• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Gebed

Uit de diepte van dit tranendal, waarin de lijdende mensheid zich moeizaam voortsleept te midden van de golven van een zee, altijd opgezweept' door de stormen van de hartstochten, slaan wij onze ogen omhoog naar u, o Maria, allerbeminnelijkste Moeder, om troost te vinden in het beschouwen van uw heerlijkheid en om u te begroeten als Koningin en Meesteres van hemel en aarde, als Koningin en Meesteres over ons.

Met rechtmatige kinderlijke fierheid willen wij uw koningschap roemen en wij erkennen, dat het u toekomt om de allerhoogste waardigheid van heel uw persoon, o liefste en ware Moeder van Hem, die Koning is door eigen recht, door erfenis en door verovering.

Heers over ons, o Moeder en Meesteres, wijs ons de weg naar de heiligheid; leid ons en sta ons bij, opdat wij er nooit van afwijken.

In het hoogste der hemelen oefent gij uw heerschappij uit over de koren van de engelen, die u begroeten als hun Koningin; over de scharen van heiligen, die zich verblijden in de beschouwing van uw stralende schoonheid; heers zo ook over heel het menselijk geslacht, wijs vooral aan hen, die uw Zoon nog niet kennen, de weg van het geloof.

Heers over de Kerk, die uw liefdevolle heerschappij erkent en feestelijk viert en die tot u komt, veilige toevlucht in de rampen van onze dagen. Maar heers heel bijzonder. over dat deel van de Kerk, dat vervolgd en onderdrukt wordt; geef het kracht om de tegenspoed te i dragen, standvastigheid om zich niet te buigen onder de onrechtvaardige verdrukking, licht om niet: te vallen in de hinderlagen van de vijand, vastberadenheid om te weerstaan aan openlijke aanvallen en te allen tijde een onwankelbare trouw aan uw rijk.

Heers over de geesten van de mensen, opdat zij niets anders zoeken dan de waarheid; over hun wil, opdat zij niets anders nastreven dan het goede; over hun harten, opdat wij niets anders beminnen dan wat ook gij bemint.

Heers over personen en gezinnen: over gemeenschappen en naties, over de vergaderingen van de machthebbers, de beraadslagingen van de wijzen, de nederige verlangens van de eenvoudigen.

Heers op wegen en pleinen, in steden en dorpen, in dalen en op bergen, in de lucht, op het land en op de zee.

Aanvaard het vrome gebed van allen, die weten, dat uw rijk een rijk is van barmhartigheid, waar iedere smeekbede verhoring vindt, iedere smart troost, ieder onheil verzachting, iedere ziekte genezing, en waar als op een wenk van uw liefdevolle handen zelfs het leven glimlachend opstaat uit de dood.

Geef dat allen, die nu in alle delen van de wereld u toejuichen en u erkennen als Koningin en Meesteres, eens in de hemel de volheid van uw rijk mogen genieten, de aanschouwing van uw Zoon, die met de Vader en de Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Document

Naam: LA TESTAMONIANZE
Bij de kroning van de beeltenis van Maria "Salus Populi Romani" (Heil van het Romeinse volk), waarin de Paus het feets van Maria, Koningin, afkondigt
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 1 november 1954
Copyrights: © 1957, Ecclesia Docens (0774), Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: drs. R. van Kempen CssR
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam