• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vervolgens was het ons een grote troost te vernemen dat allen de nadruk hebben gelegd op de absolute noodzaak van een samenhangende en goed opgebouwde catechese, want het weloverwogen onderzoek van het christelijk mysterie is immers het belangrijkste punt waarop de catechese zich van alle andere vormen van verkondiging van Gods woord onderscheidt. Dat hebt u duidelijk uiteengezet in de overtuiging, dat niemand tot de volledige waarheid kan komen als hij slechts van een eenvoudige ervaring uitgaat, dat wil zeggen zonder een gepaste uitleg van de boodschap van Christus, 'de weg, de waarheid en het leven' (Joh. 14, 6), de alfa en de omega, de oorsprong en het einde van heel de werkelijkheid. Vgl. Openb. 22, 13 Een volledige uiteenzetting van Christus' boodschap omvat uiteraard ook een uitleg van de morele beginselen ervan, die rekening houdt met zowel de individuele mensen als samenleving. De geloofsopvoeding van de kinderen en jongeren van onze christelijke gemeenschappen zal dus tegelijk moeten betekenen dat ze worden opgevoed tot 'navolging van Christus', zoals u ons in uw twaalfde voorstel terecht hebt aangegeven. Dat is ook de zin van wat de heilige apostel Johannes ons leert wanneer hij zegt: 'Wie zegt dat hij Hem kent, maar zich niet houdt aan zijn geboden is een leugenaar' (1 Joh. 2, 4). Bovendien zijn we het geheel en al met u eens wanneer u met heel uw gezag wijst op de noodzaak van een aantal kernformules die een geschikte en nauwkeurige verklaring van de waarheden van de geloofsleer en van de christelijke moraal mogelijk maken. Wanneer die formules in het geheugen worden geprent, bevorderen ze ten zeerste een waarachtige, duurzame kennis van zaken, zoals u in de negentiende aanbeveling die aan ons is overhandigd en ook in de boodschap aan het volk van God die vandaag in heel de Kerk verspreid is, stelt. Onder die formules noemt u terecht bij voorkeur de Bijbelspreuken, met name die uit het Nieuwe Testament, en de liturgische teksten die voor het gemeenschappelijk gebed dienen en de geloofsbelijdenis vergemakkelijken. Tenslotte erkennen wij, dat er thans een dringender noodzaak dan ooit bestaat voor de oproep tot vrijheid van de kerk, opdat zij haar taak tot onderricht in het christelijk geloof van haar eigen zonen en dochters zou kunnen vervullen. Helaas zijn er niet weinig landen waar het recht van elke afzonderlijke mens op godsdienstvrijheid, het recht van het gezin op opvoeding van zijn kinderen en het recht van de religieuze gemeenschap op vorming van haar leden geheel en al met voeten wordt getreden of tenminste onrechtvaardig wordt beperkt. Op dit zeer plechtige ogenblik bezweren wij de leiders van de volkeren daarom opnieuw om - ook tot welzijn van hun eigen land - het recht van de mensen en van de religieuze gemeenschappen op zowel sociale als politieke vrijheid in godsdienstzaken te eerbiedigen. Immers, 'het behoort tot de wezenlijke taak van iedere burgerlijke macht de onschendbare rechten van de mens te beveiligen en te bevorderen'. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden, Dignitatis Humanae (7 dec 1965), 6

Document

Naam: AAN HET EINDE VAN DE SYNODE OVER CATECHESE IN ONZE TIJD
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 29 oktober 1977
Copyrights: © 1978, Archief van Kerken, 33e jrg, p. 93-96
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam