• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het recht om de Paus te kiezen behoort uitsluitend toe aan de Kardinalen van de Heilige Roomse Kerk, met uitzondering van degenen die hun tachtigste verjaardag hebben bereikt vóór de dag van de dood van de Paus of vóór de dag waarop de Apostolische Stoel vacant wordt. Het maximum aantal kieskardinaal mag niet meer dan honderdtwintig bedragen. Het recht op actieve verkiezing door een andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder of de tussenkomst van een lekenmacht van welke rang of orde is dan ook absoluut uitgesloten.

Indien de Apostolische Stoel vacant wordt tijdens de viering van een Oecumenisch Concilie of een Bisschoppensynode in Rome of elders in de wereld, wordt de verkiezing van de nieuwe Paus uitsluitend verricht door de in de vorige paragraaf genoemde kardinaal-kiezers en niet door het Concilie of de Bisschoppensynode zelf. Daarom verklaar ik de handelingen waarmee zij vermoedelijk probeerden de normen met betrekking tot de verkiezingen of het kiescollege te wijzigen, van nul en generlei waarde. Eerder moet het Concilie of de Bisschoppensynode, onder de betreffende bevestiging van de canones Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en kan. Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
van het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
 van het Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
, op welk punt ze zich ook bevinden, zichzelf onmiddellijk als ipso iure ontbonden beschouwen zodra het nieuws van de Sede Vacante van de Heilige Stoel is ontvangen. Zij moeten dus onmiddellijk alle vergaderingen, bijeenkomsten of zittingen staken en mogen, op straffe van hun ongeldigheid, geen decreten of canones meer opstellen of voorbereiden, noch de bevestigde decreten of canones publiceren; het Concilie of de Synode mag om welke reden dan ook, hoe ernstig en erkentelijk ook, doorgaan totdat de nieuw gekozen Paus de hervatting of voortzetting ervan heeft bevolen.

Geen enkele kieskardinaal mag van zowel het actief als het passief kiesrecht om geen enkele reden of door geen enkele oorzaak worden uitgesloten, onverlet hetgeen is voorgeschreven bij nrs. 40 en 75 van deze Constitutie.

Zie ook:

Onderstreept de toevoeging door Paus Benedictus XVI met het Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Normas Nonnullas
Enkele wijzigingen in de normen betreffende de verkiezing van een Paus
(22 februari 2013)
(22-02-2013) bepaald.

Een kardinaal van de Heilige Roomse Kerk, wanneer hij openbaar is gecreëerd heeft hij op grond van de norm als gesteld in nr. 33 het recht om de Paus te kiezen, zelfs als hij de kardinaalshoed en de ring nog niet heeft gekregen en zelfs als hij de eed nog niet heeft afgelegd.

Dit recht wordt echter niet verleend aan kardinalen die rechtmatig zijn afgezet of die, met toestemming van de Paus, afstand hebben gedaan van de waardigheid van het kardinaalschap. Bovendien mag het College van Kardinalen tijdens de Sede Vacante dit niet hernemen of rehabiliteren.

Ik verorden bovendien dat vanaf het ogenblik waarop de Apostolische Stoel legitiem vacant is, men vijftien volle dagen wacht op de afwezigen alvorens het conclaaf te beginnen; wij laten overigens aan het college van kardinalen de mogelijkheid om het begin van het conclaaf te vervroegen, als vaststaat dat alle kieskardinalen aanwezig zijn, evenals de mogelijkheid het begin van de verkiezing, als er graverende motieven zijn, enkele dagen te verschuiven. Echter na het verstrijken van maximaal twintig dagen vanaf het begin van de sede vacante zijn alle aanwezige kieskardinalen gehouden over te gaan tot de verkiezing.

Zie ook:

Onderstreept de toevoeging door Paus Benedictus XVI met het Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Normas Nonnullas
Enkele wijzigingen in de normen betreffende de verkiezing van een Paus
(22 februari 2013)
(22-02-2013).

Alle kieskardinalen, voor de verkiezing van een nieuwe Paus bijeengeroepen door de Kardinaal-deken of een andere Kardinaal in zijn naam, dienen te gehoorzamen, op basis van een heilige gehoorzaamheid, op de aankondiging van de bijeenroeping en naar de voor dat doel aangewezen plek te gaan, tenzij hij verhinderd is door ziekte of een ander ernstig beletsel, wat echter als zodanig erkend moet worden door het College van Kardinalen.

Echter, zou een kieskardinaal arriveren "re integra", dat is voordat er een nieuwe Herder voor de Kerk gekozen is, moet hem toegestaan worden om deel te nemen aan de verkiezing vanaf het stadium waarin dit reeds bereikt heeft.

Als een kiesgerechtigde kardinaal zou weigeren om Vaticaanstad in te gaan om deel te nemen aan de verkiezing, of vervolgens, wanneer de verkiezing eenmaal begonnen is, zou weigeren aanwezig te blijven en af te zien van zijn functie, zonder duidelijke redenen van een, door een onder ede staande dokter, vastgestelde ziekte en bevestigd door de meerderheid van de kiezers, zullen de overige kardinalen vrijelijk voortgaan met de verkiezing, zonder op hem te wachten of hem opnieuw toe te laten. Als echter een kieskardinaal gedwongen is om Vaticaanstad te verlaten vanwege ziekte, kan de verkiezing doorgaan zonder zijn stem te verlangen. Als hij echter weer wenst plaats te nemen bij de verkiezing, omdat zijn gezondheid hersteld is of zelfs daarvoor, moet hij worden toegelaten.

Voorts, indien een kieskardinaal Vaticaanstad verlaat om een ernstige reden, als zodanig vastgesteld door de meerderheid van de keizers, kan hij terugkeren om opnieuw deel te nemen aan de verkiezing.

Document

Naam: UNIVERSI DOMINICI GREGIS
Over de Sede Vacante van de Heilige Stoel en keuze van de Paus van Rome
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 februari 1996
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Engelstalige versie voorzien van gedeeltelijke Nederlandse werkvertaling
Aan bewerking en vertaling kunnen geen rechten ontleend worden.
Bewerkt: 29 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam