• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Toen Mozes gereed was met het opbouwen van de woning, zalfde hij die met al wat er in stond, en ook het altaar met al zijn toebehoren. Na die zalving en heiliging
kwamen Israëls leiders, de hoofden van de verschillende families, de leiders van de stammen, degenen die de inschrijving geleid hadden, geschenken aanbieden.
Zij brachten hun gave voor het aanschijn van Jahwe: zes overdekte wagens en twaalf runderen, van elke twee leiders een wagen en van elke leider een rund. Die brachten zij voor de woning.
Jahwe zei tot Mozes:
`Neem deze geschenken van hen aan; zij kunnen dienen voor de werkzaamheden die de tent van de samenkomst vraagt. Stel ze ter beschikking van de levieten zoals hun werk het vraagt.'
Mozes nam dus de wagens en runderen in ontvangst en stelde ze ter beschikking van de levieten.
Twee wagens en vier runderen stelde hij ter beschikking van de Gersonieten zoals hun werk het vroeg.
Vier wagens en acht runderen stelde hij ter beschikking van de Merarieten zoals hun werk het vroeg dat zij onder leiding van Itamar, de zoon van de priester Aäron verrichtten.
Aan de Kehatieten gaf hij niets, omdat zij belast waren met de dienst van het heilige, dat zij op de schouders moeten dragen.
Toen het altaar gezalfd was, kwamen de leiders inwijdingsgaven aanbieden. Zij brachten hun gaven voor het altaar.
Jahwe had tot Mozes gezegd: Laat elke dag een leider zijn gave voor de inwijding van het altaar aanbieden.
Nachson, zoon van Amminadab, van de stam Juda, bood de eerste dag zijn gave aan.
Zij bestond uit een zilveren schotel die honderddertig sikkel woog, een zilveren schaal van zeventig sikkel, in sikkels van het heiligdom, beide gevuld met bloem, aangemaakt met olie, voor een meeloffer;
een gouden schaal van tien sikkel gevuld met wierook;
een jonge stier, een ram, een mannelijk lam van nog geen jaar voor een brandoffer;
een geitebok voor een zondeoffer,
en voor een slachtoffer twee runderen, vijf rammen, vijf bokken en vijf mannelijke lammeren van nog geen jaar. Dat was de gave van Nachson, zoon van Amminadab.
Op de tweede dag bood Netanel, zoon van Suar, leider in Issakar, zijn gave aan.
De gave die hij aanbood bestond uit een zilveren schotel die honderddertig sikkel woog, een zilveren schaal van zeventig sikkel, in sikkels van het heiligdom, beide gevuld met bloem, aangemaakt met olie, voor een meeloffer;
een gouden schaal van tien sikkel gevuld met wierook;
een jonge stier, een ram, een mannelijk lam van nog geen jaar voor een brandoffer;
een geitebok voor een zondeoffer,
en voor een slachtoffer twee runderen, vijf rammen, vijf bokken en vijf mannelijke lammeren van nog geen jaar. Dat was de gave van Netanel, zoon van Suar.
Op de derde dag kwam de leider van de Zebulonieten, Eliab, zoon van Chelon.
Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die honderddertig sikkel woog, een zilveren schaal van zeventig sikkel, in sikkels van het heiligdom, beide gevuld met bloem, aangemaakt met olie, voor een meeloffer;
een gouden schaal van tien sikkel gevuld met wierook;
een jonge stier, een ram, een mannelijk lam van nog geen jaar voor een brandoffer;
een geitebok voor een zondeoffer,
en voor een slachtoffer twee runderen, vijf rammen, vijf bokken en vijf mannelijke lammeren van nog geen jaar. Dat was de gave van Eliab, zoon van Chelon.
Op de vierde dag kwam de leider van de Rubenieten, Elisur, zoon van Sedeur.
Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die honderddertig sikkel woog, een zilveren schaal van zeventig sikkel, in sikkels van het heiligdom, beide gevuld met bloem, aangemaakt met olie, voor een meeloffer;
een gouden schaal van tien sikkel gevuld met wierook;
een jonge stier, een ram, een mannelijk lam van nog geen jaar voor een brandoffer;
een geitebok voor een zondeoffer,
en voor een slachtoffer twee runderen, vijf rammen, vijf bokken en vijf mannelijke lammeren van nog geen jaar. Dat was de gave van Elisur, zoon van Sedeur.
Op de vijf de dag kwam de leider van de Simeonieten, Selumiël, zoon van Surisaddai.
Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die honderddertig sikkel woog, een zilveren schaal van zeventig sikkel, in sikkels van het heiligdom, beide gevuld met bloem, aangemaakt met olie, voor een meeloffer;
een gouden schaal van tien sikkel gevuld met wierook;
een jonge stier, een ram, een mannelijk lam van nog geen jaar, voor een brandoffer;
een geitebok voor een zondeoffer
en voor een slachtoffer twee runderen, vijf rammen, vijf bokken en vijf mannelijke lammeren van nog geen jaar. Dat was de gave van Selumiël, zoon van Surisaddai.
Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die honderddertig sikkel woog, een zilveren schaal van zeventig sikkel, in sikkels van het heiligdom, beide gevuld met bloem, aangemaakt met olie, voor een meeloffer;
een gouden schaal van tien sikkel gevuld met wierook;
een jonge stier, een ram, een mannelijk lam van nog geen jaar voor een brandoffer;
een geitebok voor een zondeoffer
Op de zevende dag kwam de leider van de Efraimieten, Elisama, zoon van Ammihud.
Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die honderddertig sikkel woog, een zilveren schaal van zeventig sikkel, in sikkels van het heiligdom, beide gevuld met bloem, aangemaakt met olie, voor een meeloffer;
een gouden schaal van tien sikkel gevuld met wierook;
een jonge stier, een ram, een mannelijk lam van nog geen jaar voor een brandoffer;
een geitebok voor een zondeoffer en
voor een slachtoffer twee runderen, vijf rammen, vijf bokken en vijf mannelijke lammeren van nog geen jaar. Dat was de gave van Elisama, zoon van Ammihud.
Op de achtste dag kwam de leider van de Manasieten, Gamliël, zoon van Pedasur.
Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die honderddertig sikkel woog, een zilveren schaal van zeventig sikkel, in sikkels van het heiligdom, beide gevuld met bloem, aangemaakt met olie, voor een meeloffer;
een gouden schaal van tien sikkel gevuld met wierook;
een jonge stier, een ram en een mannelijk lam van nog geen jaar voor een brandoffer;
een geitebok voor een zondeoffer
en voor een slachtoffer twee runderen, vijf rammen, vijf bokken en vijf mannelijke lammeren van nog geen jaar. Dat was de gave van Gamliël, zoon van Pedasur.
Op de negende dag kwam de leider van de Benjaminieten, Abidan, zoon van Gidoni.
Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die honderddertig sikkel woog, een zilveren schaal van zeventig sikkel, in sikkels van het heiligdom, beide gevuld met bloem, aangemaakt met olie, voor een meeloffer;
een gouden schaal van tien sikkel gevuld met wierook;
een jonge stier, een ram en een mannelijk lam van nog geen jaar voor een brandoffer;
een geitebok voor een zondeoffer
en voor een slachtoffer twee runderen, vijf rammen, vijf bokken en vijf mannelijke lammeren van nog geen jaar. Dat was de gave van Abidan, zoon van Gidoni.
Op de tiende dag kwam de leider van de Danieten, Achiëzer, zoon van Ammisaddai.
Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die honderddertig sikkel woog, een zilveren schaal van zeventig sikkel, in sikkels van het heiligdom, beide gevuld met bloem, aangemaakt met olie, voor een meeloffer;
een gouden schaal van tien sikkel gevuld met wierook;
een jonge stier, een ram en een mannelijk lam van nog geen jaar voor een brandoffer;
een geitebok voor een zondeoffer
en voor een slachtoffer twee runderen, vijf rammen, vijf bokken en vijf mannelijke lammeren van nog geen jaar. Dat was de gave van Achiëzer, zoon van Ammisaddai.
Op de elfde dag kwam de leider van de Aserieten, Pagiël, zoon van Okran.
Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die honderddertig sikkel woog, een zilveren schaal van zeventig sikkel, in sikkels van het heiligdom, beide gevuld met bloem, aangemaakt met olie, voor een meeloffer;
een gouden schaal van tien sikkel gevuld met wierook;
een jonge stier, een ram en een mannelijk lam van nog geen jaar voor een brandoffer;
een geitebok voor een zondeoffer
en voor een slachtoffer twee runderen, vijf rammen, vijf bokken en vijf mannelijke lammeren van nog geen jaar. Dat was de gave van Pagiël, zoon van Okran.
Op de twaalfde dag kwam de leider van de Naftalieten, Achira, zoon van Enan.
Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die honderddertig sikkel woog, een zilveren schaal van zeventig sikkel, in sikkels van het heiligdom, beide gevuld met bloem, aangemaakt met olie, voor een meeloffer;
een gouden schaal van tien sikkel gevuld met wierook;
een jonge stier, een ram en een mannelijk lam van nog geen jaar voor een brandoffer;
een geitebok voor een zondeoffer
en voor een slachtoffer twee runderen, vijf rammen, vijf bokken en vijf mannelijke lammeren van nog geen jaar. Dat was de gave van Achira, zoon van Enan.
Dit waren de inwijdingsgaven, die de leiders van Israël bij de zalving van het altaar aanboden: twaalf zilveren schotels en twaalf zilveren schalen en twaalf gouden schalen.
Iedere zilveren schotel woog honderddertig sikkel en iedere zilveren schaal zeventig; het zilver van die voorwerpen woog in totaal tweeduizendvierhonderd sikkel, gerekend naar de sikkel van het heiligdom.
Dan waren er de twaalf gouden schalen gevuld met wierook. Elke schaal woog tien sikkel, gerekend naar de sikkel van het heiligdom. Het goud van de schalen woog in totaal honderdtwintig sikkel.
Dan was er het vee voor de brandoffers: in totaal twaalf jonge stieren, twaalf mannelijke lammeren van nog geen jaar met de daarbij behorende meeloffers, en voor de zondeoffers: twaalf geitebokken.
Aan vee voor de slachtoffers waren er in totaal vierentwintig jonge stieren, zestig rammen, zestig bokken en zestig mannelijke lammeren van nog geen jaar. Dat waren de inwijdingsgaven bij de zalving van het altaar.
Telkens als Mozes de tent van de samenkomst binnenging om met Hem te spreken, hoorde hij zijn stem vanaf de dekplaat op de ark met de verbondsakte, tussen de twee kerubs. Zo sprak Hij tot hem.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam