• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De verkiezing van de Paus moet plaatsvinden in een conclaaf, dat normalerwijze in de gebouwen van het Vaticaan of, om bijzondere redenen, op een andere plaats wordt ingericht, nadat het gesloten is, terwijl evenwel de nietigheid van de verkiezing door Gregorius XV of welk ander pauselijk decreet ook hieromtrent vastgesteld, wordt opgeheven.
Het conclaaf is zo te verstaan, dat het zekere en bepaalde plaatsen als een heilige afzondering omvat waar, na aanroeping van de Heilige Geest, de kieskardinalen de Paus kiezen en waar dezen en de overige beambten en bedienaren en welke conclavisten ook dag en nacht verblijven tot het einde van de verkiezingen, zonder enige omgang met buitenstaande personen of zaken en op de wijze en volgens de normen die hier volgen.
Behalve de kieskardinalen mogen het conclaaf binnengaan: de secretaris van het heilig college van kardinalen, die de taak vervult van secretaris van het conclaaf; de vicaris-generaal van de Paus voor Vaticaanstad met, naar believen van het heilig college van kardinalen, een of meer helpers in het officie van de sacristie; de pauselijke ceremoniemeester met de pauselijke ceremoniarii die de hun eigen taak vervullen. Bovendien mag de kardinaal-deken of de kardinaal die zijn plaatsvervanger is een geestelijke meenemen om hem bij te staan.

Bovendien mogen enkele priesters-religieuzen aanwezig zijn, opdat er voldoende gelegenheid zij om te biechten in de voornaamste talen; twee doktoren, waarvan de een chirurg is en de ander algemeen geneesheer, met een of twee ziekenverplegers; de architect van het conclaaf en twee technici nrs. 55 en 61 : deze allen moeten door de kardinalen bij meerderheid van stemmen worden gekozen, op voorstel van de camerlengo van de heilige roomse Kerk en de drie kardinalen-assistenten. Aan dezen mogen in passend aantal worden toegevoegd zij die voor de noodwendigheden van het conclaaf moeten zorgen; ze worden benoemd door de daartoe opgerichte groep of commissie van kardinalen waarover in n. 13c.

Aan de kieskardinalen is het niet geoorloofd conclavisten of persoonlijke dienaren, hetzij leken of geestelijken, mee te nemen. Alleen in een bijzonder geval en bij wijze van uitzondering om ernstige reden van gebrekkige gezondheid kan dit worden toegestaan. Dan moeten zij echter een uitdrukkelijk en met redenen omkleed verzoek daartoe richten aan de kardinaal-camerlengo, die de zaak aan de daartoe opgerichte groep of commissie van kardinalen moet voorleggen, die daarover moet beslissen en die, wanneer men meent op het verzoek te moeten ingaan, met de grootste zorgvuldigheid kennis moet nemen van de persoonlijke kwaliteiten van de voor deze taak aan bevolen personen.

Alle beambten en bedienaren van het conclaaf, hetzij geestelijken of leken, en welke conclavisten ook moeten ten overstaan van de kardinaal-camerlengo van de heilige roomse Kerk de eed afleggen in het Latijn of een andere taal, nadat ieder goed het belang van de eed en de betekenis van de formule heeft begrepen. Een of twee dagen vóór het binnengaan in conclaaf zullen zij daarom voor de secretaris van het conclaaf en de pauselijke ceremoniemeester, die door dezelfde camerlengo hiervoor zijn gedelegeerd, voor wie ook zijzelf de eed De formule van de eed die afgelegd moet worden door de secretaris van het conclaaf en de pauselijke ceremoniemeester: 'Ik, N.N., beloof en zweer met de hand op het evangelie, dat ik alles afzonderlijk getrouw zal onderhouden wat door het heilig college van kardinalen is bepaald en dat ik mij nauwgezet en godsdienstig van mijn taak zal kwijten. Eveneens beloof en zweer ik, dat ik in alles en in ieder ding afzonderlijk het geheim ongeschonden zal bewaren ... ' (volgt de tekst van de eedformule die door de beambten van het conclaaf afgelegd moet worden en die boven vermeld is). moeten afleggen, de volgende formule uitspreken, naar omstandigheden in verschillende talen vertaald:

Ik, N.N., beloof en zweer, dat ik ongeschonden het geheim zal bewaren over alle zaken ook afzonderlijk die aangaande de keuze van de nieuwe Paus in de vergaderingen van de kardinalen zijn behandeld of besloten en in het conclaaf of de plaats van de verkiezingen zijn voorgevallen en op de stemming direct of indirect betrekking hebben en over alles wat ik op welke wijze ook te weten ben gekomen, zó, dat ik op generlei wijze, noch direct noch indirect, noch door wenk of woord, noch door geschrift, dit geheim mag verbreken; eveneens beloof en zweer ik, dat ik op generlei wijze in het conclaaf gebruik zal maken van wat voor instrumenten ook om de stem over te dragen of te ontvangen of die hoegenaamd ook geschikt zijn om beelden op te nemen en weer te geven, en dit op straffe van excommunicatie latae sententiae en op speciale wijze aan de Apostolische Stoel voorbehouden, wanneer ik van dit voorschrift afwijk. Dat geheim zal ik ook nauwgezet en strikt bewaren na de keuze van de nieuwe Paus, tenzij mij door diezelfde Paus speciaal verlof of toelating wordt gegeven. Eveneens beloof en zweer ik, dat ik geen enkele tussenkomst of obstructie op welke wijze ook waarmee burgerlijke machten van welke rang of stand ook of welke verenigingen van mensen of welke personen ook zich in de keuze van de Paus willen mengen ter wille zal zijn of hulp zal verlenen. Zo helpe mij God en deze heilige evangeliën die ik met mijn hand aanraak.

De beambten echter en alle andere bedienaren uit de lekenstand die het conclaaf hebben verlaten, en dat kan alleen om reden van duidelijk kenbare ziekte die door de dokters onder ede is bevestigd en met toestemming van de kardinaal-camerlengo en de drie kardinalen-assistenten die in geweten is gegeven, kunnen op generlei wijze terugkeren; maar als het nodig is, zullen anderen, terzelfder tijd dat de zieken eruit gaat, in hun plaats kunnen binnenkomen, nadat zij wettig zijn gekeurd en toegelaten en door de verplichting van de eed gebonden.
In geval een kieskardinaal die een conclavist heeft meegebracht in het conclaaf zelf overlijdt, moet die conclavist terstond daaruit weggaan en kan hij niet in hetzelfde conclaaf in de dienst van een andere kieskardinaal worden aangenomen.

Document

Naam: ROMANO PONTIFICI ELIGENDO
Over de Pauskeuze
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 1 oktober 1975
Copyrights: © 1976, Archief van Kerken, 31e jrg. p. 1-24
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam