• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

(Bron: AP Photo/Pier Paolo Cito/Yahoo)

Dierbare broeders en zusters,

Op de eerste dag van het jaar laat de liturgie in de Kerk over de hele wereld, de oude priesterlijke zegen weerklinken, die we in de eerste lezing hoorden. “Moge de Heer u zegenen en u behoeden! Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn! Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!” (Num. 6, 24-26). Door bemiddeling van Mozes werd deze zegen door God aan Aäron en zijn zonen, dat wil zeggen aan de priesters van het volk Israël, toevertrouwd. Het is een drievoudige wens vol licht, dat stroomt uit de herhaling van de Naam van God, van de Heer, en uit het beeld van Zijn gelaat. Inderdaad, om gezegend te worden moet men in Gods aanwezigheid vertoeven, Zijn Naam over zich ontvangen en in de straal blijven van het licht dat van Zijn gelaat uitgaat, op de plaats die verlicht wordt door Zijn blik, die genade en vrede uitstraalt.

Dat is de ervaring die ook de herders van Bethlehem hadden en die we nog eens ontmoeten in het Evangelie van vandaag. Zij hadden de ervaring in Gods aanwezigheid te zijn, onder Zijn zegen te staan, niet in een zaal van een indrukwekkend paleis of in het aangezicht van een groot heerser, doch in een stal, bij een “kind, dat in de kribbe lag” (Lc. 2, 16). Juist van dit Kind straalt een nieuw licht uit, dat het donker van de nacht verlicht, zoals we op veel schilderijen die de geboorte van Christus voorstellen, kunnen zien. En daarvan komt nu de zegen: van Zijn Naam – Jezus, wat “God redt” betekent – en van Zijn menselijk gelaat, waarin God, de almachtige Heer van hemel en aarde, vlees aannam en Zijn heerlijkheid onder de sluier van ons vlees wou verbergen, om ons Zijn goedheid ten volle te openbaren Vgl. Tit. 3, 4 .

De eerste die met deze zegen vervuld werd, is de maagd Maria, bruid van Jozef, die God van het eerste ogenblik van haar bestaan uitverkozen had om Moeder te worden van Zijn mens geworden Zoon. Zij is de “gezegende onder de vrouwen” (Lc. 1, 42) – zoals de heilige Elizabeth haar begroette. Heel haar leven staat in het licht van de Heer, in de invloedssfeer van de Naam en het gelaat van God, die in Christus mens geworden is, de “gezegende vrucht van haar schoot”. Zo stelt het Lucasevangelie haar aan ons voor: er geheel op gericht om alles wat haar Zoon Jezus aangaat, in haar hart te bewaren en te overwegen Vgl. Lc. 2, 19.51 . Het mysterie van haar Goddelijk moederschap, dat wij vandaag vieren, bevat in overrijke mate het geschenk van de genade dat ieder menselijk moederschap in zich draagt, zozeer dat de vruchtbaarheid van de moederschoot altijd in verbinding met Gods zegen gezien werd. De Moeder van God is de eerste gezegende en Zij is degene die de zegen brengt; Zij is de vrouw die Jezus in zich opgenomen heeft en voor heel de mensenfamilie ter wereld bracht. Zo bidden wij in de liturgie: “In de glans van ongeschonden maagdelijkheid heeft Zij het eeuwige Licht ter wereld gebracht, onze Heer Jezus Christus” prefatie I voor de Maagd Maria.

Maria is de Moeder en het Oerbeeld van de Kerk, die in haar geloof het Goddelijk Woord opneemt en zich aan God aanbiedt als een “goede bodem”, waarin Hij Zijn verlossingsmysterie verder kan volbrengen. Ook de Kerk heeft deel aan het mysterie van het Goddelijk Moederschap, door de verkondiging die in heel de wereld het zaad van het Evangelie uitzaait en door de sacramenten die de mensen genade en Goddelijk leven schenken. Vooral in het Sacrament van de Doop beleeft de Kerk dit moederschap, wanneer zij kinderen van God voortbrengt uit water en Heilige Geest die in ieder van hen “Abba! Vader!” (Gal. 4, 6) roept. Zoals Maria, is de Kerk voor de wereld de middelares van Gods zegen: zij ontvangt de zegen omdat zij Jezus opneemt en zij deelt de zegen mee door Jezus te brengen. Jezus is de barmhartigheid en vrede die de wereld uit zichzelf niet geven kan en die zij altijd als brood en veel meer dan brood nodig heeft.

Document

Naam: OCTAAFDAG VAN KERSTMIS, HOOGFEEST VAN DE MOEDER GODS EN 45E WERELDDAG VOOR DE VREDE
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 1 januari 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam