• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De synode was bovendien vruchtbaar, vooral omdat allen het eens waren over meerdere zaken van het grootste belang:

  1. In het juiste licht werd geplaatst de wijze waarop de menselijke vooruitgang en de evangelisatie van het mysterie van Christus moeten worden onderscheiden, elkaar wederzijds aanvullen en hoe het eerste aan het tweede moet zijn onderworpen. Dit mysterie omvat de kennis van de allerheiligste Drieëenheid, de deelneming aan de goddelijke natuur, het eeuwig heil van de wereld van nu en van de toekomst.
  2. Duidelijk werd aangegeven op wie de plicht van evangelisatie berust die door Christus werd toevertrouwd aan de apostelen en nu aan hun opvolgers: dat Zijn de bisschoppen die in gemeenschap staan met de paus van Rome, en die met hun speciale opdracht ook een overvloediger uitstorting van de gaven van de Heilige Geest hebben ontvangen. Zij worden weliswaar bijgestaan door de priesters als naaste medewerkers onder hun gezag; maar ook is duidelijk verklaard, dat de plicht van deze evangelisatie ook alle religieuzen betreft én de leken, onder wie de jeugd en op speciale wijze de ouders.
  3. Het leek goed openlijk te wijzen op de nauwe band die er bestaat tussen de evangelisatie en de juiste mentaliteit van hen die zich erop toeleggen, waarbij de noodzaak en het belang van een gepaste geestelijke en wetenschappelijke voorbereiding werd benadrukt, en van een christelijk leven dat met de evangelische boodschap in overeenstemming is, opdat er vertrouwen in gesteld wordt en er geen beletsel wordt gesteld dat ook niet-gelovigen er hun bijval aan betuigen.
  4. Vooral was duidelijk de belangstelling voor alle echte menselijke en godsdienstige waarden die te vinden zijn bij de niet-christelijke godsdiensten en niet-katholieke belijdenissen, alsmede de vereiste waardering ervoor, waarbij men de wenselijkheid erkende die waarden in te passen in het object van de evangelisatie en in de vormen van gebed; tevens werd gewezen op de noodzaak de zuiverheid en eenheid van het katholieke geloof en de kerkelijke leer te bewaren.
  5. Het was duidelijk, dat de kerk van Christus, die in de katholieke kerk bestaat, zowel object als subject is van de evangelisatie; dat ook buiten haar, als het God blieft, de verlichting van het woord van God kan bestaan, maar dat de volledige en ongerepte verkondiging van het evangelie samen met alle hulpmiddelen van heil daaraan verbonden - zoals sacramenten liturgie de volledige uitleg van het evangelie van Christus, zonder dwalingen - alleen in de hiërarchische katholieke kerk kan worden gevonden, dat wil zeggen, in de gemeenschap met de opperste herder, de opvolger van Petrus, die aangesteld is tot blijvend en zichtbaar beginsel en fundament van de eenheid van zowel bisschoppen als gelovigen; deze kerk is geheel in Christus "als het ware het sacrament, dat wil zeggen het teken en het instrument, van de innige vereniging met God en van de eenheid van heel het menselijk geslacht" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 1
  6. Terecht werd geconcludeerd, dat op de plaatselijke kerken de taak en de plicht rust van de evangelisatie in eenheid met de universele kerk, omdat de hele kerk in staat van zending verkeert, dat wil zeggen, missionair is.
  7. Tenslotte werd de werkzaamheid van de Heilige Geest in de evangelisatie in het licht gesteld, omdat Hijzelf als 'ziel van de kerk' de genade en liefde uitstort in de harten van de gelovigen, van de apostelen vooral, de bisschoppen en de priesters. Dit zijn allemaal hoogst belangrijke onderwerpen ter overweging; als hiernaar gehandeld wordt, kan de viering van deze bisschoppensynode ongetwijfeld zeer vruchtbaar zijn.

Document

Naam: AAN HET EINDE VAN DE 3E GEWONE BISSCHOPPENSYNODE OVER "EVANGELISATIE IN DE MODERNE WERELD"
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 26 oktober 1974
Copyrights: © 1975, Archief van Kerken, Amersfoort
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam