• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wanneer de uitvaartdiensten voor de overleden Paus naar behoren zijn gehouden en intussen het conclaaf in gereedheid is gebracht, komen de kieskardinalen op de vastgestelde dag in de vaticaanse basiliek van Sint Pieter of op een andere plaats, naargelang van de omstandigheden van plaats en tijd, samen, waar datgene zal worden gedaan wat in de Ordo sacrorum rituum Conclavis is bepaald. Aanstonds na de goddelijke morgendienst of, wanneer men dat gunstiger acht, in de namiddag vindt het binnengaan in conclaaf plaats. Wanneer men bij het heiligdom of de kapel is aangekomen en een passend gebed is gestort en het extra omnes uit het heiligdom heeft geklonken, wordt het tweede deel van deze onderhavige constitutie, namelijk 'Over de verkiezing van de paus', gelezen en vervolgens leggen alle kardinalen de eed af volgens de formule die hier volgt en die door de kardinaal-deken of de kardinaal die in orde en leeftijd de eerste is hardop wordt voorgelezen:

Wij allen en ieder afzonderlijk van de in dit conclaaf tegenwoordige kieskardinalen, wij zeggen toe, beloven en zweren, dat wij ongeschonden en nauwgezet, zowel allen tezamen als ieder afzonderlijk, alles zullen onderhouden wat is vervat in de apostolische constitutie H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Romano Pontifici Eligendo
Over de Pauskeuze
(1 oktober 1975)
van Paus Paulus VI van 1 oktober 1975. Eveneens zeggen wij toe, beloven en zweren, dat wie van ons door Gods beschikking tot Paus zal worden gekozen nooit zal nalaten de geestelijke en tijdelijke rechten en de vrijheid van de Heilige Stoel onpartijdig en krachtig te bevestigen en te handhaven en zo nodig te verdedigen. Vooral echter beloven en zweren wij, dat wij met de grootste getrouwheid en tegenover allen, ook onze conclavisten, als die er zijn, het geheim zullen bewaren over al die zaken die op enigerlei wijze betrekking hebben op de keuze van de Paus en aangaande wat in het conclaaf of de plaats van de verkiezing wordt behandeld en direct of indirect op de stemming betrekking heeft, en dat wij dit geheim op generlei wijze zullen schenden, niet tijdens het conclaaf en ook niet na de keuze van de nieuwe Paus, tenzij ons door die zelfde Paus speciaal verlof of zekere toestemming is verleend; eveneens dat wij geenszins van welke burgerlijke macht of op welke titel ook een geschenk zullen aannemen om een veto of woord van uitsluiting uit te spreken, ook niet in de vorm van een eenvoudige wens, en dat wij dat veto, hoe dan ook door ons gekend, niet zullen uitspreken, en dat wij geen hulp of dienst zullen verlenen aan geen enkele bijeenkomst of verzet of andere wijze waarmee wereldlijke autoriteiten van welke rang of stand ook of welke bijeenkomst van mensen of welke personen ook zich willen mengen in de pauskeuze.

Vervolgens zeggen de kieskardinalen ieder afzonderlijk:

Ook ik, N. kardinaal N., verplicht mij hiertoe en beloof en zweer dit, en de hand op het Evangelie leggend, voegt hij eraan toe: Zo helpe mij God en deze heilige evangeliën Gods die ik met mijn hand aanraak.

Dan geeft de kardinaal-deken of de eerste in orde en leeftijd van de kardinalen in een korte toespraak en met passende woorden een aansporing de verkiezing op de juiste wijze en met goede intentie, alleen op het welzijn van de algemene Kerk bedacht, te volvoeren.

Wanneer dat alles is afgehandeld, moeten de prefect van het pauselijk huis, de afgezant van de speciale Pauselijke commissie voor Vaticaanstad en de commandant van de pauselijke Zwitserse garde, aan wie krachtens deze constitutie de bewaking van het conclaaf is toevertrouwd, de eed afleggen volgens de voorgeschreven formule Eedformule: Ik, N.N., beloof en zweer, dat ik mij nauwgezet en godsdienstig van mijn taak zal kwijten, volgens de normen door de pausen vastgesteld en de voorschriften van het heilig college van kardinalen. Zo helpe mij God en deze heilige evangeliën Gods die ik met mijn hand aanraak. ten overstaan van de kardinaal-deken of de eerste van de kardinalen en in bijzijn van alle kieskardinalen. Dat doen ook de geestelijke prelaten van de eerbiedwaardige Apostolische Kamer, de apostolische protonotarissen de numero participantium en de waarnemers van de Heilige Romeinse Rota, aan wie de bewaking en zorg is toevertrouwd van al wat het conclaaf in of uit gaat. De pauselijke ceremoniarii zullen hen daarbij helpen.
Wanneer dat is gedaan, nemen alle kieskardinalen hun intrek in de onder hen verdeelde cellen, met uitzondering van de kardinaal-camerlengo en de drie kardinalen-assistenten, die in de kapel blijven om over te gaan tot de afsluiting van het conclaaf. Intussen echter leggen de beambten van het conclaaf en de overige bedienden boven beschreven eed af, als ze die nog niet hebben afgelegd, voor de secretaris van het conclaaf en de pauselijke ceremoniemeester, die hiertoe door de camerlengo van de heilige roomse Kerk zijn afgevaardigd.
Nadat op bevel van de kardinaal-deken of de eerste van de kardinalen het teken daartoe is gegeven, doorzoeken tenslotte de camerlengo en de drie kardinalen-assistenten samen met de pauselijke ceremoniemeester en de overige ceremoniarii, de architect van het conclaaf en de twee technici de verschillende plaatsen, opdat niemand die in het conclaaf niet aanwezig mag zijn daarbinnen blijft. Daarom heeft ook een monstering plaats van de bedienden van het conclaaf, de conclavisten die de kieskardinalen wellicht bedienen niet uitgezonderd, opdat geen buitenstaander zich onder hen zou mengen; te dien einde worden allen bevolen in de kapel te komen, waar ze bij name worden binnengeroepen.
Nadat dat onderzoek nauwkeurig is gedaan, wordt het conclaaf door de prefect van het pauselijk huis, de speciale afgevaardigde van de Pauselijke commissie voor Vaticaanstad en door de commandant van de pauselijke Zwitserse garde zowel binnen als buiten afgesloten, in bijzijn van de deken van de geestelijke prelaten van de eerbiedwaardige Apostolische Kamer met de secretaris-kanselier, door de kardinaal-camerlengo van de heilige roomse Kerk afgevaardigd, en met de ceremoniarii en de architecten. De sleutels worden aan de speciale afgevaardigde van de Pauselijke commissie voor Vaticaanstad in bewaring gegeven.
Van beide sluitingen wordt een afzonderlijk document opgemaakt, één door de pauselijke ceremoniemeester, dat door de secretaris van het conclaaf alsmede door de ceremoniemeester ondertekend moet worden met als getuigen twee ceremoniarii, en het andere door iemand van de geestelijke prelaten van de eerbiedwaardige Apostolische Kamer, door de kardinaal-camerlengo van de heilige roomse Kerk afgevaardigd, en wel op het bureau van de speciale afgevaardigde van de Pauselijke commissie voor Vaticaanstad, met ondertekening van de prefect van het pauselijk huis, de speciale afgevaardigde zelf en de commandant van de pauselijke Zwitserse garde.

Document

Naam: ROMANO PONTIFICI ELIGENDO
Over de Pauskeuze
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 1 oktober 1975
Copyrights: © 1976, Archief van Kerken, 31e jrg. p. 1-24
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam