• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De catechese

De catechese die een wezenlijk onderdeel van katholiek onderwijs is, neemt een heel bijzondere plaats in onder de elementen voor een harmonieuze ontwikkeling van de persoonlijkheid. Niet de catechese alleen maakt een school ka­tholiek. Het zijn integendeel de structuren en vooral de alge­mene sfeer van de katholieke school die de catechese moge­lijk maken. Haar taak bestaat erin bij kinderen en jongeren een geloofshouding aan te kweken en geleidelijk een levendi­ge en volledige kennis van de geloofswaarden over te dragen. Zij moet ook op oordeelkundige wijze de rijkdommen van de Openbaring ontvouwen, zodat het leven van de hedendaagse jonge mensen met zijn vragen en concrete situaties wordt verlicht door de Heer en zijn Kerk die de behoedster is van het geloofsgoed. Een dergelijke catechese zal het voor de jeugd mogelijk maken de waarheid te onderscheiden van de dwaling, de wegen van desillusie en zelfs van wanhoop te vermijden en de weg van het geluk in te slaan. De apostoli­sche exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Catechesi Tradendae
Catechese geven in onze tijd
(16 oktober 1979)
bevat hieromtrent rijke suggesties waarmee U ongetwijfeld Uw voordeel kunt doen.

Het is duidelijk dat alle documenten de taak hebben een sfeer te scheppen waarin de catechese een natuurlijke verbon­denheid met heel het schoolgebeuren heeft. Dit is alleen maar mogelijk als de christelijke waarden een centrale plaats inne­men in het onderwijs. Bestuur, schoolleiding, oudervereni­ging en de leerlingen zelf dragen allen op eigen wijze bij om van de school een gemeenschap te maken waarin de evangeli­sche waarden tot volle bloei kunnen komen.

Alleen in zo'n bodem kan echte catechese wortelen. Van het bestuur en de schoolleiding mag verwacht worden dat zij aan de leraren en leerlingen de uren en de nodige middelen beschikbaar stellen voor een regelmatige en systematische be­nadering van de onuitputtelijke rijkdommen die het onder­richt van Christus aanreikt.

Het is een boeiende taak voor de schoolcatechese om het mogelijk te maken dat de Openbaring op de meest vruchtba­re wijze licht werpt op de levenservaring van de jonge men­sen in hun verschillende ontwikkelingsfasen. Dat is zeker geen gemakkelijke opgave in deze tijd waarin jonge mensen steeds vaker de binding ontberen met een geloofsgemeenschap die zin geeft aan hun vragen en ervaringen. Het gods­dienstonderricht dient deze vragen en ervaringen op te ne­men en daarover het licht van Gods openbaring te laten schijnen. Zo zal het beetje bij beetje aan de jonge mensen de nodige perspectieven kunnen geven.
De Nederlandse bisschoppen hebben in 1982 deze visie op de catechese ontvouwd in hun pastorale brief Geloofsover­dracht tussen jongeren en ouderen.

Ik weet dat hier ook vertegenwoordigers van instellingen van katholiek universitair onderwijs aanwezig zijn. Zij heb­ben hun eigen typische mogelijkheden en moeilijkheden. De tijd ontbreekt ons om hierop in te gaan. Ik zou graag met U hebben willen nadenken over de problemen die de ontmoe­ting van het katholiek geloof en de wetenschapsbeoefening meebrengt. Ik hoop dat U hierover zult willen nadenken met mijn medewerkers die speciaal belast zijn met de zorg voor onderwijs, wetenschap en cultuur.

Katholieke Nederlanders, hoeveel christenen overal in de wereld benijden U om het uitstekende systeem van onderwijs dat Uw voorouders samen met hun protestantse broeders tot stand hebben weten te brengen. Houdt het in stand, ver­nieuwt het, voor het welzijn van de Kerk en van Uw maat­schappij!

Document

Naam: ONTMOETING MET VERTEGENWOORDIGERS VAN HET KATHOLIEKE ONDERWIJS
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 11 mei 1985
Copyrights: © 1985, Stg. RK Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam