• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST: 3. RAAD
Derde catechese in de reeks over de zeven gaven van de H. Geest - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goede dag.

We hebben in de lezing van een deel uit het boek der Psalmen gehoord: “Ik prijs de Heer die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht spreekt mijn geweten”. (Ps. 16, 7). Dit is een andere gave van de Heilige Geest: de gave van raad. We weten hoe belangrijk het is in gevoelige situaties te kunnen rekenen op de suggesties van wijze mensen die het goed met ons voor hebben. Welnu, door de gave van raad, is het God zelf die door zijn Geest, ons hart verlicht zodat we verstaan hoe we op de juiste wijze kunnen spreken en ons gedragen en welke weg te volgen. Maar, hoe werkt die gave in ons?

Van het ogenblik dat we de Heilige Geest welkom heten en plaats geven in ons hart begint Hij onmiddellijk ons gevoelig te maken voor zijn stem en onze gedachten, gevoelens en onze bedoeling op het hart van God te richten. Tegelijkertijd brengt Hij ons ertoe steeds meer de innerlijke blik op Jezus te richten als model voor ons handelen en van onze relatie met God Vader en met de broeders. De raad, is dus de gave waardoor de Heilige Geest ons geweten in staat stelt een concrete keuze in gemeenschap met God te maken, volgens de logica van Jezus en van zijn Evangelie. Op die wijze doet de Geest ons innerlijk groeien, doet Hij ons positief groeien, doet Hij ons groeien in de gemeenschap en helpt Hij ons niet de speelbal te worden van het egoïsme en van de eigen wijze om de dingen te zien. Zo helpt de Geest ons te groeien en in gemeenschap te leven. De wezenlijke voorwaarde om deze gave te bewaren is het gebed. Bidden met de gebeden die we van kindsbeen af kennen, maar ook bidden met eigen woorden. Tot de Heer bidden: “Heer, help me, geef me raad, wat moet ik nu doen?”. Door echt gebed scheppen we de ruimte waarin de Geest kan komen om ons op dat ogenblik te helpen, ons raad te geven over wat we moeten doen. Het gebed! Nooit het gebed vergeten! Nooit! Niemand, niemand ziet het wanneer we in de bus, op straat bidden: we bidden in stilte, met het hart. Laat ons gebruik maken van die ogenblikken om te bidden, dat de Geest ons de gave van raad geeft.

In de intimiteit met God en door het luisteren naar zijn Woord, verlaten we stap na stap onze eigen logica, dikwijls ingegeven door onze geslotenheid, door onze vooroordelen en door onze ambities, en we leren daarentegen aan de Heer te vragen: wat is jouw wens? Wat is jouw wil? Wat heb jij graag? Zo rijpt in ons een diepe eenklank, bijna aangeboren, in de Geest en ervaart men de waarheid van de woorden van Jezus in het Evangelie volgens Mattheüs: “Maakt u echter niet bezorgd over het hoe of wat van uw spreken: op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de Geest van uw Vader” (Mt. 10, 19-20).

Het is de Geest die ons raad geeft, maar wij moeten ruimte maken voor de Geest zodat Hij ons kan raad geven. Ruimte geven dat is bidden, bidden dat Hij komt en ons altijd helpt.

Zoals alle andere gaven van de Geest, is ook de raad een schat voor heel de christelijke gemeenschap. De Heer spreekt niet slechts in de intimiteit van ons hart, Hij spreekt daar zeker, maar niet alleen daar, Hij spreekt ook doorheen de stem en het getuigenis van de broeders. Het is waarlijk een groot geschenk mannen en vrouwen van geloof te mogen ontmoeten die ons , vooral bij ingewikkelde en belangrijke overgangen in het leven, helpen klaarheid te scheppen in ons hart om de wil van de Heer te leren kennen!

Ik herinner me eens in het heiligdom van Lujàn waar ik in de biechtstoel zat met een lange rij ervoor. Er was daar ook een heel moderne jonge man, oorbellen, tattoos en dergelijke… Hij kwam vertellen wat hem was overkomen. Een zwaar, ingewikkeld probleem. En hij zei me: ik heb dit alles aan mijn moeder verteld en zij heeft mij gezegd: ga naar Onze Lieve Vrouw en zij zal je zeggen wat te doen. Dat was een vrouw die de gave van raad bezat. Ze wist niet hoe het probleem van haar zoon aan te pakken, maar heeft hem de juiste weg gewezen: ga naar Onze Lieve Vrouw en zij zal het je zeggen. Dat is de gave van raad. Die eenvoudige nederige vrouw heeft aan haar zoon de meest echte raad gegeven. Inderdaad, die jongen zei me: ik heb naar de Lieve Vrouw gekeken en ik heb gevoeld dat ik dit en dat en dat moest doen... Ik heb niets meer moeten zeggen, ze hadden zelf alles gezegd, de moeder en de zoon. Dat is de gave van raad. Jullie, moeders, die deze gave hebben, vraag haar ook voor jullie kinderen. De gave om kinderen raad te geven is een gave van God.

Lieve vrienden, Psalm 16, die we gehoord hebben nodigt ons uit met deze woorden te bidden: “Ik prijs de Heer die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht spreekt mijn geweten. Ik houd de Heer voor ogen, de Heer altijd, Hij staat mij terzijde en ik wankel niet”. Vgl. Ps. 16, 7-8 Dat de Geest altijd ons hart vervult met deze zekerheid en ons overlaadt met zijn troost en vrede! Vraagt altijd om de gave van raad.

Document

Naam: DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST: 3. RAAD
Derde catechese in de reeks over de zeven gaven van de H. Geest - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 7 mei 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam