• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Alles wat ik zeg heeft met u te maken en raakt u rechtstreeks, geliefde broeders in het priesterschap van Rome. Terwijl ik u hier voor het eerst ontmoet en u met werkelijke genegenheid begroet, heb ik nog voor ogen en in het hart het 'presbyterium' van de Kerk van Kraków - al onze ontmoetingen bij verschillende gelegenheden - de talrijke gesprekken die reeds in de seminariejaren begonnen - de samenkomsten van priesters - wijdingsgenoten van de afzonderlijke seminariecursussen, waarbij ik altijd uitgenodigd werd en waaraan ik met vreugde en voordeel heb deelgenomen!

Het zal zeker niet mogelijk zijn dat alles hier over te planten, in deze nieuwe werkomstandigheden, maar we moeten al het mogelijke doen om elkaar nabij te zijn, om het 'unum' te vormen, de priesterlijke gemeenschap bestaande uit de hele diocesane en religieuze geestelijkheid en uit alle priesters die uit de verschillende delen van de wereld komen en werken aan de Romeinse curie en die zich bovendien met zorg wijden aan de pastorale bediening. Deze gemeenschap van de priesters onder elkaar en met de bisschop is de fundamentele voorwaarde voor de eenheid van het hele volk van God. Ze bouwt haar eenheid op in de verscheidenheid en de christelijke solidariteit. De eenheid van de priesters met de bisschop moet de bron worden voor de wederzijdse eenheid van de priesters onder elkaar en van de groepen van priesters. Deze eenheid, aan de basis waarvan wij het bewustzijn van de eigen grootse zending vinden, komt tot uitdrukking door de uitwisseling van diensten en ervaringen, de beschikbaarheid tot samenwerking, de betrokkenheid bij alle pastorale activiteiten, zowel in de parochie als in de catechese of in het leiding geven aan de apostolische actie van de leken.

Geliefde broeders, we moeten vanuit het diepst van onze ziel ons priesterschap liefhebben als een groot 'sociaal sacrament'. We moeten het liefhebben als het wezen van ons leven en onze roeping, als basis van onze christelijke en menselijke identiteit. Niemand van ons mag in zichzelf verdeeld zijn. Het sacramentele priesterschap, het ambtelijke priesterschap, vereist een bijzonder geloof, een bijzondere inzet van alle krachten van ziel en lichaam, eist een bijzonder bewustzijn van de eigen roeping als buitengewone roeping. Ieder van ons moet op zijn knieën Christus danken voor de gave van deze roeping:

'Kan ik ooit vergelden de Heer alwat Hij voor mij heeft volvoerd? De beker des heils wil ik heffen, aanroepen de naam van de Heer' (Ps. 115).

Geliefde broeders, 'de beker des heils' moeten we nemen. We zijn nodig voor de mensen, we zijn hard nodigen niet voor gedeeltelijke dienst, half-time, als 'ambtenaren'! We zijn nodig als degenen die getuigenis afleggen en in de anderen de behoefte wakkerroepen ook getuigenis af te leggen. En als het soms lijkt alsof we niet nodig zijn dan betekent dat dat we moeten beginnen een duidelijker getuigenis af te leggen en dan zullen we merken hoezeer de wereld van vandaag ons priesterlijk getuigenis, onze dienst, ons priesterschap nodig heeft. We moeten de mensen van onze tijd, onze gelovigen, het volk van Rome ons getuigenis geven en aanbieden met heel ons menselijke bestaan, heel ons wezen. Het priesterlijke getuigenis, het jouwe, zeer geliefde broeder in het priesterschap, en het mijne, neemt onze hele persoon in beslag. Ja, de Heer schijnt ons te zeggen:

'Ik heb je handen nodig om te blijven zegenen,
Ik heb je lippen nodig om te blijven spreken,
Ik heb je lichaam nodig om te blijven lijden,
Ik heb je hart nodig om te blijven liefhebben,
Ik heb je nodig om te blijven verlossen' Michel Quoist, 'Bidden'.

Maken we ons niet wijs het Evangelie te dienen, wanneer wij ons priesterlijke charisma proberen te 'verdunnen' door een overdreven belangstelling voor het uitgestrekte gebied van de tijdelijke problemen, wanneer wij onze manier van leven en handelen willen 'verwereldlijken', wanneer wij ook de uiterlijke tekenen van onze priesterlijke roeping afleggen. Wij moeten de zin van onze bijzondere roeping bewaren, en dit 'bijzondere' moet ook uit onze kleding blijken. Laten we ons niet schamen! Zeker, we zijn in de wereld! Maar we zijn niet van de wereld!

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft ons herinnerd aan die schitterende waarheid over het 'algemeen priesterschap' van het hele volk van God, dat voortvloeit uit de deelneming aan het ene priesterschap van Jezus Christus. Ons 'ambtelijke' priesterschap, geworteld in het sacrament van de wijding, verschilt wezenlijk van het algemeen priesterschap van de gelovigen. Het is ingesteld om doeltreffender onze broeders en zusters die in de wereld leven - dat wil zeggen de leken - te onderrichten omtrent het feit dat we in Jezus Christus allen een 'volk van priesters' zijn voor de Vader. De priester bereikt dit doel door de bediening van het woord en de sacramenten, een bediening die hem eigen is, en vooral door het eucharistische offer waartoe alleen hij gemachtigd is; de priester verwezenlijkt dit alles ook door een evenredige levensstijl. Ons priesterschap moet dus helder en uitdrukkelijk zijn. En wanneer het in de traditie van onze Kerk nauw verbonden is met het celibaat, dan is dat juist met het oog op de 'evangelische' helderheid en uitdrukkelijkheid waarnaar de woorden van onze Heer over het celibaat 'omwille van het rijk der hemelen' verwijzen. Vgl. Mt. 19, 12

Het Tweede Vaticaans Concilie en een van de eerste bisschoppensynoden, die van 1971, hebben grote aandacht geschonken aan bovengenoemde kwesties. Verder moeten we niet vergeten dat Paus Paulus VI tijdens die synode de zalige priester Maximiliaan Kolbe tot de eer der altaren heeft verheven. Vandaag wil ik verwijzen naar al datgene wat toen gezegd werd evenals naar dit priesterlijke getuigenis van mijn landgenoot.

Ik zou u nog een ander probleem willen toevertrouwen dat mij bijzonder ter harte gaat: de priesterroepingen in onze geliefde stad en beminde bisdom Rome! Geliefde priesters, weest deelgenoten in mijn zorg en mijn bezorgdheid! Gaat in gedachten terug naar uw meest persoonlijke herinneringen. Staat misschien aan het begin van uw roeping geen voorbeeldig priester die u geleid heeft bij uw eerste stappen naar het priesterschap? Is uw eerste gedachte, uw eerste verlangen de Heer te volgen misschien niet verbonden met de concrete persoon van een priester-biechtvader, van een priester-vriend? Gaat met uw dankbaarheid in gedachten terug naar deze priester, uw hart vol dankbaarheid. Ja, de Heer heeft bemiddelaars nodig, werktuigen om zijn stem, zijn roep te laten horen. Geliefde priesters, biedt uzelf aan aan de Heer om zijn werktuigen te zijn voor de oproep van nieuwe arbeiders in zijn wijngaard. Edelmoedige jongeren ontbreken niet.

Met grote nederigheid en liefde vraag ik aan Christus, de enige en eeuwige priester, door de voorspraak van zijn en onze moeder, zozeer vereerd in het beeld dat in de hele wereld bekend is als de Salus Populi Romani (heil van het Romeinse volk), dat onze gemeenschappelijke priesterlijke en pastorale bediening in dit bisdom dat het eerbied waardigste is van de universele Kerk, gezegend mag zijn en overvloedig vruchten mag dragen. Ik eindig dan ook onder verwijzing naar het priesterlijk gebed van Jezus Christus, met deze woorden: 'Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn ... opdat niemand van hen verloren gaat ... en zij in de waarheid toegewijd mogen zijn' (Joh. 17, 11.19).

Document

Naam: DE WERELD VAN VANDAAG HEEFT ONS PRIESTERLIJK GETUIGENIS NODIG
Tot de geestelijkheid van Rome
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 9 november 1978
Copyrights: © 1979, Archief van Kerken 34e jrg, nr. 12-13 p. 569-574
Bewerkt: 29 november 2017

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam