• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
HET MANDEMENT OVER DE H. WILLIBRORD
PARAGRAAF 1  -  Het behoud van het geloof

PARAGRAAF 1 - Het behoud van het geloof

De strijd om het geloof in onze dagen maakt, dat wij de hulp van St. Wlllibrord hard nodig hebben: daarom vooreerst veel gebed

Dierbare gelovigen, zo ooit, dan hebben wij in onze dagen zulk een voorbeeld en zulk een voorspreker nodig. Want als ten tijde van St. Willibrord staat in de geweldige geestesstrijd onzer dagen het christelijk geloof op het spel. Het is als voor ons geschreven in de eeuwenoude antifoon uit het officie van St. Willibrord: "Heilige vader Willibrord, leid uw kudde; zie van den hemel neer op ons, die dobberen op de woelige zee, en behoed ons door uw gebeden en glorievolle verdiensten voor de schipbreuk." Van alle kanten wordt de wereld bedreigd door een naturalistische en materialistische levensbeschouwing, waarin voor Christus geen plaats is. Wij leven te midden van een schrikwekkende oorlog, van een der zwaarste beproevingen, die de mensheid kon treffen, doch hoe weinig blijkt er van oprechte inkeer des harten! Hoe weinig wordt er gebeden, hoe weinig zelfs de naam van God genoemd! En toch, wie dan alleen Hij kan uitkomst geven?

Sterk in een levendig geloof moeten wij leven in de vaste hoop op Gods voorzienigheid en op het eeuwig geluk

Doch laten dan ten minste wij, dierbare gelovigen, in dit ernstig uur in ons zelve keren en ons hart tot God verheffen en onze trouw toon en aan Jezus Christus in een oprecht en levendig geloof. Ons geloof mag niet een uiterlijke sleur zijn van vrome praktijken, maar het moet ons gehele leven als een bezielende kracht doordringen. Wij moeten niet alleen zeggen, doch er ons ook diep innerlijk van bewust zijn, dat Christus is "de weg, de waarheid en het leven." (Joh. 14, 6)

Het geloof, dat Willibrord heeft gepredikt, is een kostbare gave, substantia sperandarum rerum, een vaste grond van hetgeen wij hopen, argumentum non apparentium, (Hebr. 11, 1) de overtuiging van dingen, die wij niet zien. Het geeft vastheid en richting aan ons leven. Het schenkt ons de zekerheid, dat wij niet aan een blind toeval zijn overgeleverd, doch dat er een God bestaat, dien wij met onze lichamelijke ogen niet kunnen zien, doch die de wereld geschapen heeft en haar nog immer leidt en bestuurt. Die God is het plechtanker van onze hoop. Wij gevoelen ons veilig in Zijn handen, wat ons ook moge overkomen. Hij zal ons eeuwig gelukkig maken, als wij Hem liefhebben en dienen.

Het geloof moet ons vooral ook aansporen tot beoefening van rechtvaardigheid en liefde, de grondslagen voor een gezonde maatschappelijke orde en waren gemeenschapsgeest

Maar het geloof verzekert Gods dienaren niet alleen een toekomstig geluk, het geeft ook de richtlijnen voor ons leven hier op aarde en voor een gezonde maatschappelijke orde. De grondslagen der maatschappij zijn de rechtvaardigheid en de liefde. De rechtvaardigheid geeft ieder, wat hem toekomt. De liefde gaat veel verder; zij vraagt, dat wij elkander genegenheid toedragen, elkander helpen en steunen.

Welnu: de liefde is de grondwet van het Christendom. "Gij zult den Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en heel uw verstand. Dit is het grootste en eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf." (Mt. 22, 37-39) De Zaligmaker verklaart het nader: "Al wat gij dus wilt, dat de mensen u doen, doet het ook hun." (Mt. 7, 12) En St. Paulus: "Wanneer één lid lijdt,lijden alle leden mee; komt één lid in aanzien, dan delen alle leden in zijn vreugde." (1 Kor. 12, 26)

Dat is echte christelijke gemeenschapsgeest, die alle hebzucht, oneerlijke gewinzucht, klassenstrijd uitsluit. Deze gemeenschapszin behoeven wij niet te ontlenen aan andere wereldbeschouwingen; hij is ons eigen erfgoed en berust op de christelijke overtuiging, dat wij allen leden zijn van één groot gezin en kinderen van dezelfde hemelse Vader, ja ook één lichaam in Christus.
Het behoud van de schat van het geloof vraagt het moedig en sterk brengen van offers, naar het voorbeeld van St. Willibrord

Gelijk alles wat kostbaar is, vraagt ook het geloof offers om het te bewaren en te beleven: zelfbeheersing, zelfverloochening, moed en kracht. St. Willlbrord is een heilige geworden, doch daartoe heeft hij ook alles moeten verlaten, wat hem dierbaar was, om onder een barbaars volk te midden van duizenderlei ontberingen en gevaren het Evangelie te verkondigen, steeds bereid zijn leven zelfs te offeren. Christus vraagt van Zijn volgelingen heldenmoed. Er kunnen ogenblikken in ieders leven komen, dat er van transigeren geen sprake kan zijn, dat wij een keuze moeten doen. Want "wie niet met Mij is, is tegen Mij." (Mt. 12, 30) Doch het Christendom schenkt ook heldenmoed: "Tot alles ben ik in staat door Hem, die mij sterkt." (Fil. 4, 13)

Zelfs bij de zwaarste beproevingen mag die moed niet verloren gaan: ook daarvan geeft St. Willibrord een voorbeeld

Verzekerd van de bijstand van Christus zullen wij nooit kleinmoedig zijn en ons angstig terugtrekken. Confortamini in Domino, "weest sterk in de Heer", (Ef. 6, 10) vermaant ons de Apostel. "Staat vast in het geloof: blijft mannen, weest kloek." (1 Kor. 16, 13) Twintig jaar had Willibrord met vrucht in Friesland gewerkt, toen een catastrofe alles dreigde te vernietigen. Radboud, de heidense koning der Friezen, veroverde Utrecht; overal werden de kerken verwoest.

God laat nu eenmaal zulke beproevingen toe; de gehele geschiedenis is en het sprekend bewijs van. Christus heeft het voorspeld: "Een dienaar is niet meer dan zijn meester. Heeft men Mij vervolgd, dan zal men ook u vervolgen," (Joh. 15, 20) Zijn Kerk heeft op haar pelgrimstocht van negentien eeuwen ontzaglijk veel geleden, niet het minst van haar eigen kinderen. Doch tegelijk met haar opdracht het Evangelie aan al de volkeren te prediken, draagt zij de belofte van haar Stichter met, zich mede: "Ziet, Ik blijf altijd bij u, tot aan het einde der wereld." (Mt. 28, 20) Na iedere beproeving, als haar tegenstanders reeds haar einde nabij meenden, kon zij innerlijk gelouterd en gesterkt met hernieuwde kracht haar zegenrijke taak onder de mensheid voortzetten.

Document

Naam: HET MANDEMENT OVER DE H. WILLIBRORD
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 10 november 1940
Copyrights: © Ecclesia Docens
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam