• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DOOR GOD BEMIND
Op het feest van Kruisverheffing - Op de Prairie, Lourdes

Dierbare kardinalen, dierbare Mgr. Perrier,
Dierbare broeders in het bisschopsambt en in het priesterschap,
Dierbare pelgrims, broeders en zusters,

Ga aan de priesters zeggen dat men naar hier in processie moet komen en dat men hier een kapel moet bouwen”. Die boodschap ontving Bernadette hier van de “mooie Dame” die aan haar op 2 maart 1858 verscheen. Al 150 jaar hielden de pelgrims nooit op naar de Grot van Massabielle te komen, om de boodschap van bekering en hoop te beluisteren die hun hier wordt doorgegeven. En ook wij staan vanmorgen aan de voeten van Maria, de Onbevlekte Maagd, om met de kleine Bernadette bij haar in de leer te gaan.

Ik dank in het bijzonder Mgr. Jacques Perrier, bisschop van Tarbes en Lourdes, voor het warme onthaal dat hij mij heeft bezorgd, en voor de liefdevolle woorden waarmee hij mij toesprak. Ik groet de kardinalen, de bisschoppen, de priesters, de diakens, de mannelijke en vrouwelijke religieuzen, en ook u allen, dierbare pelgrims van Lourdes, en in het bijzonder de zieken. U bent met velen gekomen om met mij deze jubileumbedevaart te doen en om uw families, uw naastbestaanden en vrienden, en al uw eigen intenties aan Onze Lieve Vrouw toe te vertrouwen. Mijn dank gaat ook uit naar de burgerlijke en militaire autoriteiten die deze eucharistieviering hebben willen bijwonen.

Dat is het grote geheim dat Maria ons ook vanmorgen toevertrouwt, door ons uit te nodigen naar haar Zoon Jezus te kijken. Het is inderdaad heel betekenisvol dat Maria bij haar eerste verschijning aan Bernadette de ontmoeting met een kruisteken begint. Het is méér dan een simpel gebaar, maar een initiatie in de geloofsgeheimen dat Bernadette van Maria ontvangt. Het teken van het kruis is in zekere mate de synthese van ons geloof, want het zegt ons hoezeer God van ons houdt. Het zegt ons dat er in de wereld een macht is die sterker is dan de dood, sterker dan onze zwakheden en onze zonden. De macht van de liefde is groter dan het kwaad dat ons bedreigt. Het is aan dit mysterie van de universaliteit van Gods Liefde voor de mensen dat Maria ons hier in Lourdes is komen herinneren. Zij nodigt alle mensen van goede wil uit en alle mensen die lijden in hun hart of in hun lichaam om de ogen te vestigen op het kruis van Jezus, om er de bron van het leven, de bron van het heil te vinden.
De Kerk heeft de opdracht ontvangen aan alle mensen het liefdevolle gezicht van God te tonen dat in Jezus Christus is geopenbaard. Kunnen wij begrijpen dat onze waardigheid als kinderen van God, bezoedeld door de zonde, ons in de Gekruisigde van Golgotha wordt teruggegeven? Laat ons de blik naar Christus wenden. Hij zal ons vrij maken om te beminnen zoals Hij ons bemint en om een verzoende wereld op te bouwen. Want op dat Kruis heeft Jezus het gewicht van al het lijden en het onrecht van onze mensheid op zich genomen. Hij heeft de vernederingen, discriminaties en martelingen gedragen, door vele broeders en zusters uit liefde voor Christus in zoveel regio’s van de wereld ondergaan. Wij vertrouwen hen toe aan Maria, Moeder van Jezus en onze Moeder, die aan de voet van het Kruis staat.
Om dit verheerlijkte Kruis in ons leven op te nemen, zet de viering van het Jubeljaar van de verschijningen van O.L.Vrouw van Lourdes ons op de weg van het geloof en de bekering. Maria komt vandaag naar ons toe om wegen tot vernieuwing te tonen, voor het leven van onze gemeenschappen en voor dat van elk van ons. Door op haar voorstel haar Zoon in ons leven te aanvaarden, worden wij gedompeld in een levende bron, waar het geloof nieuwe kracht kan vinden, waar de Kerk zich kan sterken om met steeds meer durf het mysterie van Christus te verkondigen. Jezus, uit Maria geboren, is de Zoon van God, de enige Redder van de mensen, levend en handelend in zijn Kerk en in de wereld. De Kerk is over heel de wereld gezonden om die unieke boodschap te verkondigen en de mensen uit te nodigen tot een echte bekering van het hart. Deze opdracht, door Jezus aan zijn leerlingen toevertrouwd, ontvangt hier tijdens dit Jubeljaar een nieuwe adem. Moge de missionaire geest die in het verleden zoveel mannen en vrouwen van Frankrijk heeft bezield, in het spoor van de grote verkondigers die uw land hebben gekerstend, ook nu uw fierheid en uw engagement zijn!
Door de Weg van het Jubeljaar te volgen, in het spoor van Bernadette, wordt ons het essentiële van de boodschap van Lourdes herinnerd: Bernadette was de oudste van een heel arme familie, zonder kennis of macht en met een zwakke gezondheid. Maria heeft haar uitgekozen om een boodschap van bekering, gebed en boete door te geven, naar het woord van Jezus: “Wat u voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, hebt u aan eenvoudigen onthuld” (Mt. 11, 25). In hun spirituele groei worden de christenen geroepen om de genade van hun doopsel vruchtbaar te doen worden, zich te voeden aan de Eucharistie, de kracht om te getuigen in het gebed te putten om te getuigen en solidair te zijn met al hun broeders en zusters van de hele mensheid Vgl. Paus Benedictus XVI, Toespraak, Piazza di Spagna, Bij de verering van Maria Onbevlekt Ontvangen (8 dec 2007). Zo wordt ons onder het waakzame oog van de Maagd Maria een echte catechese voorgesteld. Laat haar ons onderrichten en leiden, op de weg die loopt naar het Koninkrijk van haar Zoon!

In haar catechese openbaart de “mooie Dame” nadien aan Bernadette haar naam: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”. Op die manier onthult Maria de buitengewone genade die ze van God heeft ontvangen, zonder zonde te zijn ontvangen, want “Hij heeft neergezien op haar nederige dienaresVgl. Lc. 1, 48 . Maria is de vrouw van onze wereld die zich helemaal aan God heeft aangeboden en die het voorrecht heeft ontvangen het menselijke leven aan haar eeuwige Zoon te geven. “Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat U gezegd hebt” (Lc. 1, 38). Zij is de getransformeerde schoonheid, het beeld van de nieuwe mensheid. Door zich zo in complete afhankelijkheid van God voor te stellen, drukt Maria in werkelijkheid een houding uit van totale vrijheid, gebaseerd op de volledige erkenning van haar echte waardigheid. Dat privilege betreft ook ons, want het onthult onze eigen waardigheid als mannen en vrouwen, natuurlijk door de zonde getekend, maar gered in de hoop, een hoop die ons in staat stelt ons dagelijkse leven onder ogen te zien. Ook dat is de weg die Maria voor de mens opent. Zich helemaal aan God geven, is de weg vinden naar de echte vrijheid. Want door zich naar God te wenden, wordt de mens zichzelf. Hij vindt zijn eerste roeping terug: geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis.

Dierbare broeders en zusters, de eerste roeping van het Heiligdom van Lourdes is een plek te zijn waar men God in het gebed ontmoet en een plek waar men zijn medemensen dient, ondermeer door de opvang van zieken, armen en alle mensen die lijden. Maria komt naar ons toe als een moeder, altijd openstaand voor de noden van haar kinderen. Door het licht dat van haar gezicht straalt, verschijnt de barmhartigheid van God. Laten we ons door haar blik raken. Hij zegt ons dat we door God worden bemind en nooit door Hem worden verlaten! Maria komt ons hier herinneren dat het gebed, intens en nederig, vol vertrouwen en volhardend, een centrale plaats in ons leven moet hebben. Het gebed is onmisbaar om de kracht van Christus te ontvangen. “Wie bidt, verdoet zijn tijd niet, zelfs als de situatie alle tekenen van urgentie vertoont en alleen lijkt aan te zetten tot handelen” Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 36. Zich laten opslorpen door de activiteiten riskeert dat het gebed zijn specifiek christelijke en waarachtige efficiëntie verliest. Het Rozenkransgebed, zo graag gebeden door Bernadette en door de pelgrims van Lourdes, bevat de diepte van de evangelische boodschap. Het leidt ons binnen in de beschouwing van het gezicht van Christus. Vanuit dit gebed van de nederigen kunnen wij overvloedige genade putten.

De aanwezigheid van jongeren in Lourdes is ook een belangrijke realiteit. Dierbare vrienden, hier deze morgen bijeen rond het kruis van de Wereldjongerendagen, toen Maria het bezoek van de engel kreeg, was zij een jong meisje in Nazareth, dat het eenvoudige en moedige leven van de vrouwen van haar dorp leidde. En al liet God op een bijzondere wijze zijn blik op haar rusten, door haar vertrouwen te schenken, Maria kan u nog zeggen dat God tegenover niemand van u onverschillig staat. Hij laat zijn liefdevolle blik rusten op elk van u en roept u tot een gelukkig zinvol leven. Laat u door de moeilijkheden niet afschrikken! Maria werd in de war gebracht door de aankondiging van de engel dat zij de Moeder van de Heer zou worden. Zij voelde aan hoe zwak zij was tegenover de almacht van God. Nochtans heeft zij zonder aarzelen “ja” gezegd. En dank zij haar ja is het heil in de wereld gekomen, en heeft het daardoor de geschiedenis van de mensheid gewijzigd. Op uw beurt, dierbare jongeren, heb geen angst om ja te zeggen tot de oproep van de Heer, wanneer Hij u uitnodigt om hem te volgen. Antwoord edelmoedig op de Heer! Hij alleen kan de diepste aspiraties van uw hart vervullen. U bent met velen om in Lourdes een attentievolle en edelmoedige dienst te verlenen aan de zieken en de andere pelgrims, en zo volgeling van de dienende Christus te zijn. De dienst aan de broeders en zusters opent het hart en maakt het beschikbaar. Moge Maria in de stilte van het gebed uw vertrouwelinge zijn, zoals ze ook tot Bernadette heeft kunnen spreken, die ze respecteerde en vertrouwen schonk. Moge Maria allen helpen die tot het huwelijk zijn geroepen, om de schoonheid van een waarachtige en diepe liefde te ontdekken, beleefd in een wederzijdse gave en trouw! En aan hen die de Heer in zijn spoor roept tot het priesterschap of het religieuze leven wil ik herhalen dat er in de gave van heel zijn leven voor de dienst aan God en aan de mensen veel geluk ligt. Mogen de gezinnen en de christelijke gemeenschappen plaatsen zijn waar solide roepingen kunnen ontstaan en zich ontplooien, ten dienst van de Kerk en van de wereld!

De boodschap van Maria is een boodschap van hoop voor alle mannen en vrouwen van onze tijd, uit welk land zij ook mogen komen. Ik roep Maria graag aan als ster van de hoop Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de Christelijke hoop, Spe Salvi (30 nov 2007), 50. Op de wegen van ons leven, vaak zo somber, is zij een licht van hoop dat ons verlicht en ons op onze tocht oriënteert. Door haar ja, door de edelmoedige gave van zichzelf, heeft zij voor God de deuren naar onze wereld en naar onze geschiedenis geopend. En zij nodigt ons uit zoals zijzelf te leven in een onverwoestbare hoop, weigerend te luisteren naar hen die beweren dat wij in de fataliteit zijn opgesloten. Zij begeleidt ons met haar moederlijke aanwezigheid te midden de gebeurtenissen van het leven van de mensen, de gezinnen en de volkeren. Zalig de mannen en vrouwen die hun vertrouwen stellen in Hem, die op het moment van zijn levensgave voor ons heil ons zijn Moeder heeft gegeven om onze Moeder te zijn!

Dierbare broeders en zusters, hier in Frankrijk wordt de Moeder van de Heer in ontelbare bedevaartsoorden vereerd. Zij tonen zo het geloof dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Zij wordt in het bijzonder gevierd op het feest van de Tenhemelopneming als de geliefde patroonheilige van uw land. Moge zij altijd vurig vereerd worden in elk van uw gezinnen, in uw religieuze gemeenschappen en in uw parochies! Moge zij waken over alle inwoners van uw mooi land en over de pelgrims die talrijk uit andere landen zijn gekomen om dit Jubeljaar te vieren! Zij moge voor allen de Moeder zijn die haar kinderen omringt in de momenten van vreugde en van beproevingen! Heilige Maria, Moeder van God, onze Moeder, leer ons met u geloven, hopen en beminnen. Toon ons de weg naar het rijk van uw Zoon Jezus! Sterre der zee, verlicht ons en leid ons op onze weg! Vgl. Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de Christelijke hoop, Spe Salvi (30 nov 2007), 50.

Amen.

Document

Naam: DOOR GOD BEMIND
Op het feest van Kruisverheffing - Op de Prairie, Lourdes
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 14 september 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: nl.lourdes-france.org; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam