• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

LITURGISCHE TEKSTEN ROND TERUGTREDEN PAUS EN CONCLAAF

In verband met het aftreden van Paus Benedictus XVI op 28 februari 2013 om 20.00 u en het daarop volgend conclaaf wijst de Nederlandse bisschoppenconferentie op de volgende liturgische gegevens.

Vanaf het ogenblik van het aftreden van Paus Benedictus XVI wordt niet meer de naam van de Paus vermeld in de eucharistische gebeden, totdat de nieuwe Paus gekozen is.

Dit betekent dat vanaf 28 februari om 20.00 u. tot de promulgatie van de nieuwe Paus de volgende zinsnede achterwege blijft in de verschillende eucharistische gebeden:
Eucharistisch gebed I A: “in eenheid met de bisschop van Rome, Paus N.,”
Eucharistisch gebed I B: “voor uw dienaar, onze Paus N.,”
Eucharistisch gebed II A: “met onze Paus N.,”
Eucharistisch gebed II B: “de bisschop van Rome, Paus N.,”
Eucharistisch gebed II C: “N., onze Paus, en”
Eucharistisch gebed III A: “uw dienaar N., onze Paus N., en”
Eucharistisch gebed III B: “uw dienaar N., onze Paus N., en”
Eucharistisch gebed III C: “met uw dienaar N., onze Paus N.,”
Eucharistisch gebed IV: “voor uw dienaar N., onze Paus N.,”
Eucharistisch gebed V: “aan Paus N.,”
Eucharistisch gebed VII: “met onze Paus N., en”
Eucharistisch gebed VIII: “N., onze Paus en”
Eucharistisch gebed IX: “met Paus N., en”
Eucharistisch gebed X: “met de bisschop van Rome, Paus N.,”
Eucharistisch gebed XI: “aan de Paus N.,”
Eucharistisch gebed XII A: “en Paus N.”
Eucharistisch gebed XII B: “onze Paus N. en”
Eucharistisch gebed XII C: “onze Paus N. en”
Eucharistisch gebed XII D: “Paus N. en”
Eucharistisch gebed XIII: “onze Paus N.”

In Eucharistisch gebed VI dient de zinsnede “tezamen met uw dienaar N., onze Paus, en met alle bisschoppen” veranderd te worden in: “tezamen met uw dienaar N., onze bisschop, en met alle bisschoppen”. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft beslist dat deze laatste formulering ook na de Pauskeuze gehandhaafd dient te worden, waar eucharistisch gebed VI gebruikt wordt, dit ter correctie van de tekst welke in het Altaarmissaal is opgenomen. De diocesane bisschop dient in het eucharistisch gebed niet achterwege te blijven. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie, Redemptionis Sacramentum (25 mrt 2004), 56

Op dagen waarop geen eigen misformulier verplicht is voorgeschreven, is het in de huidige omstandigheden aanbevolen om uit de formulieren voor verschillende noden een misformulier te nemen (na het aftreden van Paus Benedictus XVI) voor de keuze van een Paus. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). p. 1195

Op de (zon)dag(en) voorafgaand aan het aftreden van Paus Benedictus XVI wordt gevraagd om in het gebed van de gelovigen (de voorbede) een bijzondere intentie op te nemen voor de Paus, bijv.:

Voor onze heilige Vader, Paus Benedictus XVI, die in volledige vrijheid afstand doet van het ambt als bisschop van Rome, de opvolger van Petrus, en die de hem toevertrouwde taak door woorden en daden, door lijden en door gebed met grote toewijding heeft uitgeoefend. Dat hij ook in de toekomst de Heilige Kerk van God met heel zijn hart mag blijven dienen door een leven van gebed.

(Tekst ontleend aan de Paus Benedictus XVI - Toespraak
Verklaring over het afstand doen van het ambt als Bisschop van Rome, de opvolger van Petrus
(10 februari 2013)
op 11 febr. 2013 bij de bekendmaking van zijn aftreden)

Op de (zon)dag(en) voorafgaand, resp. tijdens het conclaaf wordt gevraagd om in het gebed van de gelovigen (de voorbede) een enkele bijzondere intenties op te nemen.
(Onderstaande tekst is ontleend aan de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo Rituum Conclavis (5 februari 1998)
. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Ordo Rituum Conclavis (5 feb 1998), 24. p. 32-37).

Universeel gebed of gebed van de gelovigen
tijdens het conclaaf voor de keuze van een nieuwe Paus

Celebrant:

Broeders en zusters,
laten wij bidden tot God, de almachtige Vader,
die wil dat alle mensen gered worden
en tot de kennis van de waarheid komen.

1. Voor de heilige Kerk, verspreid over heel de wereld: dat God haar genadig bescherming en steun mag verlenen. Laat ons bidden.
R/. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

2. Voor de kardinalen die de bisschop van Rome moeten kiezen:
dat zij, vervuld door de genade van de Heilige Geest,
een waardige vader en herder voor de Kerk aanwijzen
die zich met al zijn krachten wijdt aan de dienst van het volk van de Heer.
Laat ons bidden: R/.

3. Voor alle volken:
dat vrede en eendracht bewaard mogen heersen Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). p. 1347
onder hen die als Gods kinderen één familie vormen.
Laat ons bidden: R/.

4. Voor hen die onder allerlei noden gebukt gaan:
dat allen bij de Heer verlichting vinden en rust.
Laat ons bidden: R/.

5. Voor ons persoonlijk:
dat God ons allen in zijn genade aanvaardt
als een gave die Hem aangenaam is.
Laat ons bidden: R/.

Celebrant:
God, onze toevlucht en onze kracht,
aanhoor de toegewijde smeekbeden van uw Kerk,
Gij die zelf de oorsprong van de toewijding zijt,
en geef dat wij daadwerkelijk verkrijgen
wat wij gelovig vragen.
Door Christus onze Heer. geconfirmeerde vertaling uit Klein Rituale, p. 354
R/. Amen.

6. Tijdens het conclaaf kunnen (met uitzondering van de dagen met een verplicht misformulier, zoals de zondagen van de Veertigdagentijd) het misformulier van de H. Geest H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). p. 1190 e.v., voor de universele Kerk H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). p. 1183 e.v., van de H. Maagd Maria in de bovenzaal van het laatste avondmaal (Mariamissaal, dl. 1, nr. 17, p. 98 e.v.) en de mis van de H. Apostelen Petrus en Paulus, H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). p. 851, 1287 genomen worden.

7. Vanaf de Pauskeuze tot aan zijn intronisatie kan men het volgende gebed van de gelovigen nemen Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo rituum pro ministerii Petrini initio Romae episcopi (30 april 2005)
Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Ordo rituum pro ministerii Petrini initio Romae episcopi (30 apr 2005), 60. p. 70/73.

Universeel gebed of gebed van de gelovigen bij het begin van het pontificaat

Celebrant:
Broeders en zusters,
God, de Heer, is onze eeuwige rots en ons heil,
onze vesting en omwalling
Richten wij tot Hem ons smeekgebed
voor de noden van de Kerk en de hele wereld.

1. Voor de heilige Kerk, verspreid over heel de wereld, H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). p. 324
voor de Paus, de bisschoppen, de priesters,
de diakens, en andere bedienaren, alsook voor heel het heilige volk,
dat zij gehoorzamen aan de aansporing van Jezus
en op zijn woord de netten van het heil
uitwerpen in de zee van het leven.
Laat ons bidden.
R/. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

2. Voor onze heilige Vader N.,
die heden zijn dienstwerk als Paus en bisschop van Rome begint,
dat hij de Kerk mag dienen
als een moedige getuige van het Evangelie.
Laat ons bidden. R/.

3. Voor de gezagdragers,
dat zij het openbaar bestuur behartigen
en zich laten leiden niet door geweld, eigenbelang of heerszucht,
maar in het bewustzijn dat alle macht van God komt.
Laat ons bidden. R/.

4. Voor hen die lijden of gebukt gaan onder de noden van het leven,
dat Christus, de Opperherder, hen mag troosten en opbeuren
en hun de krans der heerlijkheid schenken.
Laat ons bidden. R/.

5. Voor ons allen, die hier verenigd zijn,
om de eucharistie te vieren,
dat de Heer die ons in Christus roept,
ons bevestigt en sterkt in het geloof.
Laat ons bidden. R/.

Celebrant:
God, Vader van onze Heer Jezus Christus,
zie welwillend naar uw dienaar
die heden in de Kerk het dienstwerk van Petrus begint.
Zie naar uw volk en verhoor de smeekbeden van uw dienaren.
Gij die de Herder en Rots van allen zijt,
laat alle mensen komen tot de glorie van uw Rijk.
Door Christus onze Heer.
R/. Amen.

8. Op de dag van de intronisatie van de nieuwe Paus kan het volgende gebed van de gelovigen genomen worden (naar Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo rituum pro ministerii Petrini initio Romae episcopi (30 april 2005)
Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Ordo rituum pro ministerii Petrini initio Romae episcopi (30 apr 2005), 94. p. 116-121).

Universeel gebed of gebed van de gelovigen bij de intronisatie van de nieuwe Paus

Celebrant:
Broeders en zusters,
zoals Christus, de Heer, het beloofd had,
is ons een andere Helper gegeven,
die ons tot de volle waarheid leidt.
Laten wij, in het volle vertrouwen dat wij worden verhoord,
de gebeden die de Geest zelf ons in het hart legt,
door Christus tot God de Vader richten
en bidden voor de Kerk van Rome
en voor alle Kerken van het Oosten en het Westen

1. Voor Gods heilige Kerk, verspreid over de hele aarde,
dat de Geest die heel de aarde vervult:
de Kerk opmerkzaam en bezorgd laat zijn voor elke menselijk stem
en getuigenis mag afleggen van God
die alle mensen wil laten delen in zijn goddelijk leven
en in het mensgeworden Woord hun zijn medelijden toont.
Laat ons bidden.
R/. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

2. Voor de Kerk in Rome,
dat zij, gehoorzaam aan de adem van de Geest,
het geloof voedt met deugd, de deugd met kennis,
de kennis met zelfbeheersing, de zelfbeheersing met standvastigheid,
de standvastigheid met godsvrucht, de godsvrucht met broederliefde,
en de broederlijke genegenheid met liefde voor allen. Vgl. 2 Pt. 1, 5-7
Laat ons bidden. R/.

3. Voor Paus N., de bisschop van Rome,
dat hij de Geest van wijsheid in overvloed mag ontvangen
en de Kerk die hem is toevertrouwd, mag leiden
naar de volheid van al het goede en kostbare
dat God ons heeft geschonken overeenkomstig zijn belofte.
Laat ons bidden. R/.

4. Voor de hele wereld die kreunt en barensweeën lijdt,
en voor haar noden,
voor de mannen en vrouwen die de aarde bewonen
en voor hen die ons besturen:
dat lijden en ziekte, ongerechtigheid en armoede,
uitsluiting, geweld en oorlog
worden weggenomen
en dat alle schepselen,
die de eerste gaven van de Geest hebben ontvangen,
bescherming mogen ondervinden.
Laat ons bidden. R/.

5. Voor onze gemeenschap
en voor allen ter wereld die met ons verbonden zijn,
dat zij de prediking van de apostelen Petrus en Paulus
trouw indachtig mogen zijn,
en in een gemeenschap van geloof en hoop
met de heiligen van de Kerk in Rome,
overvloeien van Gods liefde,
die door de Heilige Geest in onze harten is uitgestort.
Laat ons bidden. R/.

Celebrant:
Vader, aanvaard het gebed van deze gemeenschap
en laat de Kerk van Rome
die Gij hebt gegrondvest op het bloed van de apostelen Petrus en Paulus,
door uw Geest uitgroeien tot uw heilige tempel en verblijfplaats.
Zie naar de levende stenen
die uw Kerk opbouwen
in een gemeenschap van gaven en diensten.
Laat uw Kerk steeds indachtig zijn
dat Christus, uw Zoon, haar fundament en hoeksteen is.
Laat uw dienaar, Paus N.,
met bereidvaardigheid en vreugde het ambt vervullen
waartoe Gij hem hebt bestemd,
en breng ons allen
als getuigen en volgelingen van het Lam en de eeuwige Herder
tot de heerlijkheid van uw Rijk.
Door Christus onze Heer.
R/. Amen.

Document

Naam: LITURGISCHE TEKSTEN ROND TERUGTREDEN PAUS EN CONCLAAF
Soort: Nederland
Datum: 21 februari 2013
Copyrights: © 2013, Bisdom Roermond / NRL
Bewerkt: 26 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam