• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Door op het kruis de woorden van de Psalm te herhalen: “Eloï, Eloï, lama sabaktani?” (Mt. 27, 46), door de woorden van de psalmist uit te roepen, bidt Jezus op het ogenblik van de ultieme afwijzing door mensen, op het ogenblik van de verlatenheid; Hij bidt, maar met een psalm, in het besef van de aanwezigheid van God de Vader, zelfs in dit uur waarin Hij het menselijk drama van de dood voelt. Maar dan kunnen wij ons afvragen: hoe is het mogelijk dat zo een machtige God niet tussen beide komt om Zijn Zoon aan die verschrikkelijke beproeving te onttrekken? Het is belangrijk te begrijpen dat het gebed van Jezus niet de wanhoopskreet is van iemand die de dood tegemoet gaat, noch de schreeuw van wie zich verlaten weet. Jezus eigent zich op dat ogenblik Psalm 22 helemaal toe, de Psalm van het volk van Israël dat lijdt; zo neemt Hij niet alleen het leed van Zijn volk op zich, maar ook dat van alle mensen die lijden, die door het kwaad verdrukt worden en legt Hij dit alles tegelijk in Gods hart, met de zekerheid dat Zijn roep bij de verrijzenis zal verhoord worden: “De uitroep in de uiterste kwelling is tezelfdertijd zekerheid van Gods antwoord, zekerheid van heil – niet alleen voor Jezus zelf, maar voor de ‘velen’.” Paus Benedictus XVI, Boek, Deel II, Jezus van Nazareth - Van de intocht in Jeruzalem tot de Verrijzenis (31 mrt 2011). 239-240. Dit gebed van Jezus houdt extreem vertrouwen en overgave in Gods handen in, zelfs wanneer Hij afwezig lijkt, wanneer Hij lijkt te zwijgen, overeenkomstig het plan dat voor ons onbegrijpelijk is. In de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
lezen wij: “Maar in de verlossende liefde die Hem altijd met de Vader verenigde, heeft Hij ons aangenomen toen wij door de zonde van God afgedwaald waren, zodat Hij op het kruis in onze naam kon zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom heb Gij Mij verlaten?’.” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 603. Hij lijdt in gemeenschap met ons en voor ons; Zijn lijden vloeit voort uit de liefde en draagt de verlossing, de overwinning van de liefde, reeds in zich.

Document

Naam: HET GEBED VAN DE STERVENDE JEZUS OP HET KRUIS (BIJ MATTEUS EN MARCUS)
Aula Paolo VI
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 8 februari 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam