• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Laat ons nu de roemrijke mannen prijzen, onze vaderen, geslacht na geslacht.
Veel roem heeft de Heer hun gegeven; zij waren groot van oudsher.
Zij waren heersers vol koninklijke waardigheid, mannen, vermaard om hun kracht, raadgevers, rijk aan inzicht, verkondigers van profetische woorden,
leiders van het volk door hun wijze beslissingen, heersers door hun scherpzinnigheid, geleerden die anderen onderwezen,
bedenkers van liederen, teboekstellers van spreuken,
machtige mannen, toegerust met kracht, vredestichters in hun woonplaatsen.
Zij werden allen geƫerd door hun tijdgenoten en waren de roem van hun dagen.
Sommigen onder hen hebben een naam nagelaten, zodat men hun lof verkondigt.
Aan anderen wordt niet meer gedacht: zij zijn verdwenen, als hadden zij nooit bestaan; zij werden als waren zij niet geboren en zo ging het ook met hun kinderen na hen.
De eerstgenoemden echter waren vrome mannen, wier rechtvaardige daden niet vergeten zijn;
hun bezit blijft bij hun nageslacht, hun erfdeel bij de zonen van hun zonen.
Hun nageslacht houdt zich aan het verbond; hun kinderen doen dat om hunnentwil.
Tot in lengte van dagen blijft hun gedachtenis en hun roem wordt niet uitgewist.
Hun lichamen zijn in vrede begraven en hun naam blijft leven van geslacht op geslacht.
Van hun wijsheid gewaagt de vergadering. en de gemeente verkondigt hun lof.
Henoch behaagde de Heer en werd weggenomen, een toonbeeld van wijsheid voor alle geslachten.
Noach werd onberispelijk bevonden: ten tijde van de toorn werd hij het nieuwe begin. Om wille van hem werd de aarde een rest gegund, toen de zondvloed kwam.
Met hem werd een eeuwig verbond gesloten, dat al wat leeft niet opnieuw door een zondvloed verdelgd zou worden.
Abraham is de grote vader van een menigte volken; op zijn roem is geen smet gevallen.
Hij heeft de wet van de Allerhoogste onderhouden en een verbond met Hem aangegaan; hij heeft dat verbond in zijn vlees gesneden en is in de beproeving trouw bevonden.
Daarom heeft de Heer hem onder ede beloofd, dat in zijn nageslacht de volken gezegend zouden worden, dat Hij hem talrijk zou maken als het stof van de aarde, dat Hij zijn nageslacht zo hoog als de sterren zou verheffen en hun een erfdeel zou geven dat van zee tot zee zou reiken en van de Rivier tot het einde der aarde.
Ook aan Isaak heeft Hij dat beloofd ter wille van Abraham, zijn vader.
De zegen over alle mensen en het verbond liet Hij rusten op het hoofd van Jakob. Hij bevestigde hem in zijn zegen en gaf hem het erfgoed, dat Hij in stukken verdeelde en toewees aan de twaalf stammen. Uit hem heeft men een vroom man laten voortkomen, die aller genegenheid won

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam