• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De vrede gebaseerd op de orde
Wat wij tot nu toe gezegd hebben over de problemen, die op het ogenblik de mensheid zo sterk bezighouden en die van onmiddellijk belang zijn voor de ontwikkeling van de menselijke samenleving, is ons ingegeven door een intens verlangen, dat ook het verlangen is van alle mensen van goede wil: de consolidering van de vrede in de wereld.
Als plaatsbekleder, hoe onwaardig ook, van Hem, die door het profetisch woord werd genoemd "de vorst van de vrede" Vgl. Jes. 9, 6 , achten wij het onze plicht, onze gedachten, zorgen en krachten te wijden aan de bevordering van dit universeel menselijk belang. Maar de vrede zal een ijdel woord blijven, als zij niet steunt op de orde, waarvan wij in deze Encycliek met groot vertrouwen de hoofdlijnen hebben aangegeven: een orde, die als grondslag heeft de waarheid, als norm de rechtvaardigheid, als bezieling en voltooiing de liefde, en als uiterlijk kenmerk de vrijheid.
Christus de Vredevorst
Dit is zulk een nobel en verheven werk, dat de mens, met hoeveel goede wil ook bezield, het niet kan verwezenlijken met eigen krachten alleen. Wil de menselijke samenleving het meest volmaakte beeld zijn van het koninkrijk Gods, dan is Gods hulp volstrekt onmisbaar.
Het is dus vanzelfsprekend, dat wij in deze heilige ,dagen ons gebed richten tot Hem, die door Zijn smartelijk lijden en door Zijn dood de zonde, de bron en het begin van alle tweedracht, onheil en ongelijkheid, heeft weggenomen, en die door Zijn Bloed het menselijk geslacht met Zijn hemelse Vader heeft verzoend en het de vrede heeft geschonken: "Want Hij is onze Vrede, Hij, die van de twee werelden er één gemaakt heeft... en Hij is gekomen en Hij heeft vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren". (Ef. 2, 14.17)
Dezelfde boodschap vernemen wij in de liturgie van deze dagen: "Na Zijn verrijzenis stond onze Heer Jezus te midden van Zijn leerlingen en zei: Vrede zij u, Alleluja. En de leerlingen verheugden zich, toen zij de Heer zagen". Responsorium bij de metten van de vrijdag in de Paasweek. Christus heeft ons de vrede gebracht, Hij heeft ons de vrede nagelaten: "Vrede laat Ik u na; Mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u". (Joh. 14, 27)
Gebed om de vrede
Laten wij deze vrede, ons door de goddelijke Verlosser gebracht, in een vurig gebed van Hem afsmeken.
Moge Hij uit de harten van de mensen alles verbannen, wat de vrede in gevaar kan brengen;
en moge Hij alle mensen maken tot getuigen van waarheid, rechtvaardigheid en broederliefde.
Moge Hij de leiders van de volken verlichten en hen helpen om aan hun burgers, naast een rechtmatige welvaart, de kostbare gave van de vrede te verzekeren.
Moge Christus tenslotte in alle mensen het vurig verlangen opwekken, om de barrières, die hen scheiden, te doorbreken, de banden van de onderlinge liefde te versterken, om begrip te tonen voor elkaar, om te vergeven aan hen, die hun onrecht deden.
Mogen zo door Hem alle volken zich onderling verbroederen en moge de vurig verlangde vrede steeds onder hen bloeien en heersen.
Wens en zegen
Met de wens, eerbiedwaardige broeders, dat deze vrede zich moge uitstrekken tot de u toevertrouwde gelovigen, vooral voor het geluk van de armsten, die een bijzondere hulp en bescherming nodig hebben, schenken wij aan u zelf, aan de seculiere en reguliere geestelijkheid, aan de religieuzen en kloosterzusters en aan alle gelovigen, vooral aan hen, die edelmoedig onze aansporingen zullen opvolgen, vol liefde in de Heer onze apostolische zegen En voor alle mensen van goede wil, voor wie onze Brief eveneens bestemd is, smeken wij van de Allerhoogste geluk en voorspoed af.
Gegeven te Rome, bij Sint-Pieter, op Witte Donderdag, 11 april 1963, in het vijfde jaar van ons pontificaat.

PAUS JOHANNES XXIII

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam