• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het recht de Paus te kiezen, komt alleen toe aan de kardinalen van de heilige roomse Kerk, met uitzondering van hen, volgens de normen van de vroeger gegeven wet Vgl. H. Paus Paulus VI, Motu Proprio, Voor Kardinalen wordt een leeftijdsgrens bepaald om bepaalde taken te mogen uitoefenen, Ingravescentem aetatem (21 nov 1970), 2 die ten tijde van het binnengaan in conclaaf hun tachtigste levensjaar reeds hebben voltooid. Het aantal kieskardinalen mag echter ten hoogste honderdtwintig zijn. Absoluut uitgesloten is derhalve iedere tussenkomst van welke andere kerkelijke waardigheid of burgerlijke macht van welke rang of orde ook.

Wanneer de Paus mocht overlijden gedurende de viering van een algemeen concilie of een bisschoppensynode, of die nu te Rome of waar ook ter wereld worden gehouden, moet de keuze van de nieuwe Paus uitsluitend geschieden door bovengenoemde kies kardinalen en geenszins door dat concilie of die bisschoppensynode. Derhalve verklaren wij de acta die hoe dan ook de manier van verkiezing of het college van kiezers moedwillig wagen te veranderen nietig en ongeldig. Ja zelfs moeten dat concilie of die bisschoppensynode, in welk stadium ze zich ook bevinden, terstond na het ontvangen van het zeker bericht van het overlijden van de Paus door het recht zelf als opgeheven worden beschouwd. Ze moeten dus onverwijld afzien van alle verdere vergaderingen, bijeenkomsten, zittingen en van het maken van welke decreten of canons ook, op straffe van nietigheid daarvan; en om geen enkele reden, hoe zwaarwegend of waardevol ook, mag dat concilie of die synode voortgang vinden, totdat de nieuwe canoniek gekozen Paus beveelt deze weer op te nemen en voort te zetten.
Geen kieskardinaal kan op enigerlei wijze om reden of onder voorwendsel van een excommunicatie, suspensie, interdict of ander kerkelijk beletsel van het actief of passief kiesrecht worden uitgesloten; deze censuren moeten, hoewel alleen ten aanzien van deze verkiezing, als opgeheven worden beschouwd.
Nadat een kardinaal van de heilige roomse Kerk in het consistorie is gecreëerd en dit bekend is gemaakt, heeft hij alleen reeds daardoor aanstonds het recht aan de pauskeuze deel te nemen, ook al is hem de baret nog niet opgezet of is hem de eigen ring van de kardinalen niet gegeven of heeft hij de gebruikelijke eed van trouw nog niet afgelegd. Dit recht hebben echter niet de kardinalen die canoniek zijn afgezet of die met toestemming van de Paus de waardigheid van kardinaal hebben afgelegd. Bovendien is het aan het heilig college van kardinalen niet geoorloofd hen in hun waardigheid te herstellen en te rehabiliteren tijdens het vacant zijn van de zetel.
Wij schrijven ook voor, dat na de dood van de Paus de aanwezige kieskardinalen gedurende vijftien volle dagen op de afwezigen moeten wachten; het heilig college van kardinalen heeft echter de macht het binnengaan in conclaaf enkele dagen uit te stellen, echter alleen onder deze voorwaarde, dat na verloop van ten hoogste twintig dagen alle aanwezige kardinalen in conclaaf moeten gaan en met de verkiezing beginnen.
Toch moeten de kieskardinalen als zij 're integra' aankomen, dat wil zeggen, voordat de Kerk van een herder is voorzien, tot de verkiezing worden toegelaten, en wel in het stadium waarin ze die verkiezing aantreffen.
Alle kieskardinalen die door de deken of een andere kardinaal die in zijn naam handelt voor de verkiezing van de nieuwe Paus zijn opgeroepen, zijn verplicht, en wel krachtens de heilige gehoorzaamheid, gehoor te geven aan die oproep en zich naar de plaats te begeven die voor de verkiezing is aangewezen, tenzij ze door ziekte of een ander ernstig, door het heilig college van kardinalen te erkennen beletsel zijn verhinderd.
Indien echter een kardinaal die stemrecht heeft niet in conclaaf wilde gaan of, reeds in conclaaf, zonder duidelijke reden van ziekte die onder ede door de doktoren is erkend en door het grootste deel van de kiesgerechtigden is goedgekeurd het conclaaf heeft verlaten, dan zal men niet op hem wachten noch hem weer bij dezelfde verkiezing toelaten, en zullen de overigen zonder bezwaar met de verkiezing van de Paus doorgaan. Wanneer een kieskardinaal echter door opkomende ziekte wordt gedwongen uit het conclaaf weg te gaan, kan men zonder dat diens stem vereist is tot de keuze overgaan; maar wanneer hij na herstel van zijn gezondheid of ook eerder wil terugkeren, moet hij weer worden toegelaten. Ook als een kardinaal om een ernstige reden, die door de meerderheid van de kiezers als zodanig is erkend, uit het conclaaf is vertrokken, kan hij daarheen terugkeren, zolang dit conclaaf duurt.

Document

Naam: ROMANO PONTIFICI ELIGENDO
Over de Pauskeuze
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 1 oktober 1975
Copyrights: © 1976, Archief van Kerken, 31e jrg. p. 1-24
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam