• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

BIJ GELEGENHEID VAN DE CREATIE VAN TIEN NIEUWE KARDINALEN, WAARONDER KARDINAAL SUENENS

Red.: Hieronder volgt de tekst van de rede die Z.H. uitsprak na het uitreiken van de rode kardinaalshoed, in antwoord op het adres van dankbaarheid en hulde dat hem door Z. Em. Kardinaal da Costa Nunes namens de andere kardinalen werd overgebracht.
Eerbiedwaardige Broeder, beminde Zonen.

De eer van de uitverkiezing tot de waardigheid van het kardinaalsambt, welke Wij hebben toegekend aan tien uitmuntende dienaren van de heilige Kerk, verkrijgt in dit jaar een bijzonder aspect met betrekking tot het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie, waarop wij ons met vurige ijver voorbereiden. De aangekondigde opening van de plechtige zittingen, die met Gods hulp plaats zal hebben op de 11e oktober, stelt Uw uitverkiezing in een bijzonder licht, gezien in verband met de ongewone gebeurtenissen die dit jaar, 1962, speciaal onderscheiden.
Het is daarom voor de hand liggend dat Wij aan deze grote gebeurtenis gaarne enkele betekenisvolle indicaties ontlenen die het bijzondere karakter daarvan belichten, om deze gedachten dan toe te passen op de plechtigheid van vandaag waarbij Wij de kardinaalshoed hebben uitgereikt aan onze nieuwe kardinalen, tot vreugde en stichting van ons allen hier tesamen.

Verenigd in een Generaal Concilie legt de katholieke Kerk op de meest volmaakte en indrukwekkende wijze getuigenis af van de vier fundamentele kenmerken van haar goddelijke stichting: één, heilig, katholiek en apostolisch.
Tesamen gekomen vanuit alle streken der aarde waarin de Kerk haar heiligende en verheffende invloed op de mensheid uitoefent, verzamelen de opvolgers der apostelen zich rondom de nederige Opvolger van Petrus en bieden aldus aan de wereld een uniek beeld van hun geloof en hun liefde.
Het is voldoende om de landen van Uw herkomst na te gaan, mijne heren kardinalen, eerbiedwaardige en geliefde broeders en dierbare zonen, om ons te overtuigen van deze troostrijke en verheugende realiteit.

Wij zien U hier tesamen, verenigd uit alle hoeken der aarde, en onder alle vormen van apostolische samenwerking en dienstbaarheid aan de Kerk. Verenigd, Wij zeggen het met nadruk, dóór en vóór het apostolaat, om U, die zich over een eervol verleden moogt verheugen, op te maken om de verheven taak waartoe Gij door Uw bekwaamheid en ijver zijt uitverkoren, te gaan vervullen.
Wij zien hier de Bisschoppelijke Zetels vertegenwoordigd door de oude naties van Peru, Chili en België in de personen van hun ijverige Aartsbisschoppen, Onze dierbare zonen: Joannes Landazuri Ricketts, Radulfus Silva Henriquez en Leo Josephus Suenens; de Romeinse Curie is vertegenwoordigd door Josephus da Costa Nunes, Gabriël Acacius Coussa, Michael Browne en Anselmus Albareda, die wegens hun bijzonder verdiensten zijn uitverkoren; tenslotte zijn er de vertegenwoordigers van de diplomatie, die door hun grondige scholing en grote ervaring een uitmuntende voorbereiding genoten hebben voor hun toekomstige taak: Joannes Panico, Hildebrandus Antoniutti en Efraem Forni, reeds lange jaren hebben zij in wijze en waardevolle dienst de Apostolische Stoel vertegenwoordigd in landen die door banden van aloude trouw met de Kerk verbonden zijn.

In de kardinaalscreatie van vandaag zijn aldus acht landen vertegenwoordigd: Portugal, Italië, Peru, Syrië, Chili, België, Ierland en Spanje. Daarenboven zijn het vertegenwoordigers van verschillende grote orden en religieuze congregaties, langgeleden opgericht of van jongere datum, die thans hun intrede doen in het Heilig College: Benedictijnen - en het is een zoete gedachte dat wij juist in de liturgie van vandaag, van het feest van de Heilige Patriarch van het Westen, deze naam gedenken - Dominicanen, Basilianen, Franciscanen en Salesianen. Al deze families, wier culturele, pastorale en missionerende arbeid een roemrijk sieraad van Gods Kerk vormt, hebben thans wederom hun vertegenwoordigers in de Senaat der Kerk in de personen van hun verdienstelijke en hoogstaande zonen.

De universaliteit van deze kardinaalsverheffing is een harmonieus voorspel van de universaliteit van het grote Concilie waarop de verwachtende blik van de gehele wereld gericht is; en het is een vreugde voor het biddend hart de voorproef te smaken van deze aanstaande grandioze bijeenkomst. O, ja omnis terra adoret te et psalat tibi; psalmum dicat nomini tuo! (Ps. 65, 4). De eenvoudige en intieme plechtigheid van vandaag draagt dus het karakter van een voorteken van de getuigenis van het viervoudige kenmerk van de Heilige Kerk dat in al zij glorie zal worden uitgedragen op het Oecumenisch Concilie. Het is een verheven bekrachtiging van ons geloof, het geloof waarvan het Concilie zal getuigen tegenover de gehele wereld, omdat, volgens de woorden van Onze Voorganger Sint Gregorius de Grote, in ieder Concilie het hechte bouwwerk van het geloof opnieuw wordt bekrachtigd en verheven: in his velut in quadrato lapide sanctae fidei structura consurgit. Ep. 25 Ioanni Constant et ceteris patriarchis ML 77, 478

Het overreiken van de kardinaalshoed heeft ook nog een andere verheven betekenis met de betrekking tot het Oecumenisch Concilie. Zoals Wij reeds hebben onderstreept op de 16e december van het jaar 1959, onder gelijke omstandigheden, "zal de plechtige viering van het Oecumenisch Concilie in Rome, het levende centrum der Christenheid, bisschoppen en zielenherders uit alle delen der wereld doen samenstromen, ieder begeleid door de wensen en gebeden van de aan hen toevertrouwde gelovigen. Welnu" - zo zeiden Wij vervolgens - "alle kardinalen zullen zich dan, getooid met het bijzondere onderscheidingsteken van hun waardigheid, het purperen hoofddeksel, scharen rondom de Paus, dicht aan zijn zijde om hem te assisteren in deze eerste daad van liefde en broederschap: het vreugdevol ontvangen van alle bisschoppen van de gehele katholieke wereld, zij zullen hem bijstaan met de woorden van hoogachting en hartelijke genegenheid ter begroeting". Discorsi, Messaggi, Colloqui, II, pp. 7677

Dit is het verrukkelijke ambt van liefde waartoe Gij bestemd zijt door de splendor vestium waarmede Gij morgen, tijdens de plechtigheid in de basiliek van het Vaticaan, persoonlijk zult worden onderscheiden.
De hoed en de purperen mantel welke de Kerk reeds eeuwen lang verleent aan een nieuwe kardinaal duiden op de verheven dienst van liefde en het goede voorbeeld, zij dienen zeker niet tot uiterlijk vertoon, waarvan mannen die de Kerk dienen volkomen afkerig moeten zijn. De verheven onderscheiding die U ten deel gevallen is en die U op een voetstuk plaatst waardoor Gij de zwaarste verantwoordelijkheid krijgt te dragen, moge U opwekken tot een nog groter edelmoedigheid in dienst van de Kerk en de zielen: "ut perspici possit - volgens de woorden van Onze Voorganger Sixtus V - quanta in eis requiratur puritas, et sinceritas ab omni carnis affectu, privatorum commodorum cura& aliena, quorum pectora et voces, templa et organa futura sint Spiritus Sancti". Paus Sixtus V, Apostolische Constitutie Postquam vetus par, 1; vergl. De Cardinalis dignitate et officio Hieronymi Plati e S.I. Tractatus, Romae 1836, p. 56

Welk een schone woorden beminde broeders en zonen. Op Uw purperen gewaad doen zij de gloed schijnen van het vuur van de Heilige Geest. Moge Zijn licht en warmte U begeleiden op Uw levensweg en Uw leven vruchtbaar maken voor Gods Kerk. Zij bevatten Uw programma en zij dienen U als gelukkig voorteken, dat door het Oecumenisch Concilie de verheven en stralende bezegeling ontvangt. Dit samenzijn van hedenmiddag is hiervan het voorspel.

Dit voorspel, dit voorteken, gaat vergezeld van Ons vurig gebed waarin Wij over Uw persoon en Uw arbeid de overvloedige zegen des Heren afsmeken.

Ontvangt daarom als teken van Onze welwillendheid de bijzondere Apostolische Zegen, die Wij ook uitstrekken over Uw diocesen, over al degenen waarmede Gij door banden van het bloed en door religieuze banden verbonden zijt en over allen die zich met U verheugen in de onderscheiding die U ten deel viel.

Over allen en in allen moge de vrede en vertroosting van de almachtige en liefderijke God nederdalen. Amen.

Document

Naam: BIJ GELEGENHEID VAN DE CREATIE VAN TIEN NIEUWE KARDINALEN, WAARONDER KARDINAAL SUENENS
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 19 maart 1962
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief, 17e jrg. nr. 23, p. 537 - 540
Bewerkt: 11 januari 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam