• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Stelling 5

Allereerst is er sprake van verschil in functies die respectievelijk aan het leraarsambt en de theologen eigen zijn.

 1. Het leraarsambt moet als overheid toezien op de katholieke integriteit en eenheid inzake geloof en zeden. Hieruit vloeien diverse functies voort, die op het eerste gezicht een negatief karakter schijnen te hebben, maar die niettemin een positieve dienst voor het leven van de kerk betekenen: het gaat namelijk om 'de taak het geschreven of overgeleverde woord van God op authentieke wijze te verklaren. De diverse functies zijn:
  • het afkeuren van opvattingen die gevaar opleveren voor het geloof en de zeden die de kerk eigen zijn;
  • het voorhouden van waarheden die in een bepaalde tijd actueel belangrijker zijn;
  • afzonderlijke waarheden binnen de context van het geheel doen beschouwen, want al is het niet de taak van het leraarsambt theologische synthesen voor te houden, toch moet zijn zorg voor de eenheid toezien op de integratie van een afzonderlijke waarheid in de totaliteit, aangezien die integratie zelf tot de waarheid behoort.
 2. Het is de functie van de theologen om op een of ander wijze te bemiddelen tussen het leraarsambt en het volk van God, en wel in beide richtingen. Want 'de theologie heeft een dubbele betrekking zowel met het kerkelijk leraarsambt als met de totale gemeenschap der christenen; zij neemt in zekere zin een middenpositie in tussen het geloof der Kerk en haar leraarsambt'. H. Paus Paulus VI, Toespraak, Tot de deelnemers aan het internationale Congres over Theologie (1 okt 1966). A.A.S. 58 (1966), 892

Van de ene kant onderwerpt de theologie 'in ieder groot socio-cultureel gebied de door God geopenbaarde daden en woorden, in de Heilige Schrift opgetekend en door de vaders en het leergezag van de Kerk verklaard, (... ) met een theologische beschouwingswijze ( ... ) en in het helder licht van de overlevering van de universele Kerk, aan een nieuw onderzoek'. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 22 Trouwens, 'de meer recente studies van de wetenschappen, en ook van de geschiedenis en de filosofie, en hun bevindingen doen nieuwe vragen rijzen, die (... ) ook van de theologen nieuwe onderzoekingen eisen'. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 62 De theologie 'helpt aldus het leraarsambt in zijn taak om immer een licht en gids voor de kerk te zijn'. H. Paus Paulus VI, Toespraak, Tot de deelnemers aan het internationale Congres over Theologie (1 okt 1966). A.A.S. 58 (1966), 892

Van de andere kant situeren de theologen, met hun interpretatie, kennis en overdracht naar de hedendaagse wijze van denken, de leer en onderrichtingen van het leraarsambt in een bredere context en zij dragen er aldus toe bij, dat het volk Gods die beter verstaat. Zo 'helpen zij de waarheid, die het leraarsambt krachtens opdracht voorhoudt, ruimer verbreiding vinden en geven zij steun door verduidelijking, bevestiging en verdediging'. H. Paus Paulus VI, Toespraak, Tot de deelnemers aan het internationale Congres over Theologie (1 okt 1966). A.A.S. 58 (1966), 891

Document

Naam: STELLINGEN OVER DE VERHOUDING TUSSEN HET KERKELIJK LERAARSAMBT EN DE THEOLOGIE
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 6 juni 1976
Copyrights: © 1976, Katholiek Archief 31e jrg. nr. 16 p. 707-715
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 8 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam