• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Begroeting
De priester spreekt de woorden uit wanneer allen het kruisteken maken. Hij spreekt daarna de begroeting uit. Zo mogelijk doet hij dit bij zijn zetel, welke op het priesterkoor een teken moet zijn van zijn taak om ‘in persona Christi’ de samenkomst van de gelovigen voor te zitten en het gebed te leiden, tenzij de omstandigheden dit verhinderen Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 310. Allen staan - indien mogelijk - tijdens de begroeting.
Inleidend woord
Na de begroeting van de verzamelde gemeenschap door de priester kan hijzelf, een diaken of een pastoraal werk(st)er of een andere lekenbedienaar de gelovigen verwelkomen en in korte bewoordingen inleiden in de Eucharistieviering van de dag Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 50.
De boete-akt
De priester nodigt uit tot de boete-akt, die na een korte stilte staande door heel de gemeenschap met een algemene belijdenisformule wordt verricht en door de priester met de absolutie wordt besloten Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 51: “Moge de almachtige God ...”.
Het ‘Heer, ontferm U’
Na de boete-akt volgt altijd het ‘Heer, ontferm U’ (Kyrie, eleison). Als het ‘Heer, ontferm U’ echter onderdeel is van de boete-akt, dan kunnen de onderdelen van deze boete-akt voorgebeden of gezongen worden door de priester zelf, een diaken, een pastoraal werk(st)er of andere lekenbedienaar. Ook kan de cantor, het koor of kunnen allen deze onderdelen zingen Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 52.
Het ‘Eer aan God’
Omdat de tekst van de hymne ‘Eer aan God’ (Gloria) een zeer oude en eerbiedwaardige hymne is, waardoor de Kerk, in de Heilige Geest vergaderd, God de Vader en het Lam verheerlijkt en smekend aanroept, kan deze hymne niet door een andere vervangen worden. Het ‘Eer aan God’, tijdens welke allen staan, wordt ingezet door de priester of eventueel door een cantor of door het koor. Het wordt door allen tegelijk gezongen, of door het volk afwisselend met het koor, of door het koor alleen. Als het niet gezongen wordt, dient het door allen samen gezegd te worden of in twee koren die elkaar antwoorden Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 53.
Collecta-gebed
De priester nodigt allen uit om te bidden. Allen zijn een moment stil om zich bewust te worden voor Gods aanschijn te staan en om hun eigen gebeden uit te kunnen spreken in hun hart. Daarna spreekt de priester het gebed dat gewoonlijk ‘collecta’ wordt genoemd en dat de aard van de viering tot uitdrukking brengt Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 54.

Dit gebed wordt, evenals het ‘gebed over de gaven’ en het ‘gebed na de communie’, door de priester, die in de persoon van Christus aan het hoofd staat van de samenkomst, tot God gericht in naam van heel de verzamelde gemeenschap. Daarom worden deze gebeden ‘presidentiële’ gebeden genoemd Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 30.

De aanwezigen verenigen zich met het collecta-gebed en maken het zich eigen door te antwoorden met de acclamatie ‘Amen’ Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 54. Hierna gaan allen zitten.

Document

Naam: OVER BEPAALDE ONDERDELEN VAN DE H. EUCHARISTIE
En de taken die eigen zijn aan de priester of de diaken en taken die een pastoraal werk(st)er of andere lekenbedienaar in de H. Eucharistie kan vervullen
Soort: Nederland
Auteur: Aartsbisdom Utrecht
Datum: 7 maart 2012
Copyrights: © 2012, Aartsbisdom Utrecht
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam