• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De particuliere Kerken hebben zich ervoor ingezet om de gezinnen en met hen ook de ongeordende situaties te begeleiden. Wanneer de ouders gewoonlijk na een verwijdering van de Kerk weer naderen en de kerkgemeenschap weer vragen om een Sacramentele voorbereiding voor hun kinderen, is de vruchtbaarste benadering die in de antwoorden wordt geregistreerd, die van de opname zonder vooroordelen. Dat betekent dat respect, welwillende openheid en luisteren naar menselijke en geestelijke behoeften fundamentele houdingen blijken om een gunstige en geschikte omgeving te creëren voor de verkondiging van de evangelische boodschap. Onder de doeltreffende en veelbetekenende kerkelijke ervaringen die erop gericht zijn het traject van deze ouders te ondersteunen, worden naar voren gebracht: de gemeenschappelijke en de gezinscatechese; de bewegingen ter ondersteuning van de huwelijkspastoraal; de zondagsmis; de bezoeken van families; de gebedsgroepen; de volksmissies; het leven van de kerkelijke basisgemeenschappen; de Bijbelgroepen; de activiteiten en de pastoraal van de kerkelijke bewegingen; de christelijke vorming die de ouders wordt geboden van de kinderen en jongeren die de talrijke colleges en centra van katholieke opvoeding, vooral in Latijns-Amerika, bezoeken. Dikwijls zijn het de kinderen die de ouders evangeliseren.

Ondanks hetgeen is gezegd, wordt er in niet weinig antwoorden opgemerkt dat de huidige pastoraal van de Kerk niet altijd in staat is om adequaat deze specifieke situaties te begeleiden. Het pastorale handelen zou vernieuwing nodig hebben, creativiteit en vreugde om indringender en meer proactief te zijn in het creëren van een relatie van osmose tussen vorming van de kinderen, geloofsopvoeding van de ouders en gemeenschapsleven. Er bestaan nieuwe initiatieven die in deze richting gaan: ogenblikken van vorming, van gebed en retraite, bestemd voor de ouders, dikwijls tegelijkertijd met de Sacramentele catechese van de kinderen; de “scholen voor ouders”; de catechetische programma’s betreffende gezinsmoraal en seksuele moraal; de gelegenheid om meer echterparen die willen trouwen, bijeen te brengen in eenzelfde huwelijksviering (mass-marriage) om ook aan het financieel aspect tegemoet te komen, dat soms het verzoek om een huwelijk vertraagt en ontmoedigt, zoals bijvoorbeeld in Nigeria en Zuid-Afrika. Enkelen wijzen erop dat het in ieder geval om een nog niet volledig gestructureerd aanbod gaat.

Uit de antwoorden op de enquêtes komt naar voren dat, als enerzijds de begeleiding van de ouders afhangt van de bereidheid zich erbij te laten betrekken en te laten leiden, hun zorg vooral voortkomt uit een gevoel van verantwoordelijkheid, uit de bezorgdheid van de plaatselijke priesters en hun vermogen de hele parochiegemeenschap zo veel mogelijk erbij te betrekken. In de Duitse parochies worden bijvoorbeeld zowel de kinderen als de ouders begeleid door een groep catechisten die hen gedurende heel het catechetisch traject begeleiden. In de grote steden lijkt het ingewikkelder om erin te slagen een op de persoon gerichte pastorale benadering te realiseren. In ieder geval vormt de mogelijkheid om deze zusters en broeders met diepgaande aandacht te benaderen, hen te volgen, naar hen te luisteren, hen te helpen de vragen die hun ter harte gaan, tot uitdrukking te brengen, hun een weg voor te houden die opnieuw het verlangen doet ontstaan naar een verdiepen van de relatie met de Heer Jezus, ook door middel van authentieke gemeenschapsbanden, een uitdaging. De reeds bestaande initiatieven zouden moeten worden gestimuleerd, zoals het initiatief dat wordt bevorderd door enkele Zuid-Amerikaanse bisschoppenconferenties, die materiaal ontwikkelen en aanbieden voor de vorming om deze ouders te helpen bij de opvoeding van de kinderen.
De particuliere Kerken weten goed dat niet de kinderen en jongeren schuld hebben aan de keuzes of het leven van de eigen ouders. Daarom worden de kinderen overal zonder onderscheid ten opzichte van de anderen met dezelfde liefde en aandacht ontvangen. Het aanbod van christelijke vorming dat hun wordt gedaan, verschilt niet van de initiatieven van catechese en pastorale activiteit die gericht zijn op de kinderen van de hele gemeenschap: de catechese; de gebedsscholen; de initiatie in de liturgie; de groepen, in het bijzonder de kindermissie in Latijns-Amerika; de scholen voor Bijbels toneel en de parochiekoren; de parochiescholen en parochiekampen; de jongerengroepen. Er wordt opgemerkt dat er geen bijzondere activiteiten zijn die deze kinderen tot steun kunnen zijn om hun wonden te laten helen of te verwerken. Wenselijk is het bevorderen van trajecten ten gunste van hen, een organisatie van trajecten ter ondersteuning, vooral in de moeilijke periode van het uit elkaar gaan en de scheiding van de ouders, een ogenblik waarin zij moeten blijven hopen op een gezinsverband ondanks het feit dat de ouders uit elkaar gaan. In een bisdom in Noord-Europa, waar het aantal kinderen van gescheiden ouders zeer hoog is, organiseren enkele pastoors om aan de problemen van deze gezinsomstandigheden en de moeilijkheden van deze kinderen die het weekend niet altijd aan de catechese kunnen deelnemen, tegemoet te komen een catechese om de veertien dagen, zodat de kinderen altijd kunnen deelnemen zonder zich anders te voelen.
Behalve door parochies, verenigingen en bewegingen wordt er een waardevolle bijdrage voor deze ouders en hun kinderen geleverd door het apostolaat van de instituten van vrouwelijke religieuzen, vooral daar waar er vormen van uiterste armoede, religieuze onverdraagzaamheid of uitbuiting van de vrouw zijn; door het Werk van de Verspreiding van het Geloof, dat bijdraagt aan de christelijke opvoeding en vorming van kinderen, ook van kinderen met ouders in een ongeordende situatie, door middel van gewone en buitengewone hulp.

Document

Naam: INSTRUMENTUM LABORIS T.B.V. DE 3E BIJZONDERE BISSCHOPPENSYNODE
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 juni 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana
Werkvertaling (vanuit het Italiaans): drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam