• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
PAX CHRISTI IN BONITATE
Kerstboodschap 1961
HOOFDSTUK 1  -  Het overheersende thema van deze boodschap

HOOFDSTUK 1 - Het overheersende thema van deze boodschap

Voor de vierde maal stelt de nederige zoon van het volk die geroepen is om aan het hoofd te staan van alle priesters en van het bestuur van de Kerk, - wij formuleren het aldus omdat Wij er voor onszelf zo over denken - met Kerstmis zijn geest, die door Gods genade gesteund wordt, in dienst van de grote vredesboodschap. In de afgelopen jaren waren Wij gewoon de gehele mensheid de vrede van Bethlehem aan te bieden in een drievoudig beeld. De vrede van Christus zoals zij schittert in haar drie nobelste vormen:

  • vrede in rechtvaardigheid,
  • vrede in eenheid,
  • vrede in waarheid.
Drievoudige schittering

In deze drievoudige, stralende vorm liggen de voornaamste en kostbaarste schatten van de mensheid opgesloten. Niets kan beter uitdrukking geven aan al de goede wensen en de overvloedige zegeningen die de mensen onderling uitwisselen en in deze dagen dan de boodschap van het Woord Gods, dat mens geworden is en naar de aarde is afgedaald tot verlossing en verheffing van het gehele mensdom.
Gij weet, mijn dierbare kinderen, als getrouwe vertolkers van de oude en altijd weer nieuwe leer van de hemelse boodschap, gelden de Vaders van de Oosterse en Westerse Kerk, de Leraren en Pausen. Hun stemmen klinken tesamen in één harmonieus geluid.

Stemmen die gedurende de eeuwen eensluidend zijn

Een van deze stemmen die Ons reeds vanaf Onze jeugd vertrouwd is, is de stem van de Heilige Leo de Grote, die dit jaar bijzonder in de belangstelling stond. Met de onlangs verschenen encycliek H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Aeterna Dei Sapientia
Over de heilige Paus en Kerkleraar Leo I de Grote bij gelegenheid van zijn 1500ste sterfdag
(11 november 1961)
hebben Wij het 15e eeuwfeest van zijn dood herdacht.
Het was voor Ons een grote vreugde bij de feestelijke gelegenheid van de afgelopen maand november Ons te laten inspireren door de woorden van deze grote leraar. Ook vandaag willen Wij met zijn Kerstpreken, die nog steeds de levendigheid bezitten van een zeer persoonlijke stijl, uw aandacht en uw blik richten op de grot van Bethlehem.

Luistert, luistert:
"Generatio.... Christi origi est populi christiani, et natalis capitis natalis est corporis.... Hoe schoon zijn deze woorden, dierbare kinderen, "De geboorte van Christus is het begin van het christenvolk; de geboorte van het hoofd is immers de geboorte van het lichaam".

En hij vervolgt:

"Hoewel een ieder van hen die geroepen zijn een eigen plaats en rang heeft en de kinderen van de Kerk verschillend zijn in de opeenvolging der tijden, nochtans wordt de totaliteit der gelovigen geboren uit de doopvont... zij is verwekt met Christus bij Zijn geboorte... De grootheid van de gave die ons geschonken is, vereist bijgevolg van ons een eerbied en ontzag die haar luister waardig is."
Dit jaar een bijzonder accent

Maar wat zouden Wij kunnen bedenken dat meer in overeenstemming is met de waardigheid van het feest van vandaag en dat beter past bij de geboorte van Jezus, dan de vrede, die juist bij de geboorte des Heren voor de eerste keer verkondigd werd door de engel. Zij is het die de kinderen Gods voortbrengt, zij is de voedster van de goedheid en de moeder van de eenheid. De geboorte des Heren is de geboorte van de vrede, vandaar dat de Apostel zegt: "Hij is onze vrede...." (Ef. 2, 14).
"De vrede van de wijze en rechtschapen mens - Wij parafraseren op de gedachte van de Heilige Leo - komt van boven, en heft omhoog; zij laat zich niet in met de genotzuchtige en oppervlakkige neigingen van hen die de wereld lief hebben; zij weerstaat alle moeilijkheden; zij weerhoudt de mens van gevaarlijke vermaken en leidt hem naar de ware vreugden. Verenigd als wij ons voelen in een en dezelfde goede wil, in één overtuiging en eensgezind in het geloof, de hoop en de liefde moge de Geest van de Vrede ons tot haar voeren" Vgl. 1 Joh. 3, 17 Vgl. H. Paus Leo I de Grote, Sermones. XXVI (in Nativ. Dom. VI), II, III, V; Migne PL 54, 213, 214, 216

Gelukwensen

Het is een betoverende hoogte waarheen de Heilige Leo ons voert. Hij geeft ons nauwkeurige aanwijzingen over de leer, en voor het practische leven. Alles vind men daar: de Heilige Kerk in al haar geledingen van gelovigen, een onberispelijke geestelijkheid, de opperherder als het door God gewilde werktuig voor de eenheid der mensen, een eenheid der volken die bestemd is tot wezenlijke en blijvende verheffing van de beschaving. Ja, alles waarover Wij gesproken hebben in Onze Kerstboodschappen in deze eerste drie jaren van onze ontmoetingen in Bethlehem. Herinnert u het zich nog? Vóór alles de erkenning van de waarheid, pax et veritas, - vrede en waarheid die leidt tot de aanbidding van de Zoon Gods, die voor ons is mens geworden, en tot het aanvaarden van Zijn boodschap; pax et veritas, waardoor de edele gevoelens gesterkt en de goede voornemens om de waarheid te erkennen en te dienen gesteund worden. Pax et unitas - vrede en eenheid; dit is een dringende aansporing tot trouw aan de Apostolische Stoel, die het middelpunt van de eenheid is. Vervolgens, pax et iustitia - vrede en rechtvaardigheid. De Kerk bezit waardevolle elementen om een duurzame sociale verbondenheid en een vreedzame samenleving te verzekeren, zowel tussen de burgers van eenzelfde natie en in hun onderlinge arbeidsbetrekkingen, alswel tussen de bewoners van de gehele wereld, die immers aan allen toebehoort en voor eenieder een vreedzaam en arbeidzaam leven moet kunnen garanderen.
Gelooft gij ook niet dat Wij aan deze drievoudige belichting van de vrede ter gelegenheid van dit Kerstfeest nog een vierde lichtstraal kunnen toevoegen, n.l. de goedheid, pax Christi in bonitate - De vrede van Christus in goedheid?
Hoe prachtig zijn de woorden van de Heilige Liturgie:

"Rex pacificus magnificatus est, cuius vultum desiderat universa terra. Rex pacificus super omnes reges universae terrae'' In Vesperis Nativit

Document

Naam: PAX CHRISTI IN BONITATE
Kerstboodschap 1961
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 21 december 1961
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief, jrg. 17, nr. 2
Nummering door de redactie
Bewerkt: 30 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam