• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Presentatie

Op 8 oktober 2013 heeft Paus Franciscus de Derde Algemene Buitengewone Vergadering van de Bisschoppensynode bijeengeroepen over het thema: De pastorale uitdagingen met betrekking tot het gezin in de context van de evangelisatie. Het algemeen secretariaat van de synode is de voorbereiding begonnen met het sturen van het Bisschoppensynodes
De pastorale uitdagingen met betrekking tot het gezin in het kader van de evangelisatie
Lineamenta (voorbereidend document) voor de 3e Buitengewone Bisschoppensynode
(18 oktober 2013)
, dat binnen het volk van God een breed kerkelijk antwoord teweeg heeft gebracht, bijeengebracht in dit Bisschoppensynodes
Instrumentum laboris t.b.v. de 3e Bijzondere Bisschoppensynode
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie
(24 juni 2014)
. Gezien de omvang en de complexiteit van het thema, heeft de Heilige Vader een werktraject in twee fases vastgesteld, dat een organische eenheid vormt. In de Algemene Buitengewone Vergadering van 2014 zullen de synodevaders de gegevens, de getuigenissen en de suggesties van de particuliere Kerken evalueren en verdiepen om een antwoord te geven op de nieuwe uitdagingen met betrekking tot het gezin. De Gewone Algemene Vergadering van 2015 zal als meer representatief voor het episcopaat verder reflecteren over de thema’s die men heeft aangepakt, zich daarbij baserend op het voorafgaande werk van de synode, om adequate richtlijnen voor het pastoraal handelen te vinden.

Het Bisschoppensynodes
Instrumentum laboris t.b.v. de 3e Bijzondere Bisschoppensynode
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie
(24 juni 2014)
komt voort uit de antwoorden op de enquête van het Bisschoppensynodes
De pastorale uitdagingen met betrekking tot het gezin in het kader van de evangelisatie
Lineamenta (voorbereidend document) voor de 3e Buitengewone Bisschoppensynode
(18 oktober 2013)
, gepubliceerd in de maand november 2013 en verdeeld in acht groepen vragen betreffende huwelijk en gezin, waaraan een ruime verspreiding is gegeven. De talrijke en gedetailleerde antwoorden zijn binnengekomen van de synodes van de Oosterse Katholieke Kerken sui iuris, de bisschoppenconferenties, de dicasteries van de Romeinse Curie en de Vereniging van de Algemeen Oversten. Ook zijn er bij het Algemene Secretariaat rechtstreeks antwoorden - opmerkingen genaamd - binnengekomen van een aanzienlijk aantal bisdommen, parochies, bewegingen, groepen, kerkelijke verenigingen en gezinsverbanden, evenals die van academische instellingen, specialisten, gelovigen en anderen die er belang in stelden hun eigen overwegingen te doen kennen.

De tekst is verdeeld in drie delen en herneemt overeenkomstig een functionele ordening van de synodale vergadering de in de enquête voorgelegde acht thema’s. Het eerste deel is gewijd aan het Evangelie van het gezin tussen Gods plan en de roeping van de persoon in Christus, een horizon waarbinnen de kennis en de receptie van het Bijbels gegeven en de documenten van het leergezag van de Kerk wordt onthuld, inclusief de moeilijkheden, waaronder het begrip van de natuurwet. Het tweede deel behandelt de verschillende voorstellen betreffende de gezinspastoraal, de betreffende uitdagingen en de moeilijke situaties. Het derde deel is gewijd aan het openstaan voor het leven en de opvoedkundige verantwoordelijkheid van de ouders, die het huwelijk tussen man en vrouw kenmerkt, met bijzondere verwijzing naar de huidige pastorale omstandigheden.

Onderhavig document, dat de vrucht is van een collegiaal werk dat voortkomt uit het raadplegen van de locale Kerken en dat het Algemeen Secretariaat van de synode samen met de Secretariaatsraad heeft verzameld en uitgewerkt, is de leden van de synodale vergadering ter hand gesteld als Bisschoppensynodes
Instrumentum laboris t.b.v. de 3e Bijzondere Bisschoppensynode
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie
(24 juni 2014)
. Het geeft een ruim, weliswaar niet uitputtend beeld van de huidige toestand van het gezin, van de uitdagingen ervoor en de overwegingen die het oproept.

De thema’s die niet in het document zijn opgenomen en waarvan er enkele zijn gesignaleerd door de antwoorden op Bisschoppensynodes
De pastorale uitdagingen met betrekking tot het gezin in het kader van de evangelisatie
Lineamenta (voorbereidend document) voor de 3e Buitengewone Bisschoppensynode
(18 oktober 2013)
, zullen worden behandeld in de Algemene Gewone Vergadering van de synode van 2015.

Lorenzo kard. Baldisseri
Algemeen secretaris van de Bisschoppensynode

Vaticaan, 24 juni 2014
Hoogfeest van Johannes de Doper

Voorwoord

De verkondiging van het Evangelie van het gezin is een integraal deel van de zending van de Kerk, aangezien de openbaring van God de werkelijkheid verlicht van de verhouding tussen man en vrouw, van hun liefde en de vruchtbaarheid van hun relatie. In de huidige tijd vormt de wijd verbreide culturele, maatschappelijke en geestelijke crisis een uitdaging voor de evangelisatie van het gezin, de vitale kern van de maatschappij en de kerkelijke gemeenschap. Deze verkondiging ligt in de lijn van de synodale vergadering over De nieuwe evangelisatie voor het doorgeven van het christelijk geloof en Het jaar van het geloof, afgekondigd door Benedictus XVI.

De Buitengewone Algemene Vergadering van de synode over het thema: De pastorale uitdagingen met betrekking tot het gezin is geroepen, rekening ermee houdend dat “de van de apostelen stammende overlevering in de Kerk vordert onder bijstand van de Heilige Geest” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 8, na te denken over de te volgen weg om alle mensen de waarheid over de huwelijksliefde en het gezin mee te delen en zo te beantwoorden aan de talrijke uitdagingen hiervan. Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 66 Het gezin is een onuitputtelijke bron en een levensbron voor de pastoraal van de Kerk; daarom is haar primaire taak de verkondiging van de schoonheid van de roeping tot de liefde, ook voor de maatschappij een groot potentieel. Ten opzichte van deze noodzaak luistert het episcopaat cum et sub Petro volgzaam naar de Heilige Geest, wanneer het reflecteert over de huidige pastorale uitdagingen.

De Kerk is zich ervan bewust dat de moeilijkheden niet de uiterste horizon bepalen van het gezinsleven en dat de personen niet alleen tegenover nieuwe problemen staan en stelt graag het elan, vooral onder jongeren, vast dat een glimp van een nieuwe lente voor het gezin laat zien. Veelbetekenende getuigenissen in dezen kan men ontmoeten in de talrijke kerkelijke ontmoetingen waar duidelijk vooral bij de nieuwe generaties een hernieuwd verlangen naar een gezin blijkt. Ten opzichte van dit streven wordt de Kerk opgeroepen steun en begeleiding te geven, op alle niveaus, trouw aan de opdracht van de Heer de schoonheid van de liefde in het gezin te verkondigen. De Paus moedigt bij zijn ontmoetingen met gezinnen altijd ertoe aan met hoop naar de toekomst te kijken en beveelt een levensstijl aan waardoor men de liefde in het gezin bewaakt en doet groeien: verlof vragen, danken en vergiffenis vragen, nooit de zon onder laten gaan over ruzie of onbegrip zonder de nederigheid te hebben zich te verontschuldigen.

Vanaf het begin van zijn pontificaat heeft Paus Franciscus herhaald: “God wordt nooit moe ons te vergeven, nooit (...) wij worden soms moe om vergiffenis te vragen” (Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Barmhartigheid verandert de wereld
Vijfde zondag door het Jaar - Jaar C
(17 maart 2013)
). Dit accent op de barmhartigheid heeft ook een belangrijk effect gehad op de kwesties betreffende huwelijk en gezin, daar het verre van ieder moralisme horizonten bevestigt en opent in het christelijk leven, welke grens men ook heeft ervaren en welke zonde men ook bedreven heeft. De barmhartigheid van God stelt open voor een voortdurende bekering en een voortdurende hergeboorte.

Document

Naam: INSTRUMENTUM LABORIS T.B.V. DE 3E BIJZONDERE BISSCHOPPENSYNODE
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 juni 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana
Werkvertaling (vanuit het Italiaans): drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 13 juni 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam