• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ONZE GEMEENSCHAP MET DE KERK IN CHINA BESTAAT IN HETZELFDE EUCHARISTISCHE OFFER

'Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben' (Joh. 3, 16).

Door de Eucharistie te vieren willen wij eer brengen aan God: de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van de zichtbare en onzichtbare dingen.

Aan Hem zelf.

Hij heeft namelijk niet alleen de wereld geschapen, maar Hij heeft ook de wereld liefgehad. En op bijzondere wijze heeft Hij in de wereld de mens liefgehad, die Hij naar zijn eigen beeld en gelijkenis heeft geschapen.

Door dit beeld en deze gelijkenis van God, welke hij in zich draagt, is de mens bestemd voor het eeuwig leven, om te delen in het goddelijk leven. De liefde van God voor de mens bestaat in het bestemmen van de mens voor het eeuwig leven in eenheid met Hem.

Deze liefde werd nog duidelijker geopenbaard, nadat de mens door de zonde het beeld van God in zichzelf heeft misvormd en zich aan het gevaar van het eeuwig verlies van God blootstelde. Toen heeft God, om nog krachtiger het feit te openbaren dat Hij de mens heeft bestemd voor het eeuwig leven en zijn eeuwig heil wenst, de mens - en tevens de wereld - zijn eniggeboren Zoon gegeven. 'Zozeer heeft Hij de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven'.

Door de Eucharistie te vieren willen wij ook op bijzondere wijze ons geloof in Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, onze Heer, uitspreken, die ontvangen is van de Heilige Geest en, dank zij zijn goddelijke kracht, geboren is uit de maagd Maria. Heel de kerk eert Maria als moeder van God.

De eeuwige Vader heeft zijn eigen Zoon gegeven, geboren uit de maagd, opdat de mens - niettegenstaande de zonde - niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben'. Jezus Christus heeft door de liefde van de Vader te vervullen en tegelijk wegens zijn eigen liefde voor ons mensen, zijn broeders en zusters, zijn leven gegeven op het kruis te midden van verschrikkelijke pijnen en kwellingen.

Door de Eucharistie te vieren gedenken wij niet alleen de dood van Christus op het kruis, maar wij hernieuwen ook op onbloedige wijze zijn offer voor het heil van de wereld. Wij geven daar een bijzondere uitdrukking aan na de consecratie met de volgende woorden: 'Heer Jezus wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt'.

Juist dit offer van onze verlossing bieden wij de allerheiligste Drie-eenheid aan samen met heel de kerk. Heel de kerk biedt het aan wanneer een priester, een bisschop of de Paus de Eucharistie vieren.

Anderzijds bieden wij door op onbloedige wijze - onder de gedaante van brood en wijn - het offer van Christus op het kruis te vernieuwen, aan God zelf 'door Christus, met Christus en in Christus' alle mensen aan en heel de schepping: heel de wereld.

Daar wij ons laten leiden door de bijzondere noden van de wereld en van de mensen, bieden wij dit allerheiligste offer altijd aan met een nauwkeurige intentie.

Vandaag vier ik deze plechtige heilige Mis in de basiliek van Sint Piet er in Rome tot intentie van de Kerk in China. Zo doen of zullen de bisschoppen en priesters in heel de wereld doen. Dat heb ik hun gevraagd en daartoe heb ik hen uitgenodigd als bisschop van Rome en opvolger van de heilige Petrus, aan wie het door de instelling van de Christus de Heer zelf en overeenkomstig de apostolische en oudste traditie van de kerk toekomt 'in liefde voor te zitten'. Heel de kerk, en op heel bijzondere wijze onze broeders en zusters in China, hebben onze liefde nodig en verwachten die.

Wij willen ook op bijzondere wijze in de gemeenschap van dit eucharistisch offer die bijzonder geliefde broeders en zusters omarmen en begrijpen.

Wij weten, dat ook zij in hun vaderland hetzelfde offer van brood en wijn voltrekken, dat het offer van Christus, zijn lichaam en bloed voor het heil van de wereld, wordt. Zij brengen in dit offer - samen met ons - hun geloof tot uitdrukking, dat sedert talrijke generaties belijders van Christus in hun moederland werd geërfd: een geloof dat beproefd is onder verschillende ervaringen en lijden. Zij brengen bovendien de tradities van hun land, hun cultuur, hun dagelijks werk, hun inspanningen tot uitdrukking, welke een steeds beter en rechtvaardiger leven in hun samenleving ten doel hebben.

Zij dragen dit alles als offergaven in hun hart.

En wanneer zij het brood en de wijn als vruchten van het werk van hun handen op het altaar neerleggen, willen zij al hun offers aan God uitdrukken in de gave welke in de Eucharistie de eigen gave van Jezus Christus zal worden: zijn lichaam en zijn bloed.

0, harten van onze broeders en zusters van het verre Chinese land! Weest verenigt met ons in dit verlossingsoffer, zoals wij zijn verenigd met u!

U omhelst ook hetzelfde Evangelie van Christus, hetzelfde licht en dezelfde kracht van de Heilige Geest, dezelfde aanbidding van de eeuwige Vader, Schepper van hemel en aarde.

'Eén geloof, één doop, één God en Vader van onze Heer Jezus Christus' (Ef. 4, 5 v.) Vgl. Ef. 1, 3 .

O, Maria, moeder van de Kerk en koningin van China,aan u vertrouwen wij onze broeders en zusters toe die in China wonen. Spreek bij uw Zoon Jezus, onze Heer en Verlosser, ten beste, opdat zij hun geloof kunnen beleven, terwijl zij in de katholieke eenheid van zijn heilige Kerk blijven.

Amen.

Document

Naam: ONZE GEMEENSCHAP MET DE KERK IN CHINA BESTAAT IN HETZELFDE EUCHARISTISCHE OFFER
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 21 maart 1983
Copyrights: © 1982, Archief van de Kerken jrg. 37 p. 1007
Vert.: Archief van Kerken
Bewerkt: 25 maart 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam