• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Waakzaamheid
Het heeft geen zin, broeders, u te schrijven over tijd en uur.
Gij weet zelf heel goed dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht.
Terwijl zij zeggen: “Er heerst vrede en veiligheid,” juist dan overvalt hen plotseling het verderf zoals weeën een zwangere vrouw, en zij zullen niet ontsnappen.
Maar gij, broeders, gij leeft niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen.
Gij zijt allen kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht en duisternis.
Laten wij dan ook niet slapen als de anderen, maar waken en nuchter zijn.
Zij die slapen, slapen des nachts; en die zich bedrinken, bedrinken zich des nachts.
Laten wij die behoren aan de dag, nuchter zijn, toegerust met het pantser van geloof en liefde en met de helm der heilsverwachting.
Want God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus,
die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met Hem verenigd zouden leven.
Blijft daarom elkander bemoedigen en steunen, zoals gij trouwens al doet.
Allerlei korte aansporingen
Wij verzoeken u, broeders, hen die onder u arbeiden, die u leiden in de Heer en u terechtwijzen, te waarderen,
en hen om hun werk meer dan gewone liefde waardig te keuren. Bewaart de onderlinge vrede.
Wij vermanen u, broeders, wijst de leeglopers terecht, beurt de kleinmoedigen op, ondersteunt de zwakken, hebt geduld met allen.
Zorgt dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. Streeft steeds naar wat goed is voor elkaar en voor alle mensen.
Weest altijd blij.
Bidt zonder ophouden.
Dankt God voor alles. Dit is het wat God van u verlangt in Christus Jezus.
Blust de Geest niet uit,
kleineert de profetische gaven niet,
keurt alles, behoudt het goede.
Houdt u verre van alle soort kwaad.
De God van de vrede,
Hij moge u heiligen, geheel en al.
Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam,
moge ongerept bewaard zijn
bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
Die u roept is getrouw:
Hij zal zijn woord gestand doen.
Slot
Broeders, bidt ook voor ons.
Groet al de broeders met een heilige kus.
Ik bezweer u bij de Heer, dat gij deze brief aan al de broeders laat voorlezen.
De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam