• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Koning Salomo was koning over geheel Israël.
En dit waren zijn hoge ambtenaren: Azarja, de zoon van Sadok, was hogepriester;
Elichoref en Achia, de zonen van Sisa, waren schrijvers: Josafat, de zoon van Achilud, was raadsheer.
Benaja, de zoon van Jojada, was legeroverste; Sadok en Abjatar waren priesters.
Azarja, de zoon van Natan, was opperlandvoogd; de priester Zabud, de zoon van Natan, was persoonlijk raadsman van de koning.
Achisachar was hofmaarschalk; Adoniram, de zoon van Abda, was hoofd van de herendiensten.
Ook had Salomo twaalf landvoogden over geheel Israël. Zij moesten de koning en zijn hof van levensmiddelen voorzien; ieder moest een maand per jaar daarvoor zorgen.
Het waren de volgende personen: Ben-chur, in het bergland van Efraïm,
Ben-deker, in Makas, Saalbim, Bet-semes, Elon en Bet-chanan,
Ben-chesed, in Arubbot; onder hem viel Soko en het hele land Chefer;
de zoon van Abinadab: het hele heuvelland van Dor; Tafat, een dochter van Salomo, was zijn vrouw.
Baana, de zoon van Achilud; onder hem vielen Taabak, Megiddo en heel het gebied van Bet-san tot bij Saretan, onder Jizreel; dus van Bet-san tot Abelmechola en tot voorbij Jokmeam.
Ben-geber, in Ramot in Gilead; onder hem vielen de dorpen van Jair, de zoon van Manasse, in Gilead; onder hem viel ook de landstreek Argob in Basan: zestig grote vestigingen met muren en bronzen sluitbomen.
Achinadab, de zoon van Iddo, in Machanaim.
Achimaas, in Naftali; ook hij had een dochter van Salomo gehuwd, Basemat geheten.
Baana, de zoon van Chusai, in Aser en Alot.
Josafat, de zoon van Paruach, in Issakar.
Simi, de zoon van Ela, in Benjamin.
Geber, de zoon van Uri, in Gilead, het land van Sichon, de koning van de Amorieten, en dat van Og, de koning van Basan. En er was een landvoogd in het land.
De bevolking van Juda en Israël was talrijk, zo talrijk als de zandkorrels aan het strand van de zee; zij aten en dronken en waren gelukkig.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam