• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Op de eerste plaats letten wij op die moeilijkheden die bestaan tussen de particuliere kerken en de Apostoli­sche Stoel. Wij verheugen ons oprecht over de groeien­de kracht en vitaliteit van de particuliere kerken en over hun steeds duidelijker aan de dag tredende wil al­le haar toekomende taken op zich te nemen. Tegelij­kertijd echter wensen wij, dat men ervoor oppast, dat het diepere onderzoek van dit essentiële aspect van de zaken die tot de kerk behoren afbreuk doet aan de hechtheid van de 'gemeenschap' met de overige parti­culiere kerken en de opvolger van Petrus, aan wie Christus de zware, blijvende en liefdevolle taak heeft opgedragen "om de lammeren en schapen te weiden" vgl. Joh. 21, 13-17,de broeders te versterken vgl. Lc. 22,32 en het fundament te zijn en het teken van de eenheid van de kerk (Mt. 16, 18-20). De uitoefe­ning van dit ambt moet niet worden beperkt tot alleen maar buitengewone omstandigheden. Dat dit beslist niet zo is, zeggen wij uit innige bezorgdheid om het ge­wicht van dit am bt dat op ons rust: Hij, de opvolger van Petrus, is en blijft de gewone herder van alle scha­pen, van het gehele lichaam: Krachtens zijn ambt als plaatsbekleder van Christus en herder van de gehele kerk, bezit hij de volledige, hoogste en universele macht, die hij steeds vrij kan uitoefenen 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 22 Het gaat hier niet om de samenspanning of tegenwerking van machten, er moet veeleer één ver­langen zijn, waardoor allen - ieder volgens zijn eigen aanvaarde en getrouw volbrachte taak - aan de wil van God met de grootste liefde beantwoorden. Eveneens moet er iets worden gezegd, menen wij, over de noodzaak die rijkere uitdrukking van het geloof te vinden die met de omstandigheden van ras, maatschap­pij en geestelijk cultuur overeenkomt. Dat blijkt zelf een noodzakelijke eis om het werk van de evangelisatie waarachtig en werkdadig te maken; maar in dit ver­band is het niet veilig noch zonder gevaar te spreken van theologieën, die even talrijk en verschillend moeten zijn als er verschillende werelddelen en menselijke cul­turen zijn. Immers, wat vervat is in het geloof, is ofwel katholiek ofwel is er helemaal niet. Overigens hebben wij allen het geloof ontvangen door een doorlopende en constante traditie: Petrus en Paulus hebben het ge­loof niet in een vreemd kleed gestoken om het aan de oude wereld van Joden of Grieken of Romeinen aan te passen, maar hebben met steeds waakzaam oog ge­zorgd voor de waarachtigheid, dat wil zeggen voor de waarheid van de ene en zelfde boodschap.

Document

Naam: AAN HET EINDE VAN DE 3E GEWONE BISSCHOPPENSYNODE OVER "EVANGELISATIE IN DE MODERNE WERELD"
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 26 oktober 1974
Copyrights: © 1975, Archief van Kerken, Amersfoort
Bewerkt: 12 november 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam