• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De kardinaal-camerlengo en de drie tijdelijke kardinalen-assistenten zijn verplicht erop toe te zien, door alle plaatsen dikwijls persoonlijk of door anderen te bezoeken, dat de clausuur van het conclaaf op generlei wijze wordt geschonden. Bij een dergelijk bezoek moeten steeds ook de twee technici aanwezig zijn, die, zo nodig, met geschikte moderne apparatuur nasporing doen naar instrumenten waarover in n. 61. Wanneer iets dergelijks wordt gevonden, worden de verantwoordelijken uit het conclaaf gesloten en naar het oordeel van de toekomstige Paus zware straffen opgelegd.

Na de sluiting van het conclaaf mag niemand voor een onderhoud bij de kieskardinalen of andere deelnemers van het conclaaf worden toegelaten, tenzij in tegenwoordigheid van de prelaten aan wie de bewaking van het conclaaf is opgedragen en alleen wanneer zij met luider stem en in begrijpelijke taal spreken. Wanneer iemand heimelijk het conclaaf binnenkomt, is hij door het feit zelf van alle kerkelijke eer en rang, ambt of beneficie vervallen of naargelang de omstandigheid van de persoon aan gepaste straffen onderworpen.

Wij bepalen eveneens, dat geen brieven of geschriften van welke aard ook, ook geen gedrukte, aan hen die in het conclaaf verblijven, de kieskardinalen niet uitgezonderd, noch ook en vooral vanuit het conclaaf op enigerlei wijze aan buitenstaanders worden gezonden, tenzij deze stukken eerst alle afzonderlijk aan het onderzoek van de secretaris van het conclaaf en tevens van de prelaten die voor de bewaking van het conclaaf zijn aangewezen, worden onderworpen. Van deze regel zijn echter uitgezonderd het vrije en onbeperkte briefverkeer tussen de Rechtbank van de Heilige Paenitentiaria en de groot-paenitentiarius die in het conclaaf verblijft: deze brieven, die voorzien zijn van het zegel van het betreffende bureau, zijn niet aan inspectie onderworpen.

Met name verbieden wij bovendien, dat kranten of tijdschriften het conclaaf in- of uitgezonden worden.

Zij die in het conclaaf op enigerlei wijze dienstbaar zijn, moeten al wat direct of indirect het geheim op welke wijze ook zou kunnen schenden - hetzij woorden of geschriften of tekens of wat ook - volstrekt vermijden en op straffe van excommunicatie latae sententiae aan de Apostolische Stoel voorbehouden.
In het bijzonder verbieden wij de kieskardinalen, dat zij aan de dienaren die zij eventueel hebben meegebracht of aan anderen inlichtingen verschaffen die direct of indirect op de stemming betrekking hebben, evenals over datgene wat in de vergaderingen van de kardinalen hetzij voor of tijdens het conclaaf over de verkiezing van de Paus is behandeld of bepaald.
Bovendien schrijven wij de kieskardinalen voor, ten zware laste van hun geweten, dat zij dat geheim ook moeten bewaren ná de verkiezing van de nieuwe Paus, gedachtig dat zij dit geheim op geen enkele wijze mogen schenden, tenzij hun door diezelfde Paus een bijzondere en uitdrukkelijke toestemming is verleend. Wij willen, dat dit voorschrift wordt uitgestrekt tot alle anderen die aan het conclaaf deelnemen, ingeval zij te goeder of te kwader trouw te weten zijn gekomen, wat zich in het conclaaf heeft voltrokken.

Opdat tenslotte de kieskardinalen zich kunnen hoeden voor indiscretie van anderen en voor eventuele hinderlagen die tegen hun onafhankelijkheid van oordeel of de vrijheid van beslissing worden gelegd, verbieden wij absoluut, dat in het conclaaf, onder welk voorwendsel ook, wordt binnengebracht of, wanneer het er reeds is, gebruik wordt gemaakt van welke soort apparatuur ook voor het mechanisch opnemen, weergeven of doorsturen van stemmen of beelden.

Document

Naam: ROMANO PONTIFICI ELIGENDO
Over de Pauskeuze
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 1 oktober 1975
Copyrights: © 1976, Archief van Kerken, 31e jrg. p. 1-24
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam