• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
ROMANO PONTIFICI ELIGENDO
Over de Pauskeuze
DEEL 2  -  OVER DE VERKIEZING VAN DE PAUS
HOOFDSTUK 7  -  Over de aanvaarding en de afkondiging van de keuze, alsmede de kroning van de nieuwe Paus

HOOFDSTUK 7 - Over de aanvaarding en de afkondiging van de keuze, alsmede de kroning van de nieuwe Paus

Na de canonieke keuze wordt, nadat door de laatste kardinaal-diaken de secretaris van het conclaaf, de pauselijke ceremoniemeester en de ceremoniarii in de zaal van het conclaaf zijn ontboden, door de kardinaal-deken of de eerste in orde en leeftijd van de kardinalen uit naam van heel het college van de kiezers de toestemming van de gekozene gevraagd met de volgende woorden:

Neemt u uw canonieke keuze tot Paus aan?

Aanstonds na het bevestigend antwoord wordt aan de gekozene gevraagd:

Met welke naam wilt u genoemd worden?

Dan wordt door de pauselijke ceremoniemeester, die als notaris fungeert, en met twee ceremoniarii als getuigen het document opgemaakt van de aanvaarding door de nieuwe Paus en van de door hem aangenomen naam.

Na de aanneming is een gekozene die reeds de bisschopswijding heeft ontvangen onmiddellijk bisschop van de Romeinse Kerk en tegelijk waarlijk Paus en hoofd van het bisschoppencollege; eveneens krijgt hij de volledige en hoogste macht over de gehele Kerk en kan hij die macht metterdaad uitoefenen.

Wanneer de gekozene geen bisschop is, wordt hij direct bisschop gewijd.

Dan, nadat de overige formaliteiten zijn vervuld die voorzien zijn in de Ordo sacrorum rituum Conclavis, komen de kieskardinalen volgens de bepaalde regels naderbij om de nieuw gekozen Paus hun gehoorzaamheid en onderwerping te betuigen. Wanneer dat gedaan is, wordt aan God dank gebracht en vervolgens door de eerste van de kardinaal-diakens aan het afwachtende volk de nieuwe Paus bekendgemaakt, die daarna de apostolische zegen Urbi et Orbi geeft.

Wanneer de gekozene geen bisschop is, worden de gehoorzaamheid en onderwerping aan hem betuigd en wordt het bericht pas aan het volk overgebracht, nadat hij bisschop is gewijd.

Wanneer de gekozene echter buiten het conclaaf verblijft, moeten de regels worden onderhouden die in voornoemde Ordo sacrorum rituum Conclavis zijn vervat. De bisschopswijding van een tot Paus gekozene die nog geen bisschop is, zoals in nn. 88 en 89 wordt vermeld, geschiedt op de in de Kerk gebruikelijke wijze door de deken van het heilig college van kardinalen of, wanneer deze afwezig is, door de sub-deken of, wanneer ook deze verhinderd is, door de oudste kardinaal- bisschop.

Wij bepalen, dat direct nadat de nieuwe Paus is gekozen en hij zijn verkiezing heeft aangenomen en, wanneer hij eventueel geen bisschop is, nadat hij tot bisschop is gewijd (vgl. nn. 88 en 89), het conclaaf, wat de canonieke gevolgen betreft waarover in n. 56, ten einde is. Daarom bepalen wij, dat dan de substituut staatssecretaris of pauselijke secretaris, de secretaris van de Raad voor de openbare zaken van de Kerk, de prefect van het pauselijk huis en ieder ander die met de gekozen Paus zaken te behandelen heeft die op dat ogen blik nodig zijn zich tot de gekozen Paus kunnen wenden.
De Paus wordt tenslotte door de eerste kardinaal-diaken gekroond en neemt binnen gepaste tijd volgens de voorgeschreven ritus bezit van de patriarchale aartsbasiliek van Lateranen.

Na ampele overweging stellen wij deze regels vast en schrijven wij ze voor; en voor afgeschaft verklarend, zoals boven is voorzien, de constituties en apostolische bepalingen hierover door de Pausen uitgevaardigd, willen wij dat deze, onze constitutie volledig rechtsgeldig is nu en in de toekomst, zodat wat hier is uiteengezet en bepaald door allen wie het aangaat nauwkeurig wordt onderhouden en van kracht is, niettegenstaande andere bepalingen van welke aard ook, zelfs wanneer die speciale vermelding zouden vereisen. Wanneer iemand echter wetens of onwetens anders handelt dan wij bepaald hebben, verklaren wij dat handelen voor totaal ongeldig en ijdel.

Gegeven te Rome, bij de Sint Pieter, 1 oktober 1975, in het 13e jaar van ons pontificaat.

Paus Paulus VI

Document

Naam: ROMANO PONTIFICI ELIGENDO
Over de Pauskeuze
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 1 oktober 1975
Copyrights: © 1976, Archief van Kerken, 31e jrg. p. 1-24
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam