uit de toekomst te beseffen die de verrezen Heer vandaag reeds voor ons opent. De Koreanen vieren dit feest traditioneel in het licht van hun historische ervaring, waarbij zij de liefdevolle voorspraak van Maria erkennen in de geschiedenis en het leven van het volk.

In de tweede lezing van deze dag hoorden wij de heilige Paulus zeggen dat Christus de nieuwe Adam is, wiens gehoorzaamheid aan de wil van de Vader het gehaald heeft op het rijk van zonde en verslaving, en die het rijk van het leven en de vrijheid begon. Vgl. 1Kor. 15, 24-25 Ware vrijheid ligt in onze liefdevolle aanvaarding van de wil van de Vader. Van Maria, vol van genade, leren wij dat christelijke vrijheid meer is dan bevrijding van zonde alleen. Het is de vrijheid die opent voor een nieuwe spirituele manier om de aardse realiteit te bekijken, de vrijheid om God evenals onze broeders en zusters met een zuiver hart te beminnen en in de blije hoop te leven op de komst van het Rijk van Christus.

Vandaag richten wij ons in de verering van Maria, Koningin van de Hemel, ook tot Haar als Moeder van de Kerk in Korea. Wij vragen Haar ons te helpen trouw te zijn aan de Koninklijke vrijheid die wij op de dag van ons Doopsel ontvingen, onze inspanningen te leiden om de wereld volgens Gods plan om te vormen, en de Kerk in dit land bekwaam te maken om steeds beter de gist van Zijn Rijk te zijn in de Koreaanse samenleving. Mogen de Christenen van dit land een grootmoedige kracht tot geestelijke vernieuwing zijn in ieder milieu van de samenleving. Dat zij de aantrekkingskracht van het materialisme zouden bestrijden die de authentieke geestelijke en culturele waarden verstikt, evenals de geest van tomeloze competitiedrang die egoïsme en conflicten verwekt. Dat zij tevens de onmenselijke economische modellen verwerpen die nieuwe vormen van armoede scheppen en die werknemers marginaliseren, evenals de cultuur van de dood die het beeld van God, de God van het leven devalueert, en die de waardigheid van elke man, vrouw en kind schendt.

Als katholieke Koreanen, erfgenamen van een edele traditie, bent u geroepen dit erfgoed te valoriseren en aan de toekomstige generaties door te geven. Dat vraagt van ieder de noodzakelijke, nieuwe bekering tot het woord van God evenals echte zorg voor de arme, noodlijdende en kwetsbare mensen in ons midden. Als we dit feest vieren, verenigen wij ons met heel de Kerk van over heel de wereld, en schouwen wij Maria als Moeder van onze hoop. Haar lofzang herinnert ons eraan dat God Zijn beloften van barmhartigheid nooit vergeet. Vgl. Lc. 1, 54-55 Maria is Zij die vol van genade is omdat Zij “geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is” (Lc. 1, 45). In Haar zijn alle beloften van God waar gebleken.

Tronend in heerlijkheid, toont Zij ons dat onze hoop reëel is; van nu af doet die hoop zich voor als “een veilig en sterk anker voor de ziel” (Hebr. 6, 19), daar waar Christus gezeten is in glorie. Deze hoop, dierbare broeders en zusters, de hoop die het Evangelie biedt, is het tegengif voor de geest van wanhoop die lijkt toe te nemen als een kanker in de samenleving, die dikwijls innerlijke droefheid en leegte ervaart. Hoeveel jongeren hebben aan deze wanhoop een hoge prijs betaald! Mogen de jongeren die ons deze dagen met hun vreugde en vertrouwen omringen, nooit van hun hoop beroofd worden!

Keren wij ons tot Maria, Moeder van God, en smeken wij om de genade blij te zijn in de vrijheid van de kinderen Gods, deze vrijheid met wijsheid te gebruiken ten dienste van onze broeders en zusters, te leven en te werken op een manier waarop wij tekens van hoop zijn, de hoop die haar vervulling vindt in het eeuwige Koninkrijk, waar heersen dienen is. Amen.

Document

Naam: HET EVANGELIE, TEGENGIF VOOR DE HEDENDAAGSE WANHOOP
Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming - Daejeon, Zuid-Korea
Soort: Paus Franciscus - Homilie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 15 augustus 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (samenvatting volgens Zenit.org): maranatha-gemeenschap
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam