• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST: 2. INZICHT
Tweede catechese in de reeks over de zeven gaven van de H. Geest - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goede dag.

Na de beschouwing Paus Franciscus - Audiëntie
De gaven van de Heilige Geest: 1. Wijsheid
Catechese in de reeks over de gaven van de Heilige Geest - Sint Pietersplein
(9 april 2014)
als eerste van de zeven gaven van de Heilige Geest, wil ik vandaag de aandacht vestigen op de tweede gave, die van het inzicht. Het gaat hierbij niet over menselijk inzicht als intellectueel vermogen waarmee we min of meer begiftigd zijn. Het gaat om een genade die alleen de Heilige Geest kan schenken en die in de christen het vermogen wekt om verder dan het uiterlijk uitzicht van de werkelijkheid te gaan en de diepte te doorgronden van Gods gedachte en van zijn heilsplan.

De apostel Paulus heeft in zijn brief aan de gemeenschap van Korinte, goed de uitwerking van deze gave beschreven - m.a.w. wat doet de gave van inzicht in ons, Paulus zegt het zo: “Dit zijn de dingen waarvan de Schrift zegt: Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor wie Hem liefhebben. Ons heeft God dat geopenbaard door de Geest.” (1 Kor 2, 9-10) Dit wil natuurlijk niet zeggen dat een christen alles kan begrijpen en een volledige kennis kan hebben van Gods plannen: dit alles blijft verwachting tot het zich in volle helderheid zal tonen wanneer we voor het aanschijn van God zullen staan en werkelijk één met Hem zullen zijn. En toch, zoals het woord zelf zegt, het inzicht stelt in staat tot “intus legere”, dat wil zeggen “binnenin te lezen”: deze gave stelt ons in staat de dingen te verstaan zoals God ze verstaat, met het inzicht van God. Immers een mens kan een situatie met menselijk inzicht, met voorzichtigheid, verstaan en dat is goed. Maar een situatie in de diepte verstaan, met het inzicht van God, dat is de uitwerking van deze gave. Jezus heeft ons de Heilige Geest gezonden opdat wij deze gave zouden bezitten, zodat we allen de dingen kunnen verstaan zoals God ze verstaat, met het inzicht van God. Het is een mooi geschenk dat de Heer ons allen geeft. Het is de gave waardoor de Heilige Geest ons binnenleidt in de intimiteit met God en ons deelgenoten maakt van het plan van liefde dat Hij met ons heeft.

Het is dus duidelijk dat de gave van inzicht eng verbonden is met het geloof. Wanneer de Heilige Geest in ons hart woont en onze geest verlicht, doet Hij ons dag na dag groeien in het begrip van wat de Heer gezegd en gedaan heeft. Jezus heeft zelf aan de leerlingen gezegd: ik zal jullie de Heilige Geest zenden en Hij zal jullie doen verstaan alles wat ik jullie heb onderwezen. Het onderricht van Jezus verstaan, zijn Woord verstaan, het Evangelie verstaan, het Woord van God verstaan. Men kan het Evangelie lezen en iets verstaan, maar als we het Evangelie lezen vervuld van deze gave van de Heilige Geest kunnen we de diepte van het Woord van God verstaan. Dat is een grote gave, een grote gave die we allen moet vragen en samen vragen: Geef ons, Heer, de gave van inzicht.

In het Evangelie volgens Lucas komt een episode voor die goed de diepte en de kracht van deze gave beschrijft. Na getuigen te zijn geweest van de dood van Jezus op het kruis en van zijn begrafenis, zijn twee ontgoochelde en terneergeslagen leerlingen op weg van Jeruzalem naar hun dorp met de naam Emmaüs. Tijdens de tocht sluit de verrezen Jezus bij hen aan en begint met hen een gesprek, maar hun ogen, gesluierd door droefheid en wanhoop, zijn niet in staat Hem te herkennen. Jezus is met hen op weg, maar zij zijn zo bedroefd en zo wanhopig dat ze niet in staat zijn Hem te herkennen. Maar wanneer de Heer hen de Schriften verklaart, om hen te helpen verstaan dat Hij moest lijden en sterven om daarna te verrijzen, gaan hun geesten open en in hun harten gaat opnieuw de hoop branden. Vgl. Lc. 24, 13-27 Dat is wat de Heilige Geest met ons doet: Hij opent onze geest, om beter te verstaan, om beter de dingen van God te verstaan, de menselijke dingen, de situaties, alle dingen. De gave van inzicht is belangrijk voor ons christelijk leven. Vragen we aan de Heer dat Hij ze ons schenkt, dat Hij ons allen de gave schenkt om de dingen die gebeuren te verstaan, te verstaan zoals Hij en om vooral het Woord van God in het Evangelie te verstaan. Dankjewel.

Document

Naam: DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST: 2. INZICHT
Tweede catechese in de reeks over de zeven gaven van de H. Geest - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 30 april 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam