• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De pedagogie van God is een constant thema bij de kerkvaders (Clemens van Alexandrië, Ireneüs van Lyon enzovoort). De scholastieke traditie heeft de leer van de fides implicita ontwikkeld. Deze gaat uit van Heb. 11, 1.6: “Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen”, “wie bij God wil komen, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont allen die Hem zoeken”. (Heb. 11, 1.6)

Voor Thomas van Aquino is de ware inhoud van het geloof het geloof in God. Volgens hem bevat geloof in God, als doel en uiterste geluk van de mens, en in de historische voorzienigheid van God impliciet de geloofswaarheden die de instrumenten van de verlossing, dus ook van de menswording en het lijden van Christus betreffen. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II.II q.1 a.7 Ook als Thomas in andere passages vrij tegenstrijdig is in het opsommen van de geloofswaarheden die noodzakelijk zijn voor het heil Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II.II q.1 a. 6 ad I, dan is het mogelijk rekening te houden met deze centrale bewering van hem inzake het thema van het impliciet geloof. vgl. het aanhangsel van de Deutsche Thomasausgabe, vol. 15, München-Salzburg 1950, 431-437

Zo blijft de stelling dat, wil een huwelijk geldig zijn, de intentie om het te sluiten voldoende is, zoals de Christenen doen, achter bij deze minimale eis. Immers, een dergelijke intentie houdt voor wie alleen maar Christen is op grond van cultuur, louter de intentie in om een huwelijk te sluiten volgens de ritus van de Kerk, iets dat velen niet doen uit geloof, maar vanwege de grotere plechtigheid en schittering van het kerkelijk huwelijk ten opzichte van het burgerlijk huwelijk.

Voor de doeltreffendheid van het Sacrament is het onontbeerlijk te geloven in de levende God, als doel en geluk van de mens, en in zijn voorzienigheid, die ons wil leiden op onze levensweg naar het einde en het geluk. Uitgaande van deze initiële, maar fundamentele geloofsovertuiging als minimaal vereiste voor een doeltreffend ontvangen van het Sacrament, moet de catechese voor de voorbereiding op het kerkelijk huwelijk onderrichten hoe God ons dit doel en de weg ernaartoe en naar het geluk in Jezus Christus concreet heeft gewezen, hoe zijn liefde en zijn trouw actief tegenwoordig worden gesteld door middel van de Kerk in het Sacrament van het huwelijk om de gehuwden en echtelieden met de kinderen die God hun zal willen schenken, op hun toekomstige gemeenschappelijke levensweg te vergezellen en hen te leiden naar het geluk, naar het leven in en met God en uiteindelijk naar het eeuwige leven. Zo zal het mysterie van Christus en de Kerk, dat in het huwelijk wordt geconcretiseerd stap voor stap worden ontsloten.

Kan een penitentiaris een huwelijk eucharistisch gesaneerd verklaren? Ja. maar de eindbeslissing komt aan de synode en de Paus toe.

Document

Naam: EVANGELIE VAN HET GEZIN
De schepping sluit eens en voorgoed de gendertheorieën uit. Man en vrouw zijn samen en in de kern van het gezin toekomst, sociale deugd, zoeken naar geluk - Rede tot het Buitengewoon Consistorie (Nieuwe Synodehal, Vaticaan)
Soort: Walter Kardinaal Kasper - Toespraak
Auteur: Walter Kardinaal Kasper
Datum: 20 februari 2014
Copyrights: © 2014, Il Foglio
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam