• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
ROMANO PONTIFICI ELIGENDO
Over de Pauskeuze
DEEL 2  -  OVER DE VERKIEZING VAN DE PAUS
HOOFDSTUK 6  -  Over datgene wat onderhouden of vermeden moet worden bij de verkiezing van de Paus

HOOFDSTUK 6 - Over datgene wat onderhouden of vermeden moet worden bij de verkiezing van de Paus

Evenals onze voorgangers keuren wij af en veroordelen wij bij de verkiezing van de Paus de verfoeilijke misdaad van simonie en leggen allen die aan deze misdaad schuldig zijn de straf op van excommunicatie latae sententiae; wij bekrachtigen echter tevens het voorschrift van onze voorganger de heilige Pius X waarin de ongeldigheid van een simoniaanse keuze, ingevoerd door Julius II of door welk ander pauselijk decreet ook, wordt opgeheven, opdat de geldigheid van de pauskeuze niet op een dergelijk motief kan worden bestreden. Vgl. H. Paus Pius X, Apostolische Constitutie, Vacante Sede Apostolica (25 dec 1904), 79
Onder bekrachtiging van de voorschriften van onze voorgangers verbieden wij eveneens, dat iemand, ofschoon met de waardigheid van kardinaal bekleed, het waagt om tijdens het leven van de Paus en zonder diens medeweten te beraadslagen over de keuze van diens opvolger of het waagt enige stem te beloven of hierover in particuliere bijeenkomsten iets te besluiten.
Eveneens willen wij, dat van kracht blijft, wat onze voorgangers reeds hebben verordend, dat elke tussenkomst van buitenaf bij de verkiezing van de Paus moet worden vermeden. Daarom verbieden wij, en weer uit kracht van de heilige gehoorzaamheid en op straffe van excommunicatie latae sententiae, aan alle kieskardinalen en aan ieder afzonderlijk en eveneens aan de secretaris van het conclaaf en de overige deelnemers eraan onder welk voorwendsel ook van enige burgerlijke macht de taak te aanvaarden een veto of woord van uitsluiting, zoals dat heet, ook niet in de vorm van een eenvoudige wens, uit te spreken, noch dat zij dat veto kenbaar maken aan het gehele verzamelde college van kiezers of aan afzonderlijke kiezers, schriftelijk of mondeling, direct en persoonlijk of zijdelings en door anderen, vóór of tijdens het conclaaf. Dit verbod willen wij zien uitgestrekt tot alle tussenkomsten, opposities en wensen waardoor wereldlijke autoriteiten van welke rang of stand ook, of welke verenigingen van mensen of afzonderlijke personen ook, zich in de keuze van de Paus willen mengen.
De kieskardinalen moeten bovendien afzien van alle overeenkomsten, afspraken, beloften of andere verplichtingen waardoor zij gebonden kunnen worden om hun stem aan een of meer bepaalde personen te geven of niet te geven. Wanneer deze dingen zouden voorkomen, bepalen wij, dat ze allemaal, ook al zijn ze onder ede aangegaan, ongeldig en nietig zijn en dat niemand gehouden is die verplichting na te komen; wie in strijd hiermee handelt, bestraffen wij van nu af reeds met de excommunicatie latae sententiae. Wij bedoelen echter niet te verbieden, dat gedurende de tijd van het vacant zijn van de zetel onderling over de keuze van gedachte wordt gewisseld.
Eveneens verbieden wij de kardinalen vóór de verkiezing kernpunten op te stellen of bepaalde onderlinge afspraken te maken als verplicht ten uitvoer te brengen, ingeval zij tot Paus gekozen zouden worden; ook die beloften, wanneer zij zouden voorkomen en ook wanneer zij onder ede bekrachtigd zijn, verklaren wij ongeldig en nietig.
Met dezelfde woorden als onze voorgangers sporen wij de kieskardinalen vurig aan om bij het kiezen van de Paus zich niet te laten leiden door genegenheid of afkeer, noch door iemands gunst of door gehoorzaamheid aan iemand, door geen tussenkomst van gezaghebbende personen of pressiegroepen of door overreding van lieden die over de sociale communicatiemiddelen beschikken, of door geweld of vrees of de volksgunst, maar enkel en alleen de glorie van God en het welzijn van de Kerk voor ogen houdend, na de goddelijke hulp te hebben ingeroepen, hun stem uit te brengen op diegene die zij vóór alle anderen geschikt oordelen om vruchtbaar en met nut de universele Kerk te besturen.
Terwijl het conclaaf gehouden wordt, is de Kerk op speciale wijze met de heilige herders en vooral met de kardinalen die de Paus moeten kiezen, verbonden en roept zij van God het nieuwe hoofd als een geschenk van zijn goedheid en voorzienigheid af. Evenals immers de eerste christelijke gemeenschap waarover in de Handelingen van de Apostelen sprake is, Vgl. Hand. 1, 14 moet ook de gehele Kerk, in geestelijke verbondenheid met Maria, de moeder van Jezus, eensgezind volharden in het gebed; daardoor zal. de verkiezing van de nieuwe Paus niet iets zijn dat langs het volk van God heen gaat en alleen het college van de kiezers aangaat, maar als het ware een handeling zijn van heel de kerk. Daarom bepalen wij, dat alle steden en overige plaatsen, althans de belangrijkste, zodra het bericht van de dood van de Paus er is aangekomen en nadat de rouwplechtigheden voor hem zijn gehouden, nederige en volhardende gebeden tot de Heer worden gestort, opdat Hij de harten der kiezers verlichte en zo eensgezind make bij hun keuze, dat een snelle, eensgezinde en nuttige voorziening kan worden getroffen, zoals het heil en welzijn van de hele katholieke wereld vereisen.
Aan hem echter die gekozen is, vragen wij, dat hij zich niet laat afschrikken door de zwaarte van het ambt en zich daarvan terugtrekt, maar zich veeleer nederig aan de beschikking van de goddelijke wil onderwerpt. God immers, die hem de last op de schouders legt, zal hem ook de helpende hand reiken, opdat de last niet te zwaar is; want Hij die de maker is van de last, is ook de helper bij de volbrenging; en opdat de zwakke niet onder de grootte van de taak bezwijkt, geeft Hij die de waardigheid verleent ook de kracht ertoe.

Document

Naam: ROMANO PONTIFICI ELIGENDO
Over de Pauskeuze
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 1 oktober 1975
Copyrights: © 1976, Archief van Kerken, 31e jrg. p. 1-24
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam