• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vooreerst wat de studie betreft: Wij willen en schrijven uitdrukkelijk voor dat de scholastieke filosofie de grondslag moet zijn voor de studie der heilige wetenschappen.

Het ligt voor de hand dat het helemaal Onze bedoeling niet is om, "als scholastieke geleerden al te spitsvondige dingen leren, deze aan te bevelen. Dat is ook zo als weinig doordachte dingen worden geleerd of als men iets tegenkomt dat niet goed is aangepast aan betrouwbare vondsten van later tijd, of dat tenslotte niet waarschijnlijk blijkt te zijn." Paus Leo XIII, Encycliek, Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen, Aeterni Patris (4 aug 1879), 65 Als Wij voorschrijven de scholastieke wijsbegeerte te volgen dan bedoelen Wij daarmee allereerst de leer van de heilige Thomas van Aquino. En wat door onze Voorganger daaromtrent is bepaald willen Wij met kracht vasthouden en zo nodig opnieuw herstellen en bevestigen en Wij bevelen dat dit alleen door allen strikt gehandhaafd wordt. Het is de plicht der bisschoppen om dit in de seminaries te herstellen, zo men in het verleden hierin nalatig geweest is. Zij moeten er voor de toekomst aan vasthouden en het eisen. Hetzelfde bevelen Wij aan de oversten van religieuze instellingen. Wij vermanen ook de professoren zich er goed bewust van te zijn dat een afwijking van de Aquiner, vooral op het gebied van de metaphysica, niet zonder grote nadelige gevolgen zal blijven.

Indien het wijsgerig fundament aldus gelegd is moet men daarop uiterst zorgvuldig het theologisch bouwwerk gaan optrekken.

Gij moet, eerbiedwaardige Broeders, zoveel als in uw vermogen ligt de studie van de theologie bevorderen, opdat de jonge clerus bij het verlaten van het seminarie goed onderlegd is en liefde bezit om steeds weer tot studie van de theologie te komen. Want bij de grote verscheidenheid der wetenschappen die worden voorgehouden aan een naar waarheid strevende geest is het aan iedereen bekend dat aan de theologie de eerste plaats toekomt, volgens een oude wijze uitspraak dat alle andere wetenschappen en bekwaamheden haar behoren te dienen en als haar dienstmaagden te zijn" Paus Leo XIII apostolische brief In Magna van 10 dec. 1889

Wij voegen daaraan toe, dat, naar het Ons schijnt, ook diegenen zeer te prijzen zijn, die de eerbied voor de traditie, de Vaders en het kerkelijk leergezag ongerept hooghouden en -wat niet altijd gebeurt - vasthoudend aan de katholieke normen, de positieve theologie doen vooruitgaan in goed begrip voor de echte geschiedenis. Meer dan vroeger moet aandacht besteed worden aan de positieve theologie. Dit moet echter met goed inzicht gebeuren zodat de scholastiek er niet onder lijdt. Berispelijk zijn degenen die het doen op de wijze der modernisten en de positieve theologie zó hoog aanslaan dat zij de scholastieke theologie schijnen te minachten.

Wat de profane wetenschappen betreft is het voldoende te herhalen wat Onze Voorganger daarover heel verstandig heeft gezegd: "Gij moet u goed toeleggen op de studie der natuurwetenschappen. De geniale vondsten van onze tijd en het nuttig gebruik daarvan worden door de tijdgenoten met recht bewonderd. Ook de volgende generaties zullen dat steeds blijven doen en er met verbazing en lof verwonderd over staan". Paus Leo XIII, allocutie van 7 maart 1880; AAS XII (1879-80) p. 488 Dit mag echter niet geschieden ten nadele van de gewijde wetenschappen. Onze Voorganger zegt dan ook verder en wel streng: "Als iemand met groter zorg een onderzoek instelt naar de oorzaken van deze dwalingen zal hij ervaren dat het vooral in onze tijd opvalt dat de hogere wetenschappen meer en meer in verval raken, naar de mate waarin de belangstelling voor de natuurwetenschappen toeneemt. Sommige hogere wetenschappen zijn immers in vergetelheid geraakt; andere worden lusteloos en oppervlakkig benaderd. En wat wel heel erg is: Nadat zij beroofd zijn van de luister van hun vroegere waardigheid worden zij nog aangetast door de kwaadaardigheid van valse meningen en afschuwelijke dwalingen". Paus Leo XIII, allocutie van 7 maart 1880; AAS XII (1879-80) p. 486 Wij schrijven dus voor dat de natuurwetenschappen in de seminaries in de geest van deze gedachte worden onderwezen.

Document

Naam: PASCENDI DOMINICI GREGIS
Over de leerstellingen van het modernisme
Soort: H. Paus Pius X - Encycliek
Auteur: H. Paus Pius X
Datum: 8 september 1907
Copyrights: © 1975, Stichting tot Behoud van het R.K. Leven, Tilburg
Bewerkt: 2 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam