• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het ambtelijk priesterschap en het gezag in de Kerk

Men moet voorkomen dat de waardigheid zou verminderd worden van het ambtelijk priesterschap, dat in het deelnemen aan het priesterschap van Christus niet alleen gradueel maar ook essentieel verschilt van het algemeen priesterschap van de gelovigen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 10 Congregatie voor de Riten, Over de Eredienst van de Eucharistie, Eucharisticum Mysterium (25 mei 1967), 11. AAS, 59 (1967) n. 11, p. 548.

Men zorge er voor bij de beschrijving van de taak van de priesters beter het middelaarschap tussen god en de mensen te laten uitkomen, dat zij uitoefenen, niet alleen bij de prediking van het woord Gods, de vorming van de christelijke gemeenschap, de bediening van de Sacramenten, maar ook en vooral bij het opdragen van het eucharistisch offer in naam van geheel de Kerk Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 28 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 2.13.

Bovendien zal men duidelijk laten uitkomen, dat de leer- en bestuursmacht in de Kerk direct gegeven is aan de Paus en aan de Bisschoppen in hiërarchische gemeenschap met hem verbonden, niet echter aan het volk Gods, dat deze dan verder aan hen zou doorgeven. Het ambt der Bisschoppen is dus niet een door het volk Gods hen gegeven opdracht, maar een opdracht die zij van God ontvangen hebben tot heil van geheel de gelovige gemeenschap.

Duidelijker moet blijken, dat Paus en Bisschoppen niet alleen maar samenvatten en bekrachtigen datgene, wat heel de gelovige gemeenschap gelooft. Immers het volk Gods wordt zo door de Geest der waarheid opgewekt en gesteund, dat het onder leiding van het leergezag, waaraan het toekomt de geloofsschat authentiek te bewaren, uit te leggen en te verdedigen, onwankelbaar het woord Gods aanhangt. Op deze wijze ontstaat er bij het geestelijk opnemen van het overgeleverde geloof, bij het belijden met de mond en bij het uitdragen in daden een uitzonderlijke overeenstemming tussen Bisschoppen en gelovigen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 11 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 10. De heilige overlevering en de Heilige Schrift - die het ene heilige vastgelegde geloofsgoed vormen - en het leerambt van de Kerk hangen zo met elkander samen, dat het een zonder het ander niet bestaan kan Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 10

En tot slot moet de macht, waarmede de Paus de Kerk bestuurt, duidelijk voorgesteld worden als een volledige, hoogste en universele bestuursmacht, welke de herder van de gehele Kerk altijd vrij kan uitoefenen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 22 zie "Verklaring", AAS jrg 60 (1968), p. 690

Document

Naam: CUM IN NEERLANDIA
Verklaring ter herziening van de Nieuwe Katechismus
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Kardinalen Frings, Lefèbvre, Jaeger, Florit, Browne en Joumet
Datum: 15 oktober 1968
Copyrights: © 1969, Paul Brand - Romen & Zonen
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam