• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OP HET HOOGFEEST VAN PETRUS' STOEL
Sint Pietersplein

Geliefde broeders en zusters,

Deze zondag is hier in het Vaticaan bijzonder feestelijk vanwege het consistorie dat gisteren heeft plaatsgehad en waarbij ik 22 nieuwe kardinalen heb gecreëerd. Ik heb de vreugde gehad met hen vanmorgen de Paus Benedictus XVI - Homilie
Het primaatschap van het Petrusambt
Op het Hoogfeest van Petrus Stoel en dankzegging voor de creatie van 22 nieuwe Kardinalen - Sint Pietersbasiliek
(19 februari 2012)
in de Sint-Pietersbasiliek rond het graf van de apostel die Jezus riep de ‘steen’ te zijn om zijn Kerk op te bouwen Vgl. Mt. 16, 18 . Daarom nodig ik u allen uit zich in gebed te verenigen voor deze geachte broeders, die nu nog meer de plicht hebben met mij samen te werken in het leiden van de universele Kerk en te getuigen van het Evangelie tot het offer van hun eigen leven toe. Dit is de betekenis van de rode kleur van hun kleding: de kleur van het bloed en van de liefde. Enkelen van hen werken in Rome in dienst van de Heilige Stoel, anderen zijn herders van belangrijke diocesane Kerken; weer anderen hebben zich onderscheiden door een lange en gewaardeerde activiteit op het gebied van studie en onderwijs. Nu maken zij deel uit van het college dat de Paus in zijn dienstwerk voor eenheid en evangelisatie het meest terzijde staat: wij ontvangen hen met vreugde, waarbij wij ons herinneren wat Jezus tot de twaalf apostelen zei: “Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, moet de slaaf van allen zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen” (Mc. 10, 44-45).

Deze kerkelijke gebeurtenis speelt zich af tegen de liturgische achtergrond van het feest van de Cathedra van de heilige Petrus, dat naar voren is gehaald naar vandaag, omdat het komende 22 februari – de datum van dit feest – Aswoensdag zal zijn, het begin van de Veertigdagentijd. De ‘cathedra’ is de zetel die is voorbehouden aan de bisschop; hier komt de naam ‘kathedraal’ vandaan die wordt gegeven aan de kerk waarin nu juist de bisschop voorgaat in de liturgie en het volk onderricht. De cathedra van de heilige Petrus, uitgebeeld in de apsis van de Vaticaanse basiliek door een monumentaal beeldhouwwerk van Bernini, is het symbool van de bijzondere zending van Petrus en zijn opvolgers om de kudde van Christus te weiden en deze verenigd te houden in geloof en liefde. Al in het begin van de tweede eeuw kende de heilige Ignatius van Antiochië een bijzonder primaatschap toe aan de Kerk die in Rome is, toen hij in zijn H. Ignatius van Antiochië
Epistula ad Romanos
Brief aan de Romeinen ()
haar begroette als degene die “voorgaat in de liefde.” Deze bijzondere taak van dienstbaarheid komt voor de gemeenschap van Rome en haar bisschop voort uit het feit dat in deze stad behalve vele andere martelaren de apostelen Petrus en Paulus hun bloed hebben vergoten. Zo komen wij weer terug op het getuigenis van bloed en liefde. De cathedra van Petrus is dus wel een teken van gezag, maar dan het gezag van Christus, gebaseerd op geloof en liefde.

Beste vrienden, laten wij de nieuwe kardinalen toevertrouwen aan de moederlijke bescherming van de heilige Maria, opdat zij hen altijd bijstaat in hun kerkelijk dienstwerk en hen steunt in de beproevingen. Moge Maria, Moeder van de Kerk, mij en mijn medewerkers altijd helpen onvermoeibaar te werken voor de eenheid van het volk van God, aan alle volken de boodschap van het heil te verkondigen en daarbij nederig en moedig de dienst te verrichten van de waarheid in liefde.
Na het bidden van het Angelus
Ik ontvang met vreugde de Franstalige pelgrims, in het bijzonder de pelgrims uit België en al degenen die de nieuwe kardinalen zijn komen vergezellen. Ik begroet eveneens de jongeren van de colleges ‘Charles-Péguy’ van Parijs en Bobigny. Vandaag is er in het Vaticaan het feest van de herinnering aan de zending die Christus aan Petrus en zijn opvolgers op de bisschopszetel van Rome heeft toevertrouwd. Ik nodig u uit ervoor te bidden dat de Kerk trouw blijft aan het onderricht van Christus, die Petrus heeft gekozen om zijn schapen te weiden. Woensdag begint de Veertigdagentijd. Laten wij van deze tijd van genade en bekering weten te profiteren om weer tot God te komen door aalmoes, gebed en vasten. Allen wens ik een mooie zondag toe, een goede pelgrimstocht naar Rome en een goed begin van de Veertigdagentijd.

Ik heet alle Engelstalige bezoekers welkom die hier voor het angelusgebed aanwezig zijn, vooral degenen die de nieuwe kardinalen vergezellen. In het Evangelie van vandaag schenkt Jezus genezing en leven in lichaam en ziel als antwoord op het geloof. Mogen wij ook geloven in en vertrouwen op Christus en van Hem zowel vergeving van de zonden als kracht vragen om een nieuw leven van genade te leiden. Ik smeek over u allen Gods zegen van vreugde en vrede af.

Graag begroet ik alle Duitstalige broeders en zusters, evenals de pelgrims uit Nederland die voor het consistorie van de kardinalen naar Rome zijn gekomen. Tijdens de Mis van vandaag in de Sint Pieter hebben wij bedankt voor de nieuwe kardinalen en het feest gevierd van de cathedra van de heilige Petrus. Christus heeft zijn Kerk gegrondvest op de geloofsbelijdenis van Petrus en hem de opdracht gegeven de broeders in het geloof te versterken. Vergezelt de opvolger van Petrus, de Paus, en de kardinalen, die hem op een bijzondere wijze ondersteunen in zijn petrinisch dienstwerk, met uw gebed, dat wij de opdracht van de Heer trouw vervullen en de Kerk goed kunnen leiden. Voor u allen een gezegende zondag!

Ik groet hartelijk de Spaanstalige pelgrims, in het bijzonder de bisschoppen, priesters, religieuzen en gelovigen die zijn gekomen om de nieuwe kardinalen te vergezellen. Vergezelt hen met gebed en samenwerking bij hun nieuwe verantwoordelijkheid. Ik groet eveneens de ‘Jongeren van de heilige Jozef’ uit Barcelona en de verschillende parochiegroepen uit Sevilla. Bij de viering van de cathedra van de heilige Petrus nodig ik allen uit de boodschap van Christus trouw te zijn die door de apostelen is doorgegeven, en in uw gebed aan al degenen te denken die de taak hebben gekregen het licht van het Evangelie door alle tijden heen naar alle plaatsen op aarde te brengen. Een gezegende zondag.

Ik groet met intense dankbaarheid en genegenheid de groepen gelovigen uit de parochies van Aldeia Galega da Merceana, Brandoa en Laveiras-Caxias en de overige Portugeestalige pelgrims, in het bijzonder de familieleden en vrienden van de nieuwe kardinalen en ik vraag u dat u hen blijft vergezellen met uw gebed en achting om in volledige en standvastige trouw te kunnen beantwoorden aan de gave die zij hebben ontvangen. Ik vertrouw u en u allen toe aan de moederlijke bescherming van de Maagd Maria.

Ik groet de Roemeenstalige pelgrims die naar Rome zijn gekomen voor het consistorie. Moge het gebed bij de graven van de apostelen uw geloof en het enthousiasme om het Evangelie te verkondigen versterken. Jezus Christus zij geprezen!

Ik groet de Tsjechischtalige pelgrims die naar Rome zijn gekomen voor het consistorie. Moge het gebed bij de graven van de apostelen het geloof en het enthousiasme om het Evangelie te verkondigen versterken.

Ik richt een hartelijke groet tot de Polen, en vandaag in het bijzonder tot alle Poolse kardinalen. Het consistorie is een bijeenkomst van hen die zijn geroepen de opvolger van Petrus te steunen in zijn dienstwerk om de broeders en zusters in het geloof te versterken en het Evangelie van Christus te verkondigen, evenals een welsprekend teken van de eenheid van heel de Kerk. Laten wij bidden dat het licht en de kracht van de Heilige Geest allen en vooral de nieuwe kardinalen vergezelt. God zegene u!

En tenslotte richt ik een hartelijke groet tot de Italiaanstalige pelgrims, in het bijzonder tot hen die gekomen zijn om ter ere van de nieuwe kardinalen feest te vieren. Ik groet ook de kinderen uit Caravaggio die de eerste communie hebben gedaan, de vormelingen, met catechisten en ouders, uit Galzignano Terme, Creo-la en Saccolongo, Montorfano, Robilante e Lodi, de gelovigen uit Verona en Eraclea, de kinderen uit Saiano en uit Altavilla Vicentina e Valmarana. Ik wens allen een mooie zondag toe en een goede week. Voor u allen een mooie zondag!

Document

Naam: OP HET HOOGFEEST VAN PETRUS' STOEL
Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 19 februari 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana/Analecta Aartsbisdom Utrecht 2012/1
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam