• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OPENT DE DEUREN VAN ONZE MOEILIJKE TIJD, VAN DEZE BESCHAVING VAN GROEIENDE TEGENSTELLINGEN, VOOR CHRISTUS
Paasboodschap voorafgaand aan de zegen Urbi et Orbi

“Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, eindeloos is zijn erbarmen ... De Heer greep in met krachtige hand" (Ps. 118, 1.16).

Vandaag, op paaszondag, heffen wij dit danklied aan waarvan de heilige liturgie vol is.

Brengen wij dank voor de verrijzenis van Jezus Christus. Brengen wij dank voor de verheerlijking van Hem die zichzelf ontledigde, en gehoorzaam is geworden tot de dood, tot de dood op een kruis Vgl. Fil. 2, 8 .

Ziet, het werk van de verlossing van de wereld wordt voltooid in zijn verrijzenis. Van de grafsteen is het zegel van de dood verbroken. Op de harten van de mensen wordt het zegel van het leven gedrukt.

Christus is geofferd als ons paaslam Vgl. 1 Kor. 5, 7 .

Brengen wij dank voor het offer van Jezus, dat tot de majesteit van God opstijgt.

Danken wij voor de liefde van de Vader die zich in de verrijzenis van de Zoon heeft geopenbaard.

Danken wij voor de adem van de Geest die het leven geeft: deze adem ontvingen de apostelen die bijeen waren in het cenakel. Christus zal door de gesloten deuren binnenkomen en hun zeggen: “Ontvangt de Heilige Geest! Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven” (Joh. 20, 22-23).

Door de verrijzenis van Christus begint de vergeving van de zonden: in zijn kruis ligt onze bekering, in de verrijzenis ligt de overwinning op de zonde. Christus heeft ons vrijgekocht door ons van het kwaad bevrijden; Hij heeft onze zonden vergeven; Hij heeft ons verzoend met God en met de broeders; Hij heeft ons zijn leven gegeven door de deuren te openen van het leven dat geen einde heeft.

“Brengen wij dank aan de Heer, want Hij is goed”. Om ons goed, het werk van de verlossing dat uitgedacht is in de Drie-eenheid die het leven geeft, en het daalt tot ons neer door het kruis en de verrijzenis van het Lam van God.

De Kerk van Jezus Christus zegt vandaag plechtig dank voor de bijzondere ervaring van de verlossing, welke ons werd geboden door het afgelopen jaar: het heilig jaar, het buitengewoon jubileumjaar. dat begon met de gedachtenis van de menswording van het Woord, 25 maart 1983, en vandaag wordt gesloten op het feest van de verrijzenis.

"Victimae paschali laudes immolent christiani,
Agnus redemit oves, Christus innocens
Patri reconciliavit peccatores”.

(Laat ons “t lam van pasen loven,
“t Lam Gods met offers eren.
Ja, het Lam redt de schapen,
Christus brengt door zijn onschuld
ons arme zondaars tot de Vader).

Danken wij voor het jubileum jaar van de verlossing, “de genadetijd van de Heer”: zijn genade zal duren in eeuwigheid.

Rome dankt, de bisschop van Rome dankt bij de graven van de apostelen, bij de catacomben van de martelaren, die het aardse begin van de kerk aangeven en tegelijkertijd het mysterie van de gemeenschap der heiligen onthullen: met deze martelaren en met de heiligen van de hele geschiedenis staan wij in gemeenschap van leven, omdat allen delen in hetzelfde leven van de verrezen Christus.

Rome dankt en alle kerken over de hele aarde brengen dank. In de universele gemeenschap van de kerk was het ons gegeven dit jubileumjaar van de verlossing te beginnen en het samen te beleven.

Want de kerk is de gemeenschap van de gemeenschappen die zijn samengesmolten in de eenheid van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.

Danken wij daarom vandaag God voor alles wat zich wegens het jubileumjaar in iedere gemeenschap heeft voltrokken, voor alles wat zich in ieder mens heeft voltrokken. De zetel van Petrus dankt alle pelgrims die hem in deze heilige tijd hebben bezocht. Ook hij is geestelijk op bedevaart gegaan naast allen die de oproep hebben gehoord: “Opent de deuren voor de Verlosser”.

En de deuren van het heilig jaar, die geopend zijn in de Romeinse basilieken, waren overal geopend waar de belijders van Christus verblijven, opdat allen zouden kunnen putten “uit de bronnen der redding” (Jes. 12, 3), dat wil zeggen, uit de overvloed van zijn verlossing.

Vandaag zullen deze deuren gesloten worden zoals de traditie en de symboliek zelf van de rite dat wi1len: elke sterke tijd kent noodzakelijk ritmen. Maar juist vandaag is eens en vooral de deur voor het graf van Christus geopend! Hij die de verrijzenis en het leven is Vgl. Joh. 11, 25 aanvaardt geen grafsteen en kent geen gesloten deur.

Daarom sluiten wij in naam van de verrijzenis, terwijl de steen van het graf van de Heer is weggerold, de heilige deur van het buitengewoon jubileum, opdat men nooit ophoudt te roepen: Opent de deuren voor de Verlosser. Christus is verrezen en staat voor het hart van ieder mens en vraagt toegelaten te worden. “Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij” (Openb. 3, 20).

Mogen de deuren zich openen van het hart van de mens die voor zichzelf een onbegrijpelijk raadsel blijft (“die onbekende mens”), zolang Christus niet komt om hem te verlichten.

Opent, o mensen, de deuren voor de Verlosser! Opent voor Hem de deuren van de gezinnen en van ieder menselijk milieu, de deuren van de samenlevingen, van de naties en de volkeren! Opent voor Hem de deuren van onze moeilijke hedendaagse tijd, van deze beschaving van groeiende tegenstellingen:

  • waarin het vurig verlangen naar vrede en het koortsachtig vervaardigen van vernietigende oorlogsmiddelen met elkaar in gevecht zijn.
  • waarin de rijkdom welke uit de materiële en technische vooruitgang voortkomt en het enorme gebrek en de uiterste armoede welke wordt betaald met de dood door honger en dorst van miljoenen kinderen, mannen en vrouwen, met elkaar in gevecht zijn;
  • waarin het universele verlangen naar de waardigheid van de mens en zijn rechten en de schending van deze zelfde rechten tot de brute vormen van machtsmisbruik en geweld, van onderdrukking van de gewetens, van folteringen en terrorisme toe met elkaar in gevecht zijn;
  • waarin de inspanningen gericht op het waarborgen en verlengen van het menselijk leven en de vernietiging van datzelfde leven in de verschillende vormen, welke de ongeborenen en lijdenden die- nog levensadem hebben, niet sparen, met elkaar in gevecht zijn;
  • waarin de hoop, welke gevoed wordt door de bewonderenswaardige verworvenheden van de wetenschap en de technologie en de wanhoop welke gewekt wordt door het vooruitzicht van het noodlottig gebruik ervan, waartoe de mens op elk gebied wordt verleid, met elkaar in gevecht zijn.

Opent daarom voor Christus de deuren van onze moeilijke moderne tijd, van deze beschaving van groeiende tegenstellingen; staat Hem toe daarop de verlossing en de beschaving van de liefde te enten.

De dag zal komen waarop dit werk definitief zal zijn volbracht. Wie gelooft, weet het: over Christus heeft de dood namelijk niet het laatste woord gehad. Door te verrijzen heeft Hij deze en de zonde overwonnen. Hij heeft die ook overwonnen voor de mens in wiens vlees Hij is gestorven en verrezen. Aan de mens, aan alle mensen wil Hij het leven meedelen, dat Hij op het kruis heeft verworven. Van de mens, van alle mensen verwacht Hij de vrije instemming van een hart dat gezuiverd is in de ervaring van berouwen vergeving. Mogen de menselijke harten zich openen om de gave van Christus te ontvangen! Moge het aan de Verlosser worden overgelaten de mensheid naar een betere toekomst te leiden, aan gene zijde van de drempel welke het tweede millennium van het derde scheidt.

0 Christus! Gekruisigd en verrezen!
Wij danken U!
Wij vragen U vergeving:
- voor elk kwaad dat zich wortelt
in het menselijk hart en in de wereld;
- voor al het goede dat in dit heiligjaar van de verlossing is verzuimd;
wij vragen U vergeving!

Wij aanbidden U in uw verrijzenis!
Evenals de apostel Thomas
die in het begin niet in uw verrijzenis geloofde,
raken wij de tekenen aan van onze verrijzenis
in uw handen, in uw voeten,
in uw zijde,
terwijl wij met levend geloof uitroepen:
“Mijn Heer en mijn God” (Joh. 20, 28).

Aanvaard deze kreet:
deze paasboodschap van de Kerk.
Moge deze met een wijde echo weerklinken
in de begroetingen van vreugde
welke worden uitgesproken in de verschillende talen
waarin uw volgelingen
over heel de aarde
het geloof in de verrijzenis belijden en verkondigen.

Aan allen die naar ons luisteren:

{vervolgens de Paaswensen in diverse talen: Italiaans, Frans, Engels, Spaans, Duits, Portugees, Nederlands (Gezegende paastijd), Grieks, Albanees, Roemeens, Hongaars, Tsjechisch, Slowaaks, Kroatisch, Macedonisch, Sloveens, Servisch, Servisch-Lucazia, Bulgaars, Witrussisch, Russisch, Oekraïns, Litouws, Letlands, Luxemburgs, Zweeds, Fins, Iers, Romanes, Maltees, Georgisch, Armeens, Hebreeuws, Arabisch, Ethiopisch, Swahilisch, Indisch, Chinees, Japans, Koreaans, Vietnamees, Indonesisch, Fillipijns- Tagalog, Pools}

Surrexit Dominus vere. Alleluia!

Document

Naam: OPENT DE DEUREN VAN ONZE MOEILIJKE TIJD, VAN DEZE BESCHAVING VAN GROEIENDE TEGENSTELLINGEN, VOOR CHRISTUS
Paasboodschap voorafgaand aan de zegen Urbi et Orbi
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Urbi et Orbi
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 april 1984
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken 39e jrg. nr. 8 p. 18-20
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam