• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

CHRISTUS VERRIJST VOOR EEN NIEUWE MENSHEID
Urbi et Orbi Pasen 1975

Waarlijk verrezen
Pasen!

Het is Pasen, broeders en zusters!

'Zalig Pasen' aan u allen!

En leve het Pasen van Jezus Christus, alleluia!

Hij is waarachtig en werkelijk verrezen, alleluia!

Niet slechts in de mening en daarna in de subjectieve overtuiging van de eerste christengemeenschap, die aan Hem haar oorsprong heeft ontleend. Integendeel, Hij is persoonlijk en historisch-­werkelijk verrezen: vóór en na Dezelfde, de éne Jezus van het Evangelie, in een situatie van radicaal nieuw leven. Deze situatie behoudt weliswaar de staat van het tegenwoordige menselijke bestaan, maar zij overschrijdt deze door de volheid, de heerlijkheid, de kracht en het geestelijk karakter ervan op te voeren. vgl. 1 Kor. 15,42 vv.

Hij is verrezen!

Aan Hem betalen wij de schatting van het eerbetoon van ons geloof en van onze overgrote vreugde, alleluia!

En laten wij dan ook toe dat het licht en de kracht van zulk een groot mysterie uit­stroomt over onze mensheid, zoals de prachtige hymne Exsultet deze nacht heeft aangeko­ndigd en ons bijna laten ervaren. Want de verrijzenis van Christus is niet alleen zijn peroonlijke triomf, zij is evenzeer het begin van onze redding en daarom van onze verrijzenis. Zij is dit van nu af aan als bevrijding van de eerste en fatale oorzaak van onze dood, die de zonde is, waardoor wij gescheiden worden van de enige en ware bron van het leven, die God is. Vgl. Rom. 4, 25 Vgl. Rom. 6, 11 Zij is dit ook als onderpand van onze toekomstige lichamelijke verrijzenis, omdat wij, in "de hoop die niet bedriegt" (Rom. 5, 5), gered zijn voor de laatste dag, voor het leven dat geen einde kent. Vgl. Joh. 6, 48-59 Zij is dit eveneens als model en stuwkracht tot voortdurende zedelijke, geestelijke en sociale vernieuwing van het tegenwoordige leven, dat thans onze directe belangstelling gaande houdt.

Bron van leven en hoop
Het is niet belangrijk, broeders en zusters, als de ervaring van de broosheid der menselijke krachten iedere dag opnieuw een ontgoocheling betekent voor onze zwakke verwachtingen omtrent een duurzame ordening der menselijke samenleving. Het is al evenmin van belang, als de vooruitgang zelf (die ontstaan is uit de moderne ontwikkeling en uit het met alle krachten tot gelding brengen van de nuttige geheimen der natuur) voor de mens toch niet die volheid en zekerheid van leven schijnt voort te brengen, die hij ervan verwachtte, maar veeleer de kwelling van niet vervulde aspiraties. Het is niet van belang, daar immers de verrezen Christus een nieuwe, originele en onuitputtelijke bron van leven heeft toegevoegd aan de wereld, een bron die werkzaam is voor allen, die zijn woord aanhoren, zijn geest in zich opnemen en daardoor het Mystieke Lichaam opbouwen in deze wereld en in deze tijd.
Wellicht schrikt het kruis, waardoor de herleefde Christus waarheidsgetrouw en op symbolische wijze wordt voorgesteld, de mensen af, geneigd als ze zijn om inspanning en plicht uit te schakelen, zodat velen weerhouden worden om zich bij dit Mystiek Lichaam aan te sluiten. Niet aldus echter de jongeren, die aanstonds als bij intuItie de waarheid doorgronden en uitzien naar vreugdevolle en oprechte innerlijkheid. Feit is dat de Heer eenieder die Hem aanvaardt, het geheim van zijn kruis openbaart. Dat kruis betekent immers vrijheid, het betekent kracht. Zeker, het betekent ook offer, maar ten gunste van de zedelijke grootheid van de mens en ten gunste van een overwinning der nooit stervende liefde op onvruchtbaar en dodelijk egoïsme. vgl. 1 Kor. 13,8
Wij drukken de wens uit, dat de verrezen Christus aldus wordt gezien en gevolgd. Dit zij gezegd tot aansporing van allen die werken aan de vernieuwing van de mensheid, tot opbeuring van de armen en de lijdende medemensen, die ook heden ten dage nog zo talrijk zijn; tot hoop ook van de deemoedige en de biddende mensen, van heel de Kerk, van heel de mensheid.

Dit is onze zegewens, dit onze Paaszegen in het jaar van genade en vernieuwing 1975.

Hierbij aansluitend wenste de H. Vader in 12 talen aan alle toeschouwers en toehoorders, waar ook ter wereld, een 'Gezegend en gelukkig Paasfeest' toe.

Document

Naam: CHRISTUS VERRIJST VOOR EEN NIEUWE MENSHEID
Urbi et Orbi Pasen 1975
Soort: H. Paus Paulus VI - Urbi et Orbi
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 30 maart 1975
Copyrights: © 1978, Op Audiëntie bij de Paus, uitg. van Spijk, Venlo, blz. 203-205
Bewerkt: 23 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam