• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
1. Plan tot oprichting van een wetenschappelijk instituut
Dit, eerbiedwaardige Broeders, menen Wij tot heil van elke gelovige te moeten schrijven. De vijanden der Kerk zullen er zeker misbruik van maken om de oude laster weer op te rakelen waarin zij beweren dat wij afwijzend staan tegen de vooruitgang, wetenschap en beschaving. Tegenover deze beschuldiging welke door de geschiedenis van de katholieke godsdienst met eindeloze argumenten werd weerlegd, is het onze bedoeling iets nieuws te stellen. Wij hebben het voornemen om met alle kracht een nieuw instituut in het leven te roepen. Met medewerking van alle katholieke geleerden van naam willen Wij alles wat op wetenschap en geleerdheid betrekking heeft bevorderen onder leiding en leer van de katholieke waarheid.

Geve God dat Wij ons voornemen met goed gevolg kunnen uitvoeren met behulp van allen die met een ware liefde voor de Kerk van Christus bezield zijn. Daarover zullen Wij het echter later hebben.

Intussen smeken Wij voor u, eerbiedwaardige Broeders, op wier hulp en steun Wij het volste vertrouwen hebben, van ganser harte om overvloed van goddelijk licht, opdat gij het grote gevaar voor de zielen wegens de overal rondsluipende dwalingen moogt onderkennen en weten hoe te handelen, en dat gij alles met kracht en sterkte moogt volbrengen. Moge Jezus Christus, de grondlegger en voltooier van ons geloof u bijstaan met zijn kracht; moge de onbevlekte Maagd, de overwinnares van alle dwalingen, u met haar gebed en bijstand helpen.

Als onderpand van onze liefde en van de goddelijke troost in tegenspoed, verlenen Wij aan allen, aan u, aan de geestelijkheid en aan al uw gelovigen met de grootste welwillendheid de Apostolische Zegen.

Rome, bij Sint Pieter, 8 september 1907, in het vijfde jaar van Ons Pontificaat.

Pius X, Paus.

Weggelaten zijn de hierna door de H.Pius X vastgestelde 'censuren' (strafmaatregelen) tegen hen, die niet zouden handelen volgens de vermaningen van de Heilige Paus. Toen nl. in 1917 het Kerkelijk Wetboek van kracht werd, regelde dit deze gehele materie op zelfstandige wijze in zijn diverse canones.

Document

Naam: PASCENDI DOMINICI GREGIS
Over de leerstellingen van het modernisme
Soort: H. Paus Pius X - Encycliek
Auteur: H. Paus Pius X
Datum: 8 september 1907
Copyrights: © 1975, Stichting tot Behoud van het R.K. Leven, Tilburg
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam