• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vóór alles verheugen wij ons erover dat er nadruk wordt gelegd op de plicht van de bisschoppen zelf, om erover te waken en ervoor te zorgen dat elke catechese steeds volkomen trouw blijft aan het woord van God zoals dat ons door de goddelijke openbaring bekend is gemaakt en door het leergezag van de Kerk door de eeuwen heen is overgeleverd. Ongetwijfeld geldt die opdracht tot waakzaamheid ook voor andere vormen van uitleg van het woord van God, namelijk door de algemene verkondiging of evangelisatie, door de verkondiging in de heilige liturgie of de prediking, tot en met de uitdieping ervan in de theologie. De waakzame zorg voor de catechese vormt in elk geval een van de verantwoordelijkheden van degene die door Christus tot herder en leraar in zijn Kerk is aangesteld. We willen hier niet nogmaals herhalen, hoezeer de verdediging en bevordering van de gezonde leer ons ter harte gaat. De boodschap die wij bij het eerste lustrum van de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie aan alle bisschoppen stuurden, heeft en behoudt in dat opzicht zijn gewicht en betekenis. Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Exhortatie, Bij de vijfde verjaardag van de sluiting van Vaticanum II, Quinque iam anni (8 dec 1970) De trouw aan het openbaringsgoed vraagt er evenzo duidelijk om, dat er geen enkele wezenlijke geloofswaarheid wordt verzwegen. 'Het volk dat ons is toevertrouwd, bezit een onvervreemdbaar en heilig recht op het woord van God, op héél het woord van God'. H. Paus Paulus VI, Apostolische Exhortatie, Bij de vijfde verjaardag van de sluiting van Vaticanum II, Quinque iam anni (8 dec 1970)

Document

Naam: AAN HET EINDE VAN DE SYNODE OVER CATECHESE IN ONZE TIJD
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 29 oktober 1977
Copyrights: © 1978, Archief van Kerken, 33e jrg, p. 93-96
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam