• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De volkenlijst
Nu volgt de geslachtslijst van de zonen van Noach, van Sem, Cham en Jafet; dit zijn de zonen die hun na de vloed zijn geboren.
Zonen van Jafet: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesek en Tiras.
Zonen van Gomer: Askenaz, Rifat en Togarma.
Zonen van Jawan: Elisa, Tarsis, de Kittiers en de Rodanieten;
van hen stammen al diegenen af die zich over de eilanden verspreid hebben. Dat zijn dus de zonen van Jafet volgens hun land, taal, stam en volk.
Zonen van Cham: Kus, Egypte, Put en Kanaän.
Zonen van Kus: Seba, Chawila, Sabta, Rama en Sabteka. Zonen van Rama: Seba en Dedan.
Kus verwekte Nimrod. Deze was de eerste machtige heerser op aarde;
hij was een geweldig jager voor Jahwe. Vandaar dat men zegt: `Een geweldig jager voor Jahwe, net als Nimrod.'
Oorspronkelijk lag zijn rijk in Babel, Erek, Akkad en Kalne, in Sinear;
vanuit dat land trok hij naar Assur. Hij bouwde Nineve, Rechobot-ir. Kalach,
en Resen, tussen Nineve - de grote stad - en Kalach.
Egypte verwekte de Ludieten, Anamieten, Lehabieten, Naftuchieten,
Patrusieten, Kasluchieten en Kaftorieten, waar de Filistijnen van afstammen.
Kanaän verwekte Sidon, zijn eerstgeborene, en Chet,
de Jebusieten, Amorieten, Girgasieten,
Chiwwieten, Arkieten, Sinieten,
Arwadieten, Semarieten en Hamatieten. Later hebben de Kanaänitische stammen zich verspreid.
De grens van de Kanaänieten loopt van Sidon af over Gerar naar Gaza, en dan in de richting van Sodom, Gomorra, Adma en Seboim, tot Lesa.
Dat zijn dus de zonen van Cham, volgens hun stammen, talen, landen en volken.
Ook Sem kreeg kinderen. Hij was de stamvader van alle zonen van Eber en de oudste broer van Jafet.
Zonen van Sem: Elam, Assur, Arpaksad, Lud en Aram.
Zonen van Aram: Us, Chul, Geter en Mas.
Arpaksad verwekte Selach, en Selach verwekte Eber.
Eber kreeg twee zonen; de eerste heette Peleg, omdat in zijn tijd de aarde verdeeld werd; de tweede heette Joktan.
Joktan verwekte Almodad, Selef, Chasarmawet, Jerach,
Hadoram, Uzal, Dikla,
Obal, Abimaël, Seba,
Ofir, Chawila en Jobab, allen zonen van Joktan.
Hun woonplaats in het gebied vanaf Mesa in de richting van Sefar, het gebergte in het oosten.
Dat zijn dus de zonen van Sem, volgens hun families, talen, landen en volken.
Dat zijn de families van de zonen van Noach, volgens hun geslachten; van hen stammen de volken af, die zich na de vloed over de aarde verspreid hebben.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam